קול קורא - פנייה לקבלת הצעות של יזמים להשכרת מקרקעין לצורך ביתני מכירות זמניים

23/12/2019

עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להשכרת מקרקעין למטרת הקמת מבנה אשר ישמש לשווק דירות בפרויקטים של מגורים הכוללים לכל הפחות 50 יחידות דיור חדשות הנמצאים בתהליך הקמה בתחומי העיר עכו. 
פנייה זו ממוענת לכלל היזמים המעוניינים להקים מבנה זמני לצורך שווק דירות כאמור לעיל, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטים להלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל מנהל אגף הנכסים בעירייה מר אליהו כהן, טל': 04-9956262.
יובהר כי מדובר על פרויקטי מגורים משלב הגשת הבקשה להיתר ועד סיום הבנייה. ביתן המכירות יוקם בדרך של הגשת בקשה לשימוש חורג ממבנה ציבור לביתן מכירות לתקופה של עד 5 שנים או עד גמר בניית פרויקט המגורים, המוקדם מבין השניים. ביתני המכירות הזמניים יהיו ממוקמים באתר שהוא חלק מאתר בנייה, בהתאם לתוכנית בינוי שהכינה העירייה לתא שטח מספר 33, בתוכנית מפורטת 213-0233312. גובה דמי השימוש קבוע על ידי העירייה בהתבסס על שמאות כמפורט בהסכם.
היה ויגישו יותר מ- 6 יזמים הצעות אופן הבחירה יהיה על פי עקרון כל הקודם זוכה.
רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:
1. יזם הבונה בעכו למעלה מ- 50 יחידות דיור חדשות, בעל היתר בניה בתוקף והנחוץ לו מקום לביתני מכירות זמניים לתקופת הבנייה או לחילופין יזם אשר הגיש בקשה להיתר והבקשה נמצאת בשלב העברה לבקרת תכן.
2. העדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א-1981.

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום ג', ה- 31.12.19 עד לשעה 13:00 במשרדי אגף הנכסים - רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה) אצל גב' רותי איבגי או לדוא"ל ELIYHU@AKKO.MYNI.IL . יש לוודא טלפונית קבלת המייל  בטל':04-9956262.
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד