מכרז פומבי מס' 2/2019 - אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

10/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת מערכת לניהול ממוחשב של העירייה בהתאם למסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת מערכות מידע בעירייה, תמורת תשלום שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה, לפי המפורט להלן: למשתתפים בפרק 01 – 3,000 ₪; למשתתפים בפרק 02 – 1,200 ₪; למשתתפים בפרק 03 – 750 ₪; למשתתפים בפרק 04 – 250 ₪. משתתף המבקש להגיש הצעה ליותר מפרק אחד ישלם עבור מסמכי המכרז את הסכום המצטבר בגין כל הפרקים בהם הוא מבקש להגיש הצעתו.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד אל מר מיכאל (מיקי) אילוז  - מנהל מערכות מידע בקובץ Word  לכתובת miki@akko.muni.il  וזאת עד לא יאוחר מיום ג', ה-26.2.19 בשעה 14:00. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2019 – אספקת מערכות לניהול ממוחשב העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומת השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א' ה-17.3.19 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד