מכרז 36/2018 לתכנון רישוי והקמה של מבנים יבילים לשימוש כגני ילדים וכיתות לימוד

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנון רישוי והקמה של מבנים יבילים לשימוש כגני ילדים וכיתות לימוד, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 1 בענף 100 – בניה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במנהל ההנדסה אצל מר שמיר מרדכי , רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה תמורה תשלום בסך 1000 ₪ (אלף שקלים) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, ניתן לשלם בהתאם להוראות המפורסמות במכרז. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 36/2018 לתכנון רישוי והקמה של מבנים יבילים לשימוש כגני ילדים וכיתות לימוד" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 14.8.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים - לא יתקיים. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל לכתובת QMEng@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 09/08/18 בשעה 17:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא קבלת מייל חוזר שפנייתו התקבלה, או בטלפון: 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים: ביטול המכרז
מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת  https://goo.gl/4kL1sn
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד