קול קורא - הזמנה להיכלל במאגר של רופאים מתנדבים בעיריית עכו

20/06/2019

עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להיכלל ברשימת רופאים מומחים מתנדבים בתחום האורטופדיה ו/או  הנירולוגיה ו/או הכירורגיה ו/ או רופא כללי ו/ או רופא משפחה בעלי ניסיון
(להלן :"הרופאים") אשר תשמש את העירייה לצורך אישור לחנייה אישית לנכה ( להלן :" השירותים").

א. השירותים כוללים:
בדיקת המסמכים האישיים שהוגשו על ידי המבקש לצורך אישור חנייה אישית.
החלטה בכתב האם הבקשה מאושרת או לא ונימוקיה. 
השירותים יבוצעו בהנחיית נציג מנהל הנדסה של העירייה.

ב. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למר אהרון קוז'קרו לפקס 04-9956119 עד לא יאוחר מיום א', ה- 30.6.19 עד לשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956115. 

ג. פנייה זו ממוענת לרופאים אשר עומדים במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות לפנייה זו, בכל התנאים שלהלן:
1. רישיון רופא  מומחה בתחומים הנדרשים לעיל.
2. בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומים המפורטים לעיל.

ד. התחייבויות הרופאים שיבצעו את השירותים:
טיפול בבקשה שהועברה ומתן החלטה מנומקת, תוך 7 ימים ממועד העברת הבקשה לרופא.
חתימה על טופס שמירה על סודיות.
חתימה על שאלון והצהרה על מניעת ניגוד עניינים.

ה. את הגשת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להיכלל במאגר של רופאים מתנדבים בעיריית עכו" יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום ג', ה- 9.7.19 עד לשעה 13:00. את ההצעות יש להגיש למר משה סעדה, בקומה שנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל ע"י משה סעדה או ע"י המזכירה המתאימה בעירייה בשמה המלא וברישום השעה שהמעטפה נתקבלה וכל זאת על גבי המעטפה.

ו. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים שלעיל:
רישיון רופא מומחה.
המלצה אחת לפחות על ניסיון קודם.

ז. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת הרופאים פרטים נוספים ביחס למועמדותם, לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים, וזאת לצורך עמידתם בתנאי קול הקורא.
ח. העירייה תהיה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פניות נוספות לציבור, בבקשה להכליל מועמדים אחרים ו/או נוספים במאגר.
ט. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
י. עוד מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם רופא כלשהוא ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
יא. גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

 

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד