מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו כדלקמן: אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים כתומים לאיסוף פסולת אריזות ופינוי ושינוע תכולת כלי האצירה הכתומים משטח השיפוט של העירייה לתחנת מיון בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף אמרכלות במינהל התפעול – נורית אזולאי בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 39/18 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו" וללא כל כיתוב נוסף, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום – ה' ה- 1.11.2018 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב' ה- 15.10.18 במשרדו של מר גבי בן יאיר מנהל אגף התברואה בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף תברואה ורישוי עסקים למייל : gabi@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ד' ה- 17.10.18 בשעה 15:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956057/8.קרא עוד
8/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מטווח עירוני. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אליעד שי באגף הביטחון בעירייה תמורת 1000 (אלף) ₪ שלא יוחזרו. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין העירייה (קומה 2) ברח' ויצמן 35 עכו לא יאוחר מה-29.10.18 בשעה 13:00. מפגש קבלנים וסיור במטווח לאחר המפגש יתקיים ב-17.10.18 בשעה 11:00 במשרד קב"ט העירייה. ההשתתפות במפגש ובסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות הבהרה ניתן לשלוח לאליעד שי לפקס. 04-9956241 עד לא יאוחר מה-21.10.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-4810117.קרא עוד
7/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לעריכת ביטוחי העירייה לשנת 2018-2019. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במח' הנהלת חשבונות, קומה 1 אצל שגית ברזני תמורת 1000 (אלף) ₪ שלא יוחזרו. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 50,000 ₪ בתוקף עד 30.4.19. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין העירייה (קומה 2) ברח' ויצמן 35 עכו לא יאוחר מה-29.10.18 בשעה 13:00. שאלות הבהרה ניתן לשלוח לשגית למיילsagit@akko.muni.il עד לא יאוחר מה-21.10.18 בשעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים: חברת מגדל - זוכהקרא עוד
2/10/2018
ועדת השלושה ,עיריית עכו, בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שיפורט להלן שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.זאת ,ע"פ תקנות העיריות מכרזים, הוראת שעה,התשע"ח -2018
מועד אחרון לפניות : עד 7 ימים מיום הפרסום .

קרא עוד
16/08/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע שירותי מדידה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו תמורת תשלום של 1000 ₪ , אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 22/08/18 בשעה 15:00 בחדר וועדות קומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה. את ההצעה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 02/09/18 עד לשעה 13:00. לפרטים נוספים אודות מהות המכרזים והדרישות מהמשתתפים ניתן לקבל, טרם רכישת המכרז, באתר האינטרנט העירוני של הרשות.

פתיחת מעטפות ב-6/09/2018 בשעה 11:30 בלשכת סגן רה''ע , אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים מיום 23.10.18 - להשלים מסמכים
החלטת ועדת מכרזים מיום 14.11.18 - חברה זוכה - חברת זייד גיאומפקרא עוד
16/08/2018
מעיון בנוסח המכרז שבנדון שפורסם עולה כי נפלו טעויות סופר (הופעת כפילויות של פריטים זהים) בטבלאות הפריטים, בסעיף 5 לכתב ההצעה - מסמך ב' של המכרז הנדון. לאור זאת, יחולו בהוראות המכרז, השינויים הבאים:
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנון רישוי והקמה של מבנים יבילים לשימוש כגני ילדים וכיתות לימוד, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 1 בענף 100 – בניה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במנהל ההנדסה אצל מר שמיר מרדכי , רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה תמורה תשלום בסך 1000 ₪ (אלף שקלים) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, ניתן לשלם בהתאם להוראות המפורסמות במכרז. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 36/2018 לתכנון רישוי והקמה של מבנים יבילים לשימוש כגני ילדים וכיתות לימוד" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 14.8.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים - לא יתקיים. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל לכתובת QMEng@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 09/08/18 בשעה 17:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא קבלת מייל חוזר שפנייתו התקבלה, או בטלפון: 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים: ביטול המכרזקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות של קבלן שנתי לביצוע שירותי שמירה ואבטחה הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה - מכרז פומבי 13/2018.

החלטת ועדת מכרזים: חברת אס. איי. איטש - זוכהקרא עוד
ועדת השלושה ,עיריית עכו, בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שיפורט להלןשפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.זאת ,ע"פ תקנות העיריות מכרזים, הור שעה,התשע"ח -20018קרא עוד
5/08/2018
הרינו להודיע כי במכרז 25/2018 השאלת ספרי לימוד בוצעו השינויים הבאים:
מסמך ב' השתנה ויש מסמך חדש שרק עליו ניתן להציע. בנוסף ישנו מסמך שינויים אותו יש לצרף להצעה.קרא עוד
30/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לריהוט לגני ילדים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף אמרכלות, מר יוסי לוזון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2018 - ריהוט לגני ילדים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה עד ליום א', ה- 8.8.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל החינוך בעירייה לפקס: 04-9956048 או למייל lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 1.8.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956127.

פתיחת מעטפות ביום שני, 20.8.18 בשעה 13:00 בלשכת סגן ראש העיר אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים: חברה זוכה - גנית בע"מקרא עוד
26/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2018 גיזום עצים ברחבי העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ה', ה- 09.08.18 עד לשעה 16:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג' ה- 24.7.18 , בשעה 10:00. המפגש יתקיים במשרדי המנהל בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי לפקס: 04-9956172 או למייל:
nurit-a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 31.07.18 בשעה 14:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956104.

החלטת ועדת מכרזים: חברות זוכות גיא ברלב ורז חקלאותקרא עוד
18/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לריהוט לבתי ספר בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הזוכה יספק לעירייה ציוד, אשר יוזמן ממנו, מעת לעת, בכמות ובהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת הרכישה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף אמרכלות, מר יוסי לוזון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא.את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 33/2018 - ריהוט לבתי ספר" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה עד ליום ה', ה- 26.7.18 עד לשעה 13:00.שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל החינוך לפקס: 04-9956048 או למייל lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 19.7.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956127

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.8.18 - חברה זוכה - א.ד. מורז תעשיות בע"מקרא עוד
17/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למכירת ספרי לימוד בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הזוכה יספק לעירייה ספרים, אשר יוזמנו ממנו בכמות בהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת הרכישה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך, מר אלירן אלון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 25/2018 – רכישת ספרי לימוד" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום 2.08.18 עד לשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לחשב מינהל החינוך לפקס: 04-9956048 או למייל: eliran@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 24.07.18 בשעה 15:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956047.

קבלן זוכה: סנופיקרא עוד
17/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מקרקעין באזור התעשייה דרום, עכו, בשטח של כ- 993 מ"ר, הידועים כחלק מחלקה 29 בגוש 18041 רצועות A ו-D בגבולות המסומנים בקו אדום בתשריט המצורף כנספח ג'/1. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך של 50,000 ש"ח, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 30.11.2018 כמפורט במסמכי המכרז.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מקרקעין באזור התעשייה דרום, עכו", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה – אצל מר משה סעדה, בקומה השנייה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום 15.8.18 עד לשעה 13:00. יש לוודא חתימת המקבל בציון שמו המלא ושעת קבלת המעטפה. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.

פתיחת מעטפות ביום שני, 20.8.18 בשעה 13:00 בלשכת סגן ראש העיר אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים: חברה זוכה - מוסך דיזל עכוקרא עוד
10/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע שירותי מדידה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 02/07/18 בשעה 15:00 בחדר וועדות קומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 26/07/18 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות: 30.7 בשעה 11:30 בחדר ועדות

החלטת ועדת מכרזים מיום 23.10.18 - החברה הזוכה - חברת חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מקרא עוד
24/06/2018
עיריית עכו בחרה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מח 12/2017
לצורך הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי לקויות. החברה למשק באמצעות זכייני המכרז תספק לרשות מחשבים וציוד היקפי המותאם לתלמידים אלו.קרא עוד
13/06/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח (שלב א'), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 18.6.2018 בשעה 11:00 בחדר הוועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2018 ניהול פרויקט - תכנון וביצוע, תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח, שלב א'" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה. על המציע לוודא כי המעטפה נחתמה על ידי מקבלה, טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תוך כדי ציון שעת קבלת ההצעה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית עד ליום 9.7.2018, עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות: יום שלישי, 10.7 בשעה 12:00 בחדר ועדות בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים
חברה זוכה - גדיש

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.8.18 - ביטול המכרזקרא עוד
5/06/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לשיפוץ והרחבת האודיטוריום-עכו, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 5 בענף 100 – בניה.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במחלקת הנדסה של עיריית עכו תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ₪), שלא יוחזר. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2018 לשיפוץ והרחבת האודיטוריום" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 11.7.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 04/06/18 במשרדו של סגן מהנדסת העיר מר איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה 11:00. המפגש הנ"ל מבטל את המפגש שהתקיים בעיריית עכו בתאריך 27.05.2018. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר לתשתיות וביצוע –איגור מאיורסקי לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 24/06/18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים: קבלן זוכה - קן התור הנדסה אזרחית בע"מ

פתיחת מעטפות: יום שני, 16.7.18 בשעה 10:00 בחדר ועדותקרא עוד
28/05/2018
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. לעמוד הבא
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד