מכרז פומבי 43/2019 – שירותי שמאות מקרקעין - מסמכים מעודכנים

23/12/2019
***מסמכי מכרז מעודכנים****
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית של עיריית עכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן הנדסה- מורדי שמיר תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש מציעים יתקיים ביום ג', ה- 07.01.2020. המפגש יתקיים במשרדה של מהנדסת העיר, בקומה ב' בבניין העירייה אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות במפגש איננה חובה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 43/2019 – שירותי שמאות מקרקעין" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ג', ה- 21.01.2020 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למהנדסת העיר- ד"ר מיכל סופר לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 14.01.2020 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד