מכרז פומבי 5/2017 - מכירת זכויות במקרקעין - מתחם MED

החברה הכלכלית לעכו בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר למכירת  זכויות במקרקעין, הידועים כחלק מחלקה 56 בגוש 18008 וכחלק מחלקה 1 בגוש ארעי 60183, במגרש מס' 601 לפי תכנית מפורטת מס' ג'/7101 בשטח של כ- 2,050 מ"ר עליהם בנוי מבנה בן שתי קומות (קומת כניסה וקומה א') + קומת מרתף בשטח של כ - 1,250 מ"ר ברחוב ההגנה 2 בעכו, המוכר בשם מתחם MED.

להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך 1,000,000 ₪ (מליון ש"ח), במדויק, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 30.1.2018 כמפורט במסמכי המכרז.

סיור מציעים יצא ממשרדי החברה ברח' אריה דושניצקי 2 עכו ביום ה', ה- 19.10.2017 בשעה 12:00 ההשתתפות בסיור איננה חובה.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2017 - מכירת זכויות במקרקעין – מתחם MED", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות החברה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום ה', ה-30.10.2017 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות החברה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.

 

 


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד