מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לשירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי. להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל יועמ"ש העירייה – עו"ד כנרת הדר למייל:orit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 14.10.21 עד לשעה 13:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956124/5 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2021 – שירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 21.10.21 עד לשעה 13:00.
קרא עוד
6/10/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום שני מבני מגורים ברחוב הרצל 33 והרצל 35 עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 37/2021 שיקום מבני מגורים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ראשון , ה- 31.10.21 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום חמישי, ה- 14.10.21. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן במייל david_h@akko.muni.il , עד ליום חמישי, ה- 21.10.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 0525682443.קרא עוד
6/10/2021
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לאספקת מוצרים כשרים להכנת כריכים במוס"ח.

פנייה זו ממוענת למציעים בעלי ניסיון קודם באספקת מוצרים כשרים להכנת כריכים במוס"ח, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטות להלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל חשב מנהל החינוך בעירייה מר דוד וקנין, טל': 04-9956047.
קרא עוד
6/10/2021
הריני להודיעכם כי ניתנה הארכה נוספת להגשת מסמכי המכרז עד ליום א', ה- 22.8.2021 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 8 להזמנה להציע הצעות.
תשובות לשאלות הבהרה יינתנו בימים הקרובים.

בברכה,
עמיחי כהן
מנהלן הרווחה

פתיחת מעטפות ביום א' 5.9.2021 במשרד ס. רה"ע אדהם ג'מל.
קרא עוד
9/08/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 350 ₪ (שלוש מאות וחמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות (להלן: "הסתייגות") וכן כל בקשת הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל שגית בן גוזי לכתובת דוא"ל: sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום ג', ה- 17.8.21 עד השעה 13:00. על הפונה החובה לוודא טלפונית, בטלפון 04-9956187 את קבלת הדוא"ל. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2021 – למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ג', ה- 9.9.21 עד לשעה 13:00.קרא עוד
9/08/2021
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות להפעלת מתחם בית קפה עם תעודת כשרות במתחם הכניסה להיכל התרבות החדש בעכו וזאת לתקופה קצרה בהתאם להחלטת העירייה. המציע יידרש להגיש תכנית הפעלה מתחם בית הקפה/עגלת קפה כולל פרטי המזון אותם יבקש למכור בצירוף מחירון ללקוח. היה ותוגש יותר מהצעה אחת אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועדת מקצועית של העירייה בהתבסס על ניסיון קודם והתרשמות כללית של חברי הוועדה. את ההצעות ניתן להגיש עד ליום א', ה - 01/08/2021 שעה 00 13 במשרדי אגף הנכסים רחוב ויצמן – 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה( אצל גב' רותי איבגי או לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il. יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04 9956262. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים
קרא עוד
27/07/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לקהילה תומכת נכים (עצמאים), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן מינהל הרווחה בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 350 ₪ (שלוש מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 17/2021 קהילה תומכת נכים (עצמאים)"וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה) אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו, עד ליום ד', ה - 4.8.21 עד לשעה 13:00 . שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל AmihaiC@akko.muni.il למנהל הפרויקט מר עמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ב', ה - 26.7.21 עד לשעה 13:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04 9956019 .קרא עוד
14/07/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מתחם בית קפה של כ- 140 מ"ר באודיטוריום החדש שנבנה בעיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מתחם בית קפה באודיטוריום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום רביעי, ה- 14.7.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום שני, ה- 4.7.21, בשעה 10:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים מר- אליהו כהן למייל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-8.7.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956263.
קרא עוד
28/06/2021
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לרכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות - ספק שנתי (להלן: "הציוד"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 215/2021 - רכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות (להלן: "ההליך" או "הליך זה"). את ההצעות, "הליך מס' 215/2021 רכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות - ספק שנתי" יש למלא במערכת הצעות מחיר "ביז בגליל ".את ההצעות יש להגיש עד ליום 7.7.21 עד לשעה 13:00. הצעות שלא תוגשנה במערכת הצעות המחיר של " ביז בגליל" עד ליום ולשעה הנקובים לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הרכש – מר' איציק בן שושן (להלן: "מנהל הפרויקט") למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי 1.7.21 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה באמצעות המייל על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.קרא עוד
24/06/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי סעיפים במפרט הטכני הנוגעים בין היתר לחריגות בנייה ובהצעת המחיר. מועד אחרון להגשה יום א' 4.7.21 בשעה 13:00.

פתיחת מכרז: ב11.07.2021 בשעה 10:00-10:30 באולם המועצה.
קישור לזום https://zoom.us/j/91450715082?pwd=bVAzdGJqYXdraTlldE5ER2hldWFyQT09

קרא עוד
24/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות ליועץ למתן שירותים בגין ייעוץ שכר וכ"א, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2021 מתן שירותים בגין ייעוץ שכר וכ"א" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום חמישי, ה- 08.7.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' רות נוטס, מנהלת אגף שכר למייל ruth@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום א', ה- 27.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956085.

פתיחת מעטפות ביום ד' 18.8.21 בשעה 14:30 במשרד של אלי הזה.

קרא עוד
20/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו שיוזמנו מעת לעת והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 31/2021" אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,
עד ליום ראשון, ה-4.7.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון- ראש מנהל קשרי קהילה למייל sagit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום שני, ה- 28.6.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס' 04-9956225 סיור מציעים יתקיים ביום רביעי, ה- 23.6.21 ויצא מבניין העירייה מקומת הכניסה
בשעה 11:00.ההשתתפות בסיור איננה חובה.

פתיחת מכרז ביום 12/07/2021 בשעה 13:00.קרא עוד
16/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לשירותי אירוח לינה וארוחת בוקר עבור משפחות עולים חדשים המגיעות ארצה לעשות "עלייה לארץ ישראל" והתיישבות בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 12/2021 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה-1.7.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 24.6.21 עד לשעה 13:00.
קרא עוד
15/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מתחם בית קפה של כ- 290 מ"ר באודיטוריום החדש שנבנה בעיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מתחם בית קפה באודיטוריום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ראשון, ה- 27.6.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום שני, ה- 14.6.21, בשעה 10:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים, אליהו כהן למייל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ראשון, ה-20.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.קרא עוד
8/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת שני טרקטורים" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה או יותר. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 214 /2021 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך. את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 8/6/21 עד השעה 13:00. עם קבלת ההצעה תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת ההצעה במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור יש לשלוח ההצעה פעם נוספת. יש אפשרות למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. את הטרקטורים ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו, רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מנהל אגף רכב בטל. 054-5532363 או אלכס טרכטנברג, קצין בטיחות בתעבורה מס' נייד 0533314324.קרא עוד
30/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר
עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה: www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים, תמורת תשלום בסך 3,000₪
(שלושת אלפים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות נושאות
ציון "מכרז פומבי 15/2021 למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר עכו", יש
להגיש ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין
העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א', ה- 20.6.21 עד לשעה 13:00. כל בקשת
הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל הגב'
שגית בן גוזי- ממונה נכסים והכנסות לכתובת דוא"ל: sagitb@akko.muni.il וזאת
עד לא יאוחר מיום א', ה- 6.6.21 עד לשעה 13:00. על הפונה חובה לוודא טלפונית,
בטלפון 04-9956187 את קבלת הדוא"ל.

הודעת על דחיית מועד הגשה למכרז עד לתאריך 27/6/2021 עד השעה 13:00.קרא עוד
25/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על דחיית הגשת מסמכי המכרז עד ליום א 30.5.2021 לשעה 13:00
והכל כמפורט במכרז.

פתיחת מכרז: יום א 30/05/2021 13:15 במשרד סגן ראש העיר, אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים מיום 7.6.2021 החברה הזוכה היא: טורנדו

זום לפתיחת המכרז: https://zoom.us/j/91747574878?pwd=a2kxQThXZmxFdGl6UVFwcWR1SDdidz09קרא עוד
20/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על דחיית מועד הגשה עד ליום 27/5/21 בשעה 13:00
והכול כמפורט במכרז .

פתיחת מכרז 2.6.21 בשעה 10:15:
זום: https://zoom.us/j/96145664215?pwd=MGw5STc5Mlg1a01qb1AzZHJjSDJYdz09קרא עוד
19/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת כי יתקיים מפגש ספקים נוסף ביום ראשון ה 23/5/2021 בשעה 12:00 בהיכל התרבות, רחוב גיבורי סיני 24 עכו. ההשתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת ההצעה.

פתיחת מכרז: ביום ראשון 13.06.2021 בשעה 11:30-12:00 באולם המועצה

החלטת ועדת מכרזים מיום 24.6.21 - זוכה - חב' א.פ. נירוסטה סנטר תעשיות 2004 בע"מ
קישור לזום: https://zoom.us/j/93424562351?pwd=TkkxRGlHMEphNmU1QkYxbWlQcmJJdz09


קרא עוד
18/05/2021
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד