החלטה על התקשרות לשירותי ניהול

6/01/2019

עיריית עכו מעוניינת להתקשר עם ספקים במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.
ניהול הקמה של הפרויקטים מוסודות ציבור הבאים:
א. הקמת אולם הספורט חילמי שאפי.
ב. גני ילדים פיקוסים ברח' אבני החושן.
ג. גני ילדים אירוסים ברח' עציון.
ד. גני ילדים בת שבע ברח' בת שבע.
ה. גני ילדים טרמפלדור ברח' טרומפלדור.
ו. גני ילדים נווה אליהו ברח' נווה אליהו.
ז. הקמת 2 כיתות לימוד יבילים בבית ספר נעם הרצוג.
ח. גני ילדים ספיר והדס ברח' ירושלים גני כיפות, הריסה ובניה מחדש.
ט. גני ילדים יוניסטרים ופיקוס ברח' מפרץ שלמה גני כיפות, הריסה ובניה מחדש.
י. גני ילדים פרפר נחמד ברח' גרשון יוסף, הריסה ובניה מחדש.

יא. בית כנסת אבני החושן ברח' אבני החושן.

לצורך ניהול הפרויקטים  של בניית מוסדות ציבור, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול. במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול לאור הנימוקים המפורטים להלן:
1. ניהול ההתקשרות דרך משכ"ל יביא לקיצור משמעותי של לוחות הזמנים לביצוע הפרויקטים.
2. משכ"ל מעניקה מעטפת של שירותים מקצועיים, באמצעות אנשי מקצוע, לרבות אפיון הפרויקטים, קביעת אישור הביטוחים הנדרש, קביעת הערבויות המתאימות, ניהול המכרז ועוד.
3. פנייה באמצעות המכרז המנוהל על ידי משכ"ל מבטיח השתתפות של קבלנים גדולים, אשר זכו במסגרת מכרז של משכ"ל. השתתפות אותם קבלנים במכרז אליו תצא העירייה אינו וודאי, שכן מדובר בהתקשרות חד פעמית ובסדרי גודל קטנים יותר. ניהול המכרז באמצעות משכ"ל נותן יתרון לגודל, ומסייע לקבל מחירים נמוכים יותר.
4. משכ"ל התחייבה לביצוע פרויקט הבינוי בעלות שאיננה עולה על התקציב המאושר ע"י משרד החינוך. בפרויקטים דומים שניהלה וביצעה העירייה התקציב שנדרש (פר מ"ר בנייה) היה גדול בהרבה. עיריית עכו לא תוכל להשלים הפרויקט בתקציבים שהעמיד משרד החינוך.

החלטה:
לאור כל האמור לעיל ומהנימוקים שהעלה, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול בפרויקטים בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987.
יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין משכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.
הרשות מורה למשכ"ל לפרסם בקשה/ות לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם לפרוגרמה שאושרה ע"י משרד החינוך לפרויקט.

פרסום:
הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במידי.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.
(למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה).
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד