מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מסך תוצאות לאצטדיון העירוני בעכו, התקנת מערכת ניהול תוכן, הקמת מתקן המסך ומתן אחריות ל-36 חודשים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים בתמורה ל-1000 ₪ (אלף ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 28/2017 – אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה) בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 30.10.17 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים (חובה) באתר העבודה יתקיים ביום ב', 25.9.17. הסיור יצא מרחבת הכניסה לאצטדיון הכדורגל העירוני ברח' משמר הים בתאריך האמור בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות לאלון בלום לפקס. 04-9956158 עד לא יאוחר מה-16.10.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל. 04-9956122.קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות וביצוע תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 26/2017 – קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ב', ה- 4.9.17 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה- מקומת הכניסה - רחוב ויצמן 35 עכו ביום ב' , ה-21.8.17 בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאלון בלום, מנהל אגף חשמל לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 27.8.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.

פתיחת מעטפות: יום רביעי, 6.9 בשעה 12:00 בחדר ועדות, קומה שנייה בבניין העיריינ

קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לתכנון, הקמה, מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו-וולטאיים בהסדרת מונה בתחום העיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו, אצל יהודית דיאמנט- מזכירת אגף תשתיות, ברח' ויצמן 35 עכו , בימים א-ה בשעות 9:00-15:00. על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים) בנוסח המצורף למכרז. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30.1.18. מפגש מציעים יתקיים ביום ב', ה- 7.8.17 בחדר הוועדות של העירייה, בקומה 2 בשעה 11:00. לאחר מכן ככל שיידרש, יתבצע סיור במספר אתרים מדגמיים של הפרויקט. הנוכחות ביום המפגש ובסיור ככל שיערך, הינה חובה.
את מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של העירייה אשר במשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו ( בקומה 2- אצל משה סעדה), עד ולא יאוחר מיום ד', 30.8.17 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות : יום רביעי, 6.9 בשעה 12:00, חדר ועדות בבניין העירייהקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להקמת מבנים בחוף הצפוני בעכו. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בעל סיווג ג' 1 בענף 100 – בניה; בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של הקמת מבני ציבור בהיקף כספי שלא יפחת מ- 1,500,000 ₪ (מיליון וחמש מאות ש"ח) (לפני מע"מ) לפחות לכל עבודה, במהלך שלוש השנים האחרונות. סיור קבלנים יתקיים ב-6/6/17 במשרד סגן מהנדסת העיר איגור מאיורסקי, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00 השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זהתאריך הגשת המכרז - יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 15/06/17 עד לשעה 13:00 במזכירות העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 1,500₪. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי לפקס. 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 11/06/17 בשעה 14:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון : 04-9956121.

קבלן זוכה: א. נטורקרא עוד
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד