מכרז פומבי מס' 18/2017 - מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ועבודות נלוות

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ועבודות נלוות בהתאם לתנאי המכרז. על המשתתף להיות קבלן  רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בענף ג'/200 – כבישים, תשתיות ופיתוח, סיווג 2 (לפחות). מפגש קבלנים יתקיים ביום א', ה- 05.11.17 בשעה 14:00. המפגש יתקיים בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי מקדים להגשת הצעה בהליך זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 2,500 ₪.
את ההצעות, במעטפה סגורה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 22.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום א' 12.11.17 בשעה 13:00 בכתב בלבד לאינג' איגור מאיורסקי, לפקס: 04-9956158. על המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל': 04-9956122.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד