הודעה

28/02/2018

ועדת השלושה ,עיריית עכו, בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שיפורט להלן שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.זאת ,ע"פ  תקנות העיריות מכרזים, הוראת שעה,התשע"ח -2018

מועד אחרון לפניות : עד 7 ימים מיום הפרסום .

תאריך : 26/2/2018
נושא המכרז : ליסינג תפעולי לכלי רכב
מס' מכרז- לת/2017/21

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד