מכרז פומבי 8/2021 - ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים

16/02/2021

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון 04-9956003/5 תמורת תשלום של 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן יהיה לשלוח עד ליום ב', ה- 22/02/2021 עד השעה 13:00 בלבד לדוא"ל:mordekhay@akko.muni.il.
 את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2021 ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה עד ליום ג', ה- 02/03/2021, עד לשעה 13:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז, באתר האינטרנט של העירייה

 

פתיחת מעטפות בזום למכרז 8-2021

Time: Mar 3, 2021 10:30 AM Jerusalem

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91749652484?pwd=YWJpaUI4cGNQOTg3UmZXcnQwcVFFQT09

 

Meeting ID: 917 4965 2484

Passcode: 429113

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד