מכרז פומבי מס' 24/2018 שירותי ניקיון במוסדות חינוך, מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/או בבניין העירייה

10/12/2018
עיריית עכו  מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך, מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה, וכן לביצוע ניקיון משימתי באתרים שונים ברחבי העיר עכו כמפורט במפרט המיוחד ו/או על פי דרישת העירייה.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,500 ₪ (אלף חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2018 שירותי ניקיון במוסדות חינוך, מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), עד ליום א', ה- 06/01/19 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום ב', ה-17/12/18. המפגש יתקיים  במשרדי חשב מינהל חינוך בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956050/04-9956048 לחשב מינהל חינוך - מר  אלירן אלון עד לא יאוחר מיום ב'  ה- 24/12/18 בשעה 15:00. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון  04-9956040, אצל מר יוסי לוזון
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד