מכרז פומבי 39/2019 - אספקה טכנית חומרים וכלים - ספק שנתי

6/11/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה טכנית חומרים וכלים - ספק שנתי, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 39/2019 אספקה טכנית חומרים וכלים- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ב', ה- 2/12/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 13/11/2019, בשעה 13:00 בלשכת ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן למייל : izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 24/11/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד