מכרז פומבי 13/2019- הסעות מזדמנות למחלקת החינוך

25/08/2019

עיריית עכו מודיעה בזאת על פרסום תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו על ידי המשתתפים השונים בנוגע למכרז שפורסם.
שאלות שהגיעו לאחר המועד שנקבע לכך בהליכי המכרז לא נענו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז המוגשים לעירייה, כשהוא חתום על ידי המציע.
לתשומת לב המשתתפים במכרז, מצ"ב מסמך ב' להצעת המשתתף ובו התווספה שורה לטבלת הצעות המחיר.
בסעיף 107 לטבלה יש לתמחר עלות לפני מע"מ עבור שעת סדרן (נא לא להתייחס לכותרת העמודה המדבר על מחיר נסיעה ל-2 כיוונים)

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד