הליך הצעות מחיר 65/2018 - אספקת נייר צילום- ספק שנתי

29/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת נייר צילום- ספק שנתי , בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 65/2018 אספקת נייר צילום. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 65/2018 אספקת מוצרי נייר- ספק שנתי" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 13/5/2018 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – מר איציק בן שושן  לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום 06/05/2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד