קול קורא - הזמנה להצגת מועמדות להיכלל במאגר מתווכי דירות להשכרה עבור משפחות עולים חדשים

15/08/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מתווכי דירות להיכלל במאגר מתווכים (להלן: "המאגר")  שישמש משפחות "עולים חדשים" המגיעות ארצה, לצורך קבלת שירותי תיווך להשכרת דירת מגורים בעיר עכו.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף קליטה בעירייה –הגב' ילנה נביליצין (להלן: "מנהלת הפרויקט") לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום 18.08.2019 בשעה 13:00.
א. פנייה זו ממוענת למתווכים אשר עומדים במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות לפנייה זו, בכל אלה:
1. בעלי רישיון תיווך בתוקף.
2. בעלי משרד תיווך בתחום העיר עכו.
3. בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 שנים האחרונות במתן שירותי תיווך דירות להשכרה ו/או למכירה בתחום העיר עכו.
4. דוברי השפה הרוסית ו/או לרשותם עומד לפחות עובד אחד בעל הכשרה בתחום התיווך ודובר השפה הרוסית.
ב. את הצעת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להצגת מועמדות להיכלל במאגר מתווכי דירות להשכרה עבור משפחות עולים חדשים" עד ליום31.08.2019   בשעה 13:00 יש למסור ידנית למנהלת הפרויקט, במשרדי מחלקת הקליטה בקומה הראשונה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל ע"י המזכירה המתאימה בעירייה בשמה המלא וברישום השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
ג. על המציע לצרף להצעת מועמדותו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציעים פרטים נוספים ביחס למועמדותם, לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים, לשביעות רצונה של העירייה.
ד. העירייה תהיה רשאית, בכל עת, לפנות שוב לציבור בבקשה להכללת מועמדים אחרים ו/או נוספים במאגר.
ה. בנוסף העירייה תהא רשאית בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, למחוק מהמאגר רישומו של מתווך כלשהו ו/או לצמצם את היקף המאגר ו/או להזמין את שירותי התיווך הנ"ל בכל דרך אחרת.
ו. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים שאינם יחולו על פנייה זו וכי העירייה לא תהא ערבה ו/או אחראית לקיום התקשרות כלשהי בין משפחות העולים לבין מתווך כלשהו שירשם במאגר ואין בפנייה זו כדי להטיל על העירייה כל חובה ו/או התחייבות כלשהן ו/או כדי להוות מצג כלשהו מצד העירייה.
ז. גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד