הליך הצעות מחיר 282/2019 - השבת כספים

10/10/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי בדיקה והשבה של כספים ששולמו ביתר למוסד לביטוח לאומי במסגרת תשלום דמי פגיעה וכן למוסדות ממשלתיים (להלן- " השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר מס  282/2019 (להלן: "ההליך" או "הליך זה"). את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 282/2019 – למתן שירותי בדיקה והשבה של כספים ששולמו ביתר למוסד לביטוח לאומי במסגרת תשלום דמי פגיעה וכן למוסדות ממשלתיים " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה בעירייה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. לחילופין ניתן להגיש את ההצעה לתיבת מייל boffers@akko.muni.il  (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). 
את ההצעה יש להגיש עד ליום ב' ה-4/11/2019 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה או תשלחנה במייל, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך  זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגזבר העירייה , ראובן ויצמן להלן:
"מנהל הפרויקט") למייל shirly@akko.muni.il   עד לא יאוחר מיום ה', ה- 24/10/2019 בשעה 14:00.
תשובות תימסרנה באמצעות המייל על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד