מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מנוף לפינוי גזם וגרוטאות-ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il תמורת תשלום בסך 300 ש"ח (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את הההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 8/2022 השכרת מנוף לפינוי גזם וגרוטאות-ספק שנתי" עכו, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר עד ליום ב', ה- 14.2.22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי למייל nurit-a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 3.2.22 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:04-9956104/5.קרא עוד
25/01/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשירותים מקצועיים נתיבים להורות, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 47/2021 – "שירותים מקצועיים נתיבים להורות- מכרז מסגרת", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה עד ליום ד', ה- 9/2/22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד מנהלן הרווחה מר עמיחי כהן (להלן: "מנהל הפרויקט") למייל AmihaiC@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ד' ה-2/2/22 עד השעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 0525458288.קרא עוד
24/01/2022
עיריית עכו מודיעה על מתן אפשרות לשימוש בנכס עירוני הנמצא במרכז צעירים, רחוב
הרצוג 9 בעכו.
פנייה זו ממוענת לכלל היזמים והמפעילים, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים.
את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל מנהל אגף נוער וצעירים, טל': 9917477 04 שלוחה מס' 9 .
יובהר כי מדובר על שימוש בנכס העירייה הכולל: עמדות עבודה פתוחות/סגורות, חדר ישיבות, כיתות לימוד, כיתות מחשבים וכיתות הדרכה. גובה דמי השימוש יהיה כמפורט בהסכם ובהתאם למחירון קבוע.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו .
עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ואו איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו / או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו .
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו / או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו .קרא עוד
29/11/2021
עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לשירותי יעוץ, ליווי וייצוג בתחום התכנון והבניה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת הלשכה המשפטית בעירייה תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל יועמ"ש העירייה – עו"ד כנרת הדר למייל: sima@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום 29.11.21 עד לשעה 13:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956124/5 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2021 – שירותי יעוץ, ליווי וייצוג בתחום התכנון והבניה, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 7.12.21 עד לשעה 13:00. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
פתיחת מעטפות למכרז פומבי 27/2021 ביום שני 13.12.2021 במשרד של אדהם גמאל.קרא עוד
22/11/2021
פנייה להצבת דוכנים ומתן שי למשתתפים בכנס מאכלי חתולים בעכו
עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להצבת דוכנים ומתן שי למשתתפים בכנס מאכלי חתולים בעכו.
פנייה זו ממוענת למציעים בעלי מוצרים בתחום חיות המחמד, לרבות חנות לחיות מחמד, חברה לאספקת מזון לחיות מחמד ובעלים של חברה בכל נושא אחר שיכול לשרת את בעלי חיות המחמד בעיר עכו. על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן.

בכפוף לזכייה בקול קורא, המציע יהיה רשאי להעמיד דוכן המציג את מוצריו בעת האירוע. בנוסף, המציע יספק שי בכמות שלא תפחת מ 20 חבילות שיחולקו למשתתפים באירוע. כל חבילה מיועדת למשתתף אחד.
כל מציע רשאי להציב דוכן אחד.

רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:
1. המציע בעל מוצרים בתחום חיות המחמד, לרבות חנות לחיות מחמד, חברה לאספקת מזון לחיות מחמד ובעלים של חברה בכל נושא אחר שיכול לשרת את בעלי חיות המחמד בעיר עכו.
למען הסר ספק, מנהל השירות הווטרינרי, ד"ר איתן קליגלר, רשאי לפסול מציע בעקבות חוסר התאמה או כל סיבה אחרת שמהווה חוסר התאמה לאירוע.
2. העדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א-1981.

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום רביעי ', ה- 7/11/2021 עד לשעה 13:00 לדוא"ל mazkira-vet@akko.muni.il יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04-9956203.
על המציע לצרף להצעתו תיאור ומטרתו של הדוכן שיציב וכן את טיבו של השי שיינתן למשתתפים בכנס.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ואו איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.
קרא עוד
1/11/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למנהל/ת הדיגיטל הרשותי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 41/2021 מנהל/ת הדיגיטל הרשותי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה-11.11.21, עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות – גב' יונית סמולש למייל renana@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 4.11.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956093.

מועד פתיחת מעטפות במשרד סגן ראש העיר, אדהם ג'מל ביום ב 15/11/2021 בשעה 10:00
קרא עוד
27/10/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי
המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו ו/ או דרך אגף הגביה
בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל
טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 35/2021 – רכישה ואספקת צבעים- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,
עד ליום ב', ה-22/11/2021 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום א', ה- 7/11/2021 בשעה 12:00, בחדר המועצה בקומה ראשונה, בבניין העירייה ברחוב
ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15/11/2021 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:04-9956084. יש לציין בשאלות ההבהרה את הסעיף שעליו מוגשת השאלה.

פתיחת מעטפות ביום ב' 29/11/2021 בשעה 10:00 במשרדו של מר אדהם ג'מל.
קרא עוד
25/10/2021
עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לשירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי. להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל יועמ"ש העירייה – עו"ד כנרת הדר למייל:orit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 14.10.21 עד לשעה 13:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956124/5 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2021 – שירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 21.10.21 עד לשעה 13:00.
קרא עוד
6/10/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום שני מבני מגורים ברחוב הרצל 33 והרצל 35 עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 37/2021 שיקום מבני מגורים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ראשון , ה- 31.10.21 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום חמישי, ה- 14.10.21. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן במייל david_h@akko.muni.il , עד ליום חמישי, ה- 21.10.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 0525682443.
פתיחת מעטפות למכרז פומבי 37/2021 שיפוץ מבנים בתאריך 02/11/2021 בשעה 13:00 במשרד אדהם ג'מאל.קרא עוד
6/10/2021
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לאספקת מוצרים כשרים להכנת כריכים במוס"ח.

פנייה זו ממוענת למציעים בעלי ניסיון קודם באספקת מוצרים כשרים להכנת כריכים במוס"ח, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטות להלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל חשב מנהל החינוך בעירייה מר דוד וקנין, טל': 04-9956047.
קרא עוד
6/10/2021
הריני להודיעכם כי ניתנה הארכה נוספת להגשת מסמכי המכרז עד ליום א', ה- 22.8.2021 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 8 להזמנה להציע הצעות.
תשובות לשאלות הבהרה יינתנו בימים הקרובים.

בברכה,
עמיחי כהן
מנהלן הרווחה

פתיחת מעטפות ביום א' 5.9.2021 במשרד ס. רה"ע אדהם ג'מל.
קרא עוד
9/08/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 350 ₪ (שלוש מאות וחמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות (להלן: "הסתייגות") וכן כל בקשת הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל שגית בן גוזי לכתובת דוא"ל: sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום ג', ה- 17.8.21 עד השעה 13:00. על הפונה החובה לוודא טלפונית, בטלפון 04-9956187 את קבלת הדוא"ל. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2021 – למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ג', ה- 9.9.21 עד לשעה 13:00.קרא עוד
9/08/2021
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות להפעלת מתחם בית קפה עם תעודת כשרות במתחם הכניסה להיכל התרבות החדש בעכו וזאת לתקופה קצרה בהתאם להחלטת העירייה. המציע יידרש להגיש תכנית הפעלה מתחם בית הקפה/עגלת קפה כולל פרטי המזון אותם יבקש למכור בצירוף מחירון ללקוח. היה ותוגש יותר מהצעה אחת אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועדת מקצועית של העירייה בהתבסס על ניסיון קודם והתרשמות כללית של חברי הוועדה. את ההצעות ניתן להגיש עד ליום א', ה - 01/08/2021 שעה 00 13 במשרדי אגף הנכסים רחוב ויצמן – 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה( אצל גב' רותי איבגי או לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il. יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04 9956262. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים
קרא עוד
27/07/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לקהילה תומכת נכים (עצמאים), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן מינהל הרווחה בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 350 ₪ (שלוש מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 17/2021 קהילה תומכת נכים (עצמאים)"וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה) אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו, עד ליום ד', ה - 4.8.21 עד לשעה 13:00 . שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל AmihaiC@akko.muni.il למנהל הפרויקט מר עמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ב', ה - 26.7.21 עד לשעה 13:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04 9956019 .

החלטת ועדת מכרזים מיום 13.10.2021
החברה שזכתה היא חברת תגבור.קרא עוד
14/07/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מתחם בית קפה של כ- 140 מ"ר באודיטוריום החדש שנבנה בעיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מתחם בית קפה באודיטוריום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום רביעי, ה- 14.7.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום שני, ה- 4.7.21, בשעה 10:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים מר- אליהו כהן למייל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-8.7.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956263.
קרא עוד
28/06/2021
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לרכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות - ספק שנתי (להלן: "הציוד"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 215/2021 - רכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות (להלן: "ההליך" או "הליך זה"). את ההצעות, "הליך מס' 215/2021 רכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות - ספק שנתי" יש למלא במערכת הצעות מחיר "ביז בגליל ".את ההצעות יש להגיש עד ליום 7.7.21 עד לשעה 13:00. הצעות שלא תוגשנה במערכת הצעות המחיר של " ביז בגליל" עד ליום ולשעה הנקובים לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הרכש – מר' איציק בן שושן (להלן: "מנהל הפרויקט") למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי 1.7.21 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה באמצעות המייל על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.קרא עוד
24/06/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי סעיפים במפרט הטכני הנוגעים בין היתר לחריגות בנייה ובהצעת המחיר. מועד אחרון להגשה יום א' 4.7.21 בשעה 13:00.

פתיחת מכרז: ב11.07.2021 בשעה 10:00-10:30 באולם המועצה.
קישור לזום https://zoom.us/j/91450715082?pwd=bVAzdGJqYXdraTlldE5ER2hldWFyQT09

קרא עוד
24/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות ליועץ למתן שירותים בגין ייעוץ שכר וכ"א, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2021 מתן שירותים בגין ייעוץ שכר וכ"א" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום חמישי, ה- 08.7.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' רות נוטס, מנהלת אגף שכר למייל ruth@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום א', ה- 27.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956085.

פתיחת מעטפות ביום ד' 18.8.21 בשעה 14:30 במשרד של אלי הזה.

קרא עוד
20/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו שיוזמנו מעת לעת והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 31/2021" אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,
עד ליום ראשון, ה-4.7.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון- ראש מנהל קשרי קהילה למייל sagit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום שני, ה- 28.6.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס' 04-9956225 סיור מציעים יתקיים ביום רביעי, ה- 23.6.21 ויצא מבניין העירייה מקומת הכניסה
בשעה 11:00.ההשתתפות בסיור איננה חובה.

פתיחת מכרז ביום 12/07/2021 בשעה 13:00.קרא עוד
16/06/2021
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד