מכרז פומבי 16/2019 - ציוד חשמל – מכרז מסגרת שנתי

25/07/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת ציוד חשמל, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף חשמל בעירייה- אלון בלום, בקומה 2, תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2019– רכישת ציוד חשמל" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 20.8.19 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום 1.8.19 בשעה 11:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף חשמל לפקס: 04-9956158,  עד לא יאוחר מיום 8.8.19 בשעה 13:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 052-3863878.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד