**** עדכון **** מכרז פומבי מס' 24/2019 - שירותי תכנון מבני ציבור- הסכם מסגרת

3/07/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לשירותי תכנון מבני ציבור - הסכם מסגרת לתכנון מבני ציבור חדשים ו/ או לתכנון שיפוץ מבני ציבור קיימים כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה – מור גאון תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.  מפגש מציעים יתקיים ביום ב', ה- 15.7.19, בשעה 11:00 בחדר הוועדות אשר בקומה ב' בבניין  העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו.  השתתפות במפגש המציעים איננה חובה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל מהנדסת העירייה - ד"ר מיכל סופר  למייל aliza@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום ב', ה- 22.7.19 עד לשעה 13:00. על הפונה חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956118 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2019 - שירותי תכנון מבני ציבור - הסכם מסגרת, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (במשרדו של משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-5.8.19 עד לשעה 13:00.
*** תאריך מועד אחרון להגשה עודכן 20/08/2019 עד לשעה 13:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד