הזמנה להציע הצעות להליך הצעות מחיר מס' 323/2019 - מתן חוו"ד רופא לבקשת חניה אישית לתושב נכה

24/12/2019

 

1. 1.1    עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור מתן חוו"ד רופא לבקשת חניה אישית לתושב נכה - עכו  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.
1.2. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות להזמין כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה לרכישה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.

2. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 323/2019 חוו"ד חוו"ד רופא לבקשת חניה אישית לתושב נכה - עכו" יש למסור לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת הצעות מחיר תחם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה והתאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך 323/2019

עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד 31/12/2019 שעה 13:00 למייל  qmeng@akko.muni.il
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל boffers@akko.muni.il עד ליום 07/01/2020 עד לשעה 13:00.
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה במשרדי מזכירות העירייה או במייל, עד התאריך והשעה הנקובים לעיל, מכל טעם שהוא, לא תובאנה לדיון

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד