מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור פינוי פסולת אלקטרונית מבניין העירייה מוסדותיה ושטחיה בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי ההליך המצויים באתר העירייה www.akko.muni.il. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 242-2019 - פינוי פסולת אלקטרונית מבניין העירייה, מוסדותיה ושטחיה" יש למסור לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, עד 12/9/2019 בשעה 13:00. לחילופין ניתן לשלוח את ההצעה במייל: boffers@akko.muni.il ובשורת הנושא לציין הליך 242-2019. לפרטים משרדי הרכש 04-9956123.קרא עוד
4/09/2019
1. עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם מכון אדלר בפטור ממכרז כספק יחיד, המפעיל מיזם משותף עם קרנות הביטוח הלאומי, "מדברים הורות בקהילה" ( להלן: "המיזם").

2. מטרת המיזם להקנות מענה להורים צעירים בגילאי 18-40, המתמודדים עם אתגרי ההורות ומוצאים עצמם פעמים רבות חסרי ידע, כלים, הדרכה, ליווי ותמיכה הנדרשת בתהליכי הכניסה לשלבי ההורות.

3. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם מכון אדלר כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת המיזם.

4. אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל הרווחה- גב' עדי מקל, בכתב בלבד,
למייל adi-m@akko.muni.il וזאת עד ליום א', ה- 8.9.19 עד לשעה 15:00.

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956204.

5. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

עדי מקל
ראש מנהל רווחהקרא עוד
3/09/2019
עיריית עכו מבקשת להתקשר בהסכם שיתוף פעולה עם גוף מפעיל לצורף הקמת והפעלת תכנית משולבת בתחום מערך ההתנדבות בעיר עכו המפעילה בעיר מסגרות שונות בהן משתתפים 150 חניכים לפחות. גוף המבקש להפעיל בשיתוף פעולה עם העירייה את התכנית מוזמן להגיש הצעתו במסגרת קול קורא זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לקול קורא זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד, לראש מינהל חינוך – אורית אסייג במייל osnat@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום 8.9.2019 בשעה 11:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040. גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים באתר העירייה יגישו הצעתם על גבי טופס ההצעה למסמכי קול קורא זה, עד ליום א' ה- 15.9.2019 בשעה 12:00 לדוא"ל osnat@akko.muni.il. הוועדה המקצועית תנקד את ההצעות בהתאם להערכתן על ידה ותמליץ לוועדת המכרזים של העירייה על המציעים המומלצים להתקשרות על-פי אמות המידה המפורטות במסמך ב'. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעות עליהן המליצה הוועדה המקצועית או הצעה כלשהי.קרא עוד
1/09/2019
פתיחת מעטפות מכרז פומבי מס' 13/2019 הסעות מזדמנות למחלקת החינוך יום רביעי 4.9 בשעה 13:00 באולם מועצת העירקרא עוד
28/08/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על פרסום תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו על ידי המשתתפים השונים בנוגע למכרז שפורסם.
שאלות שהגיעו לאחר המועד שנקבע לכך בהליכי המכרז לא נענו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז המוגשים לעירייה, כשהוא חתום על ידי המציע.
לתשומת לב המשתתפים במכרז, מצ"ב מסמך ב' להצעת המשתתף ובו התווספה שורה לטבלת הצעות המחיר.
בסעיף 107 לטבלה יש לתמחר עלות לפני מע"מ עבור שעת סדרן (נא לא להתייחס לכותרת העמודה המדבר על מחיר נסיעה ל-2 כיוונים)

קרא עוד
25/08/2019
1. עיריית עכו (להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד של משרד התחבורה, על חברת יפה נוף לביצוע תשתיות תחבורה ציבורית בעיר עכו. (להלן: "השירותים").
2. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם חברת יפה נוף כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת השירותים, בהיותה החברה היחידה בעלת הרשאה ממשרד התחבורה לביצוע תשתיות תחבורה ציבורית בעיר עכו והסדרת תחנות האוטובוס במימון המשרד.
3. כל הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות למר מורדי שמיר מנהלן הנדסה, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956158 וזאת עד ליום 10.09.2019 עד לשעה 15:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956122.
4. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.
קרא עוד
22/08/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מתווכי דירות להיכלל במאגר מתווכים (להלן: "המאגר") שישמש משפחות "עולים חדשים" המגיעות ארצה, לצורך קבלת שירותי תיווך להשכרת דירת מגורים בעיר עכו.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף קליטה בעירייה –הגב' ילנה נביליצין (להלן: "מנהלת הפרויקט") לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום 18.08.2019 בשעה 13:00.
א. פנייה זו ממוענת למתווכים אשר עומדים במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות לפנייה זו, בכל אלה:
1. בעלי רישיון תיווך בתוקף.
2. בעלי משרד תיווך בתחום העיר עכו.
3. בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 שנים האחרונות במתן שירותי תיווך דירות להשכרה ו/או למכירה בתחום העיר עכו.
4. דוברי השפה הרוסית ו/או לרשותם עומד לפחות עובד אחד בעל הכשרה בתחום התיווך ודובר השפה הרוסית.
ב. את הצעת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להצגת מועמדות להיכלל במאגר מתווכי דירות להשכרה עבור משפחות עולים חדשים" עד ליום31.08.2019 בשעה 13:00 יש למסור ידנית למנהלת הפרויקט, במשרדי מחלקת הקליטה בקומה הראשונה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל ע"י המזכירה המתאימה בעירייה בשמה המלא וברישום השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
ג. על המציע לצרף להצעת מועמדותו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציעים פרטים נוספים ביחס למועמדותם, לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים, לשביעות רצונה של העירייה.
ד. העירייה תהיה רשאית, בכל עת, לפנות שוב לציבור בבקשה להכללת מועמדים אחרים ו/או נוספים במאגר.
ה. בנוסף העירייה תהא רשאית בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, למחוק מהמאגר רישומו של מתווך כלשהו ו/או לצמצם את היקף המאגר ו/או להזמין את שירותי התיווך הנ"ל בכל דרך אחרת.
ו. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים שאינם יחולו על פנייה זו וכי העירייה לא תהא ערבה ו/או אחראית לקיום התקשרות כלשהי בין משפחות העולים לבין מתווך כלשהו שירשם במאגר ואין בפנייה זו כדי להטיל על העירייה כל חובה ו/או התחייבות כלשהן ו/או כדי להוות מצג כלשהו מצד העירייה.
ז. גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.קרא עוד
15/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע שירותי גניזה וארכיב של תיקים ומסמכים הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף מערכות מידע, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 34/2019" אספקת שירותי גניזה וארכיב" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 4.9.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למיקי אילוז מנהל מערכות מידע למייל miki@akko.muni.il, עד לא יאוחר א', ה- 25.8.19 עד לשעה 13:00, על הפונה ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956036

פתיחת מעטפות ביום שני, 16.9.2019 בשעה 12:00 באולם המועצה.קרא עוד
15/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור מכירת רכב טויוטה HILUX N1 משא ב. אחוד פתוח –תא כפול (רכב אוטומט) שנת 2003 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 245/2019 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 245/2019). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 21/08/2019 עד השעה 13:00. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף -054-5532363.קרא עוד
13/08/2019
עיריית עכו (מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "קורס מפעילי מכונה ניידת " בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה. את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' "194/2019" – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 194/2019). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 19/08/2019 עד השעה 13:00. עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.קרא עוד
12/08/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על הארכת הגשת מסמכי מכרז עד ליום 27.8.19 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 5 למסמך א' למכרז.

קרא עוד
11/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנית משעול-תכנית ממוקדת שכונת צפון-קורצ'אק בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במינהל רווחה, אצל עמיחי כהן - מנהל הפרויקט תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2019 תכנית משעול-תכנית ממוקדת שכונת צפון-קורצ'אק" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה- 25.8.19 עד לשעה 13:00.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל: amihahaic@akko.muni.il לעמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ד', ה- 14.8.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 04-9956204.

פתיחת מעטפות ביום שני, 16.9.2019 בשעה 12:00 באולם המועצה.קרא עוד
6/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי הסעות מזדמנות למחלקת החינוך - כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך – מר ויליאם בן-עטר תמורת תשלום בסך 800 ₪ (שמונה מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל אחראית יחידת היסעים - גב' מירה בן שלוש למייל mirab@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה-12.08.2019 עד לשעה 13:00. על הפונה חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956226 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2019 – הסעות מזדמנות למחלקת החינוך", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המעטפות יש למסור עד ליום ה-19.08.2019, בשעה 13:00.
קרא עוד
4/08/2019
שינוי מועד הגשה + מענה לשאלות

פתיחת מעטפות ביום ראשון, 11.8.2019 בשעה 10:00 בלשכת סגן רה''ע מר אדהם ג'מלקרא עוד
29/09/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת מעקות וגדרות - ספק שנתי, בהתאם לתנאים המפורטים בהליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 170/2019 – אספקת מעקות וגדרות " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה בעירייה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מיילboffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). את ההצעה יש להגיש עד ליום חמישי, ה-8/8/2019 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש, מר איציק בן שושן למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 30/7/2019 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
29/07/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת ציוד חשמל, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף חשמל בעירייה- אלון בלום, בקומה 2, תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2019– רכישת ציוד חשמל" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 20.8.19 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום 1.8.19 בשעה 11:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף חשמל לפקס: 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 8.8.19 בשעה 13:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 052-3863878.

פתיחת מכרזים: יום שני 16.9 בשעה 12:00 באולם המועצהקרא עוד
25/07/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת שטח להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באגף נכסים, אצל מר אליהו כהן, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מקרקעין להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום 29.7.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לממונה הנכסים לפקס 04-9956261 עד לא יאוחר מיום 23.7.19 עד לשעה 13:00.באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.

פתיחת מעטפות ביום שני, 12.8.2019 בשעה 11:00 במשרדה של עו"ד סיון קמחי.קרא עוד
18/07/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף 11.1 למסמך א' , ביטול ערבויות המכרז ושינויים בהסכם.

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לשירותי תכנון מבני ציבור - הסכם מסגרת לתכנון מבני ציבור חדשים ו/ או לתכנון שיפוץ מבני ציבור קיימים כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה – מור גאון תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש מציעים יתקיים ביום ב', ה- 15.7.19, בשעה 11:00 בחדר הוועדות אשר בקומה ב' בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש המציעים איננה חובה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל מהנדסת העירייה - ד"ר מיכל סופר למייל aliza@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום ב', ה- 22.7.19 עד לשעה 13:00. על הפונה חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956118 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2019 - שירותי תכנון מבני ציבור - הסכם מסגרת, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (במשרדו של משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-5.8.19 עד לשעה 13:00.
*** תאריך מועד אחרון להגשה עודכן 20/08/2019 עד לשעה 13:00.

פתיחת מכרז ביום ראשון 25.8 בשעה 12:30 באולם המועצה.קרא עוד
3/07/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להיכלל ברשימת רופאים מומחים מתנדבים בתחום האורטופדיה ו/או הנוירולוגיה ו/או הכירורגיה ו/ או רופא כללי ו/ או רופא משפחה בעלי ניסיון (להלן :"הרופאים") אשר תשמש את העירייה לצורך אישור לחנייה אישית לנכה ( להלן :" השירותים").

א. השירותים כוללים:
בדיקת המסמכים האישיים שהוגשו על ידי המבקש לצורך אישור חנייה אישית.
החלטה בכתב האם הבקשה מאושרת או לא ונימוקיה.
השירותים יבוצעו בהנחיית נציג מנהל הנדסה של העירייה.

ב. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למר אהרון קוז'קרו לפקס 04-9956119 עד לא יאוחר מיום א', ה- 30.6.19 עד לשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956115.

ג. פנייה זו ממוענת לרופאים אשר עומדים במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות לפנייה זו, בכל התנאים שלהלן:
1. רישיון רופא מומחה בתחומים הנדרשים לעיל.
2. בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומים המפורטים לעיל.

ד. התחייבויות הרופאים שיבצעו את השירותים:
טיפול בבקשה שהועברה ומתן החלטה מנומקת, תוך 7 ימים ממועד העברת הבקשה לרופא.
חתימה על טופס שמירה על סודיות.
חתימה על שאלון והצהרה על מניעת ניגוד עניינים.

ה. את הגשת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להיכלל במאגר של רופאים מתנדבים בעיריית עכו" יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום ג', ה- 9.7.19 עד לשעה 13:00. את ההצעות יש להגיש למר משה סעדה, בקומה שנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל ע"י משה סעדה או ע"י המזכירה המתאימה בעירייה בשמה המלא וברישום השעה שהמעטפה נתקבלה וכל זאת על גבי המעטפה.

ו. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים שלעיל:
רישיון רופא מומחה.
המלצה אחת לפחות על ניסיון קודם.

ז. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת הרופאים פרטים נוספים ביחס למועמדותם, לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים, וזאת לצורך עמידתם בתנאי קול הקורא.
ח. העירייה תהיה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פניות נוספות לציבור, בבקשה להכליל מועמדים אחרים ו/או נוספים במאגר.
ט. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
י. עוד מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם רופא כלשהוא ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
יא. גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.קרא עוד
20/06/2019
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד