מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לשיפוץ והרחבת האודיטוריום-עכו, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 5 בענף 100 – בניה.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במחלקת הנדסה של עיריית עכו תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ₪), שלא יוחזר. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2018 לשיפוץ והרחבת האודיטוריום" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 11.7.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 04/06/18 במשרדו של סגן מהנדסת העיר מר איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה 11:00. המפגש הנ"ל מבטל את המפגש שהתקיים בעיריית עכו בתאריך 27.05.2018. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר לתשתיות וביצוע –איגור מאיורסקי לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 24/06/18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים: קבלן זוכה - קן התור הנדסה אזרחית בע"מ

פתיחת מעטפות: יום שני, 16.7.18 בשעה 10:00 בחדר ועדותקרא עוד
28/05/2018
מכרז 08/2018 שירותי תכנון כבישים ניקוז ותנועה לשכונת עכו מזרח
מכרז 20/2018 שירותי אדריכלות נוף לשכונת עכו מזרח
מכרז 22/2018 שירותי תכנון חשמל, תאורה ותקשורת לשכונת עכו מזרח
מכרז 23/2018 שירותי תכנון מים וביוב לשכונת עכו מזרח

החלטת ועדת מכרזים:
8/18 - זוכה - חברת לוי שטרק זילברשטיין בע"מ
20/18 - זוכה - חברת מילר בע"מ
22/18 - זוכה - חברת טופז להנדסת חשמל בע"מ
23/18 - זוכה - חברת בלשה ילון מערכות תשתית
פתיחת מעטפות: יום שני 25.6 בשעה 12:30 בחדר ועדות
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע השירותים המפורטים מעלה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרזים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 05/06/18 בשעה 11:00 בחדר מועצת העיר קומה א' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 24/06/18 עד לשעה 13:00. לפרטים נוספים אודות מהות המכרזים והדרישות מהמשתתפים ניתן לקבל, טרם רכישת המכרז, באתר האינטרנט העירוני של הרשות בקישור: http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388


החלטת ועדת מכרזים מיום 9.7.18
- מכרז 8/2018: זימון 7 המציעים לוועדת איכות. פסילת המציע שלא עמד בתנאי המכרז.

- מכרז 20/18 - זימון לוועדת איכות את שני המציעים מילר בלום תכנון וסביבתי בע"מ וגרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף סביבתי.

- מכרז 22/18 - זימון לוועדת איכות שני מציעים - פלגי מים בע"מ ובלשהי ילון מערכות תשתית בע"מ. פסילת המציע ר.מ.ד.י הנדסה בע"מ שלא עמד בתנאיםקרא עוד
28/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת נפה לניקוי חופים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי, אמרכלית אגף תפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 15/2018 - רכישת נפה לניקוי חופים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 6.6.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף- מנהל מחלקת פינוי אשפה לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 30.5.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון:0545532363.

החלטת ועדת מכרזים: חב' גד אל בע"מ היא הזוכהקרא עוד
23/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי הכנת תיקי פרויקטים לתורמים וליווי תהליך התרומה (בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר משה סעדה, מנהל אגף מחסנים תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2018 הכנת תיקי פרויקטים לתורמים וליווי תהליך התרומה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 30.5.18 עד לשעה 13:00..
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר קובי שמעוני- סמנכ"ל העירייה לפקס 04-9956103 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 23.5.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956101.

החלטת ועדת מכרזים - גל דקל היא הזוכהקרא עוד
17/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 103/2018 אספקת מוצרי דפוס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 103/2018 אספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 24/5/2018 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – מר איציק בן שושן (להלן: "מנהל הפרויקט") לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום 15/05/2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084קרא עוד
9/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מטווח עירוני ברחוב קדושי השואה, פינת גולומב 17, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל אליעד שי – באגף הביטחון בעירייה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2018 – הפעלת מטווח עירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום א' 20.5.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים במשרדי הקב"ט וסיור לאחר המפגש במטווח יתקיימו ביום ד', ה- 9.5.18 בשעה 11:00. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור הקבלנים הינם חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו, ניתן להפנות בכתב בלבד לאליעד שי, ממונה מפעל ראוי, לפקס: 04-9956241, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 16.5.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מספר: 0544810117.קרא עוד
2/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת נייר צילום- ספק שנתי , בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 65/2018 אספקת נייר צילום. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 65/2018 אספקת מוצרי נייר- ספק שנתי" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 13/5/2018 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – מר איציק בן שושן לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום 06/05/2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
קרא עוד
29/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת חומרי ניקיון - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 75/2018 אספקת חומרי ניקיון. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 75/2018 אספקת חומרי ניקיון- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 13.5.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן לפקס: 04-9956095 או למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 6.5.2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.
קרא עוד
29/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת רכב, טרקטורים, מכסחות דשא" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם. את ההצעה נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 124/2018" יש להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל offers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך (124/2018 ). את ההגשה יש לבצע עד ליום 6/5/2018 עד לשעה 13:00.


קרא עוד
25/04/2018
ניתנה הארכה להגשת הצעות המכרז עד ליום 22.5.18 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 4.2 להזמנה להציע הצעות.
בנוסף ניתנה הארכה להגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.5.18 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 16 להזמנה להציע הצעות.

החלטת הוועדה - ביטול המכרז (לא הוגשו הצעות)קרא עוד
24/04/2018
עיריית עכו מזמינה הצעות לרכישת כיבוד עבור מחלקות העירייה. מועד אחרון להגשה: 6.5.18 עד לשעה 13:00 בתיבת הצעות מחיר בקומה ב' אצל מר משה סעדהקרא עוד
12/04/2018
עיריית עכו מזמינה הצעות לרכישת כיבוד עבור מחלקות העירייה. מועד אחרון להגשה: 6.5.18 עד לשעה 13:00 בתיבת הצעות מחיר בקומה ב' אצל מר משה סעדהקרא עוד
12/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מזון למוסדות העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירי פרי- אחראית רכש תמורת
תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 12/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה" יש
למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-21/5/2018 עד
לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 25/4/2018 בשעה 13:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א' 13/05/2018 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084 / 049956093.קרא עוד
12/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מרכז צעירים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חפצי בן חמו, מנהל משרד אגף נוער וצעירים תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש מציעים יתקיים ביום שני, ה- 9.4.18, במרכז הצעירים ברחוב הרצוג 9 בעכו בשעה 13:00. מפגש מציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, יתקיים מפגש מציעים נוסף. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2018 - הפעלת מרכז צעירים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום חמישי- ה- 26.4.18 עד לשעה 13:00.קרא עוד
26/03/2018
ניתנת הארכה להגשת ההליך עד יום חמישי , ה 12/04/2018 , בשעה 14:00, והכל כמפורט בסעיף 3 ו 4 במסמך א' להסכם.קרא עוד
25/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סוכות מציל לחוף הארגמן, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירית דרוקמן – חשבת מנהל הנדסה תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 10/2018 – אספקה והתקנה של סוכות מציל לחוף הארגמן, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ב', ה- 16.4.18 עד לשעה 13:00. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום חמישי, ה- 29.3.18 במשרדו של סגן מהנדסת העיר – מר איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה בשעה 12:00. לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי – ראש מנהל תשתיות (לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 9.4.18 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.

פתיחת מעטפות ביום ג', 24.4.18 בשעה 10:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: פסילת שתי ההצעותקרא עוד
21/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור הפעלת אירוע אופניים בית ספרי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 61/2018 יש למסור ידנית לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 9.4.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956284 לעוזר ראש העיר – מר דודו חזן עד לא יאוחר מיום 26.3.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956228.קרא עוד
19/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת נפה לניקוי חופים בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי הההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 86/2018 - רכישת נפה לניקוי חופים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום חמישי, ה- 29.3.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 22.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון:0545532363.קרא עוד
15/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע אחזקת שטחי גינון בתחום העיר עכו, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך, ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל התפעול בעירייה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2018 / 1 אחזקת שטחי גינון בתחום העיר עכו", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,
עד ליום 17.4.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום א', 25.3.18 בשעה 10:00 במשרדי ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו, ניתן להפנות בכתב בלבד לראש מינהל תפעול לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מ-8.4.18 עד לשעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים: חברת פורום שתיל - חברה זוכהקרא עוד
14/03/2018
ניתנת הארכה להגשת ההליך עד יום ב' , ה 28/3/2018 , בשעה 14:00, והכל כמפורט בסעיף 3 ו 4 במסמך א' להסכם.
קרא עוד
14/03/2018
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. לעמוד הבא
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד