קול קורא 2/2019 להתקשרות בשיתוף פעולה עם העירייה להקמה ולהפעלה של תכנית משולבת בתחום מערך ההתנדבות בעכו

1/09/2019
עיריית עכו מבקשת להתקשר בהסכם שיתוף פעולה עם גוף מפעיל לצורף הקמת והפעלת תכנית משולבת בתחום מערך ההתנדבות בעיר עכו המפעילה בעיר מסגרות שונות בהן משתתפים 150 חניכים לפחות. גוף המבקש להפעיל בשיתוף פעולה עם העירייה את התכנית מוזמן להגיש הצעתו במסגרת קול קורא זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לקול קורא זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד, לראש מינהל חינוך – אורית אסייג במייל osnat@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום 8.9.2019 בשעה 11:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040. גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים באתר העירייה יגישו הצעתם  על גבי טופס ההצעה למסמכי קול קורא זה, עד ליום א' ה- 15.9.2019 בשעה 12:00 לדוא"ל osnat@akko.muni.il. הוועדה המקצועית תנקד את ההצעות בהתאם להערכתן על ידה ותמליץ לוועדת המכרזים של העירייה על המציעים המומלצים להתקשרות על-פי אמות המידה המפורטות במסמך ב'.  אין העירייה  מתחייבת לקבל את ההצעות עליהן המליצה הוועדה המקצועית או הצעה כלשהי.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד