מכרז פומבי 25/2018 - רכישת ספרי לימוד

17/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למכירת ספרי לימוד בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הזוכה יספק לעירייה ספרים, אשר יוזמנו ממנו בכמות בהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת הרכישה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך,  מר אלירן אלון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 25/2018 – רכישת ספרי לימוד" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום 2.08.18 עד לשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לחשב מינהל החינוך לפקס: 04-9956048 או למייל:  eliran@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 24.07.18 בשעה 15:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956047.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד