מכרז 51/2018 - ניהול ופיקוח פרויקט - שיפוץ והרחבה של מרכז תרבות קהילתי

19/11/2018

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול ופיקוח פרויקט - שיפוץ והרחבה של מרכז תרבות קהילתי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה – גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן יהיה לשלוח עד ליום 25.11.2018 עד השעה 12:00 בלבד לדוא"ל: qmeng@akko.muni.il. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 51/2018 ניהול פרויקט – שיפוץ והרחבה של מרכז תרבות קהילתי" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה עד ליום 2/12/2018, עד לשעה 12:00.  המציע נדרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך 15,000 ₪, שהוצאה על ידי בנק ישראלי לבקשת המציע לפקודת העירייה בתוקף עד ליום 2.3.2019. 

לתכניות הפרויקט -

https://goo.gl/xQ5Kgr

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד