מכרז פומבי 49/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה

24/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת  מזון  למוסדות העירייה- מועדוניות ומרכזי נוער,
מוסדות חינוך ומחלקות שונות בעירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר איציק בן שושן- מנהל אגף הרכש, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 49/2018 – רכישת  מזון  למוסדות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ה', ה-15/11/2018  עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 31/10/2018 בשעה 13:00, במשרד מנהל אגף הרכש. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 5/11/2018 בשעה 15:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084/ 0506448393.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד