מכרז פומבי 24/2017 - לתכנון, הקמה, מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו-וולטאיים בהסדרת מונה בתחום העיר עכו

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לתכנון, הקמה, מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו-וולטאיים בהסדרת מונה בתחום העיר עכו. את מסמכי  המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו, אצל יהודית דיאמנט- מזכירת אגף תשתיות, ברח' ויצמן 35 עכו , בימים א-ה בשעות 9:00-15:00. על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים) בנוסח המצורף למכרז. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30.1.18. מפגש מציעים יתקיים ביום ב', ה- 7.8.17 בחדר הוועדות של העירייה, בקומה 2 בשעה 11:00. לאחר מכן ככל שיידרש, יתבצע סיור במספר אתרים מדגמיים של הפרויקט. הנוכחות ביום המפגש ובסיור ככל שיערך, הינה חובה.
את מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של העירייה אשר במשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו ( בקומה 2- אצל משה סעדה), עד ולא יאוחר מיום ד', 30.8.17  עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד