הודעה על אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז- ספק יחיד

20/05/2019

1.עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם א.ע.ביואקולוגיה בפטור ממכרז כספק יחיד, לצורך קבלת שירותי פינוי וכילוי פגרי בעלי חיים ( להלן :"השירותים").
2.בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם א.ע.ביואקולוגיה כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת השירותים הנ"ל.
3.בידי העירייה התייחסות מקצועית של ד"ר מיכאל אטינגר, רופא הלשכה הווטרינרית המחוזית שמעידה שחברת א.ע.ביואקולוגיה הינה החברה היחידה שמספקת שירותי פינוי וכילוי בע"ח (בקר, צאן, כלבים) לשירותים וטרינרים במשרד החקלאות.
4.אדם הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לווטרינר העירייה- ד"ר איתן קליגלר, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956206 וזאת עד ליום 27.5.2019 עד לשעה 15:00.  באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956203. 
5.לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 

ד"ר איתן קליגלר
מנהל השירות הווטרינרי העירוני
עיריית עכו

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד