מכרז פומבי מס' 6/2019 - הקמת מרכז שיטור קהילתי, עכו

4/06/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להקמת מרכז שיטור קהילתי הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן תשתיות ופרויקטים, מורדי שמיר, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 6/2019 להקמת מרכז שיטור קהילתי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום חמישי, ה- 20.6.19 עד לשעה 13:00.
מפגש וסיור קבלנים בוצע.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר – מר מחול ריזק למייל QMEng@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום רביעי, ה- 12.6.19  בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956238.

לעיון בתכניות, מפרטים וכתבי כמויות: הקלק כאן 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד