מסמך שינויים והבהרות מס' 1 מכרז פומבי 32/2018– ריהוט לגני ילדים

מעיון בנוסח המכרז שבנדון שפורסם עולה כי נפלו טעויות סופר (הופעת כפילויות של פריטים זהים) בטבלאות הפריטים, בסעיף 5 לכתב ההצעה  - מסמך ב' של המכרז הנדון.
 לאור זאת, יחולו בהוראות המכרז, השינויים הבאים:
כתב ההצעה
1.  במקום מסמך ב- כתב ההצעה בנוסחו המופיע במסמכי המכרז, יבוא  נוסח כתב הצעה עדכני המסומן כ-"מסמך ב' החדש " ומצורף למסמך זה.
2.  על המשתתפים להגיש הצעתם על גבי מסמך ב' החדש בלבד.
3.  על המשתתפים לציין בעמודה הרלבנטית בכתב ההצעה מספר מק"ט אצלם של הפריט המוצע (ככל וקיים אצלם מספר מק"ט).
4.  בעמודת "הערות" בכתב ההצעה - ניתן לציין (במקום על גבי תמונה של הפריט): צבע/ים שניתן לבחור במסגרת הזמנת הפריט (וללא תוספת תשלום), ובמידה ואותו פריט המסופק על ידי המשתתף הנו תוצרת הארץ –בציון לגבי אותו פריט: "תוצרת הארץ" . 
5. למען הסר ספק, יש עדיין לצרף להצעה תמונה של כל פריט.
6. כתב ההצעה המופיע במסמכי המכרז כמסמך ב' - בטל.
מועד אחרון להגשת הצעות
7. המועד האחרון להגשת הצעות מוארך בזאת עד ליום ג' ה- 14/8/2018, בשעה 13:00.
8. ביתר הוראות המכרז אין שינוי.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד