התקשרות עיריית עכו עם חב' יפה נוף כספק יחיד

22/08/2019
1. עיריית עכו (להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד של משרד התחבורה, על חברת יפה נוף לביצוע תשתיות תחבורה ציבורית בעיר עכו. (להלן: "השירותים").
2. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם חברת יפה נוף כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת השירותים, בהיותה החברה היחידה בעלת הרשאה ממשרד התחבורה לביצוע תשתיות תחבורה ציבורית בעיר עכו והסדרת תחנות האוטובוס במימון המשרד.
3. כל הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות למר מורדי שמיר מנהלן הנדסה, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956158 וזאת עד ליום 10.09.2019 עד לשעה 15:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956122.
4. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד