מכרז פומבי 42/2018 מדידות בתי ספר המיועדים להרחבה - 15/08/2018

16/08/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע שירותי מדידה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו תמורת תשלום של 1000 ₪ , אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 22/08/18 בשעה 15:00 בחדר וועדות קומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה. את ההצעה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 02/09/18 עד לשעה 13:00. לפרטים נוספים אודות מהות המכרזים והדרישות מהמשתתפים ניתן לקבל, טרם רכישת המכרז, באתר האינטרנט העירוני של הרשות.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד