הודעה על שינוי מסמכי מכרז פומבי מס' 36/2019 - קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

2/02/2020

עיריית עכו מודיעה בזאת על שינויים במסמכי המכרז לרבות: מפגש/סיור קבלנים, שאלות הבהרה, מועד ערבות, מועד הגשה ומחיר מקסימום.

1. מפגש/סיור קבלנים יתקיים ביום ב' 10/2/2020 בשעה 10.00 באגף התברואה ( במשרדו של גבריאל בן יאיר ).

2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17/2/2020 עד השעה 13.00.

3. מועד אחרון להגשה נדחה ליום שני ה- 24/2/2020 בשעה 13.00 והכל כמפורט במסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה ( אצל מר משה סעדה ) אשר בקומה שנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו .

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד