מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להקמת שני גני ילדים ברח' העפרוני, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, מירית דרוקמן תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2018 להקמת שני גני ילדים ברח' העפרוני" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו
עד ליום ד', ה- 28.3.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ד', ה- 14.3.18. הסיור יצא ממשרדו של סגן מהנדסת העיר –איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר לתשתיות וביצוע – מר איגור מאיורסקי לפקס 04-9956119, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 21.3.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956118.

פתיחת מעטפות ביום ג', 24.4.18 בשעה 10:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: פסילת שתי הצעות של אחים עמאר וחב' עמגד שלא עמדו בתנאי המכרז. הכרזה על חברת ר.ע. בוני הכרמל כחברה זוכה

קרא עוד
7/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת מציעים להיכלל ברשימת מתקיני מזגנים מורשים אשר תשמש את בתי הספר היסודיים לצורך קבלת שירות של התקנה ותיקון מזגנים. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף חשמל –אלון בלום למייל yehudit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום 15.3.18 בשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 049956121. את הצעת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להיכלל במאגר של מתקיני מזגנים בבתי ספר יסודיים עכו" יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום 29.3.18 עד לשעה 13:00 למשה סעדה, בקומה שנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו.קרא עוד
4/03/2018
ועדת השלושה ,עיריית עכו, בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שיפורט להלן שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.זאת ,ע"פ תקנות העיריות מכרזים, הוראת שעה,התשע"ח -2018

מועד אחרון לפניות : עד 7 ימים מיום הפרסום .

תאריך : 26/2/2018
נושא המכרז : ליסינג תפעולי לכלי רכב
מס' מכרז- לת/2017/21
קרא עוד
28/02/2018
עיריית עכו מודיעה בזאת על סיור קבלנים נוסף שנקבע ליום 12.3.18 בשעה 13:00. בהתאם לכך השתנו מועד שאלות ההבהרה, מועד ההגשה והגשת הערבות.
את מסמכי המכרז המעודכנים ניתן לראות באתר העירייה.

פתיחת מעטפות ביום שני, 9.4.18 בשעה 14:30 בחדר ועדות בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים - פיצול זוכים - מרמוס, כהן טולס וישראלק

קרא עוד
28/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור רכישת ציוד למטבח תעשייתי- מע"ש עכו בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרדו של מר עמיחי כהן-מנהלן מנהל הרווחה,
בקומה מינוס 1, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2018 – רכישת ציוד
למטבח תעשייתי- מע"ש עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35
עכו, עד ליום ב', ה- 19.3.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 5.3.18 בשעה 11:00. הסיור ייצא ממנהל הרווחה בבניין העירייה בתאריך האמור ובשעה הנקובה.
סיור הקבלנים איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלן מנהל הרווחה בעירייה, לפקס: 04-9956147 עד לא יאוחר
מיום ב', ה-12.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956017.

החלטת ועדת מכרזים:
חברה זוכה - קצבקרא עוד
19/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי, בקומה 1, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2018 – רכישה ואספקת צבעים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-11.3.18 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום א', ה- 25.2.18 בשעה 11:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש לפקס 04-9956095 עד לא יאוחר מיום א', ה- 4.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון:04-9956084. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.

פתיחת מעטפות ב-9.4.18 בשעה 14:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה, רח' ויצמן 35 עכוקרא עוד
15/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום על סך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ₪) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 19.2.2018 בשעה 9:00 בחדר הוועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2018 ניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 5.3.2018 עד לשעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים: פסילת הצעות של ס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"מ+אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ+גדיש חברה להנדסה בע"מקרא עוד
8/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 1987. רשאים להציע מועמדות להיכלל במאגר, יועצים העומדים בתנאי הסף המופיעים באתר העירייה: www.akko.muni.il תחת קטגוריית "שירותים בקליק"- "טפסים". את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח לכתובת מייל- consultants@akko.muni.il לא יאוחר מיום 5/3/2018 עד לשעה 13:00. שאלות הבהרה יש להגיש עד לתאריך 27/2/2018 באמצעות המייל הר"מ.
קרא עוד
6/02/2018
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי בתנאי סף במכרז לעניין סיווג קבלני.
אי לכך יתקיים סיור קבלנים נוסף ביום 31/01/18 בשעה 13:00
סיור הקבלנים הינו חובה . מועד לשאלות הבהרה עד לתאריך 07/02/18 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה ביום ד' ה 21/02/18 עד השעה 13:00

פתיחת מעטפות ב-11.3.18 בשעה 13:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה, רח' ויצמן 35 עכו

החלטת ועדת מכרזים: חברת אסיק תשתיות - חברה זוכהקרא עוד
25/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 1987. רשאים להציע מועמדות להיכלל במאגר, יועצים העומדים בתנאי הסף המופיעים באתר העירייה: www.akko.muni.il תחת קטגוריית "שירותים בקליק"- "טפסים". את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח לכתובת מייל- consultants@akko.muni.il לא יאוחר מיום 5/02/2018 עד לשעה 13:00.קרא עוד
24/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתקני מגבה נוע לשינוע מכולות בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2017 - מתקני מגבה נוע לשינוע מכולות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 7.2.18 עד לשעה 13:00.
שאלות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לשלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 31.1.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-55532363

פתיחת מעטפות ב-11.3.18 בשעה 13:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה, רח' ויצמן 35 עכו

החלטת ועדת מכרזים- פסילת שתי של קב' אלון ומתכת רמת דוד שאינן עומדות בתנאי המכרזקרא עוד
23/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו. את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 127/17 – ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו" לתיבת הליכי הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 28.1.18 עד לשעה 13:00. שאלות ו/או בקשות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס. 04-9956019 עד לא יאוחר מיום 18.1.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטל. 04-9956019.


קרא עוד
15/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי אחזקת מעברים תת קרקעיים ומזרקות מים בעכו בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן, במינהל הנדסה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 1/2018 - אחזקת מעברים תת קרקעיים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 7.2.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ד', ה- 17.1.18 בשעה 12:00. המפגש יתקיים בחדר הועדות בעירייה בקומה 2 בשעה 12:00 ברחוב ויצמן 35 עכו. לאחר מכן יתקיים סיור באתרים. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותהווה תנאי להגשת הצעה בהליך זה.
קרא עוד
7/01/2018
עיריית עכו מודיעה בזאת על תיקון מספר הליך רכישת טרקטור מכסחת דשא. מספר ההליך הינו 180/2017 ולא 140/2017, כפי שפורסם ביום 1.1.18.
ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il


קרא עוד
3/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי יעוץ לפיתוח ארגוני מיועץ מומחה בעל ניסיון קודם בעבודה מול רשויות מקומיות ו/ או גופים ציבוריים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 200 ₪ כולל מע"מ. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם בתאום מראש בטלפון 04-9956214. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, קומה שנייה- אצל מר משה סעדה עד ליום 11.1.18, עד לשעה 13:00.

החלטה: פסילת המציעים שאינם עומדים בתנאי המכרז
החלטה נוספת - חברת פויסיס - זוכהקרא עוד
24/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להריסת בניה בלתי חוקית בעיר עכו העתיקה במבנה 10/135 גוש חלקה 18010/135 ו/ או במבנה 12/13 גוש חלקה 18012/13, עכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 43/2017 להריסת בניה בלתי חוקית בעיר העתיקה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 14.1.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום א', ה- 31.12.17. הסיור יצא ממשרד מהנדסת העיר – ד"ר מיכל סופר בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 09:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למהנדסת העיר– ד"ר מיכל סופר לכתובת מייל- aliza@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 7.1.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956118.

החלטת ועדת מכרזים מיום 20.3.18: פוסלים את הצעות אס.או.אר וא.ט שירותים משפטיים

קרא עוד
24/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיפוץ בניינים בשכונת בן גוריון בעכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת עוזר ראש העיר- גב' רותם סבג, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2017 שיפוץ בניינים בשכונת בן גוריון" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה- 16.1.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ג', ה- 02.01.18. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן בפקס: 04-9956284, עד ליום ג', ה- 9.1.18 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס על ידי מנהל הפרויקט בטלפון: 04-9956228

פתיחת מעטפות: יום שני 22 ינואר 2018 בשעה 13:30 בחדר ועדות, קומה ב' בניין העירייה

החלטה מיום 20.3.18: זוכה - שמעון פחימה יזמות בע"מ
החלטה מיום 8.5.18 - זוכה חב' חדוריםקרא עוד
24/12/2017
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי בתנאי הסף במכרז -30/2017 רכישת מזון למחלקות העירייה. ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים באתר העירייה. מועד שאלות הבהרה נדחה עד ליום 19/12/2017 עד השעה 1300 כמפורט בתנאי המכרז. מועד אחרון להגשת חוברת המכרז נדחה ליום 26/12/2017 עד השעה 1300כמפורט בתנאי המכרז.קרא עוד
13/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אחראית הביטוחים של העירייה – גב' שגית ברזני בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של 1000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל אחראית הביטוחים של העירייה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 40/2017 – ביטוח רכבי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל משה סעדה) ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ה', ה- 21.12.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תגענה מכל טעם שהוא לתיבת המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא תתקבלנה.

החלטה: מאושרת הצעת היחיד שהוגשה ע"י סוכן הביטוח שמעון חזןקרא עוד
13/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטוניות, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז פומבי. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות תפעול, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 23/2017 - רכישת מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטונים" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ג', ה- 26.12.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגבי בן יאיר- מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים לפקס 04-9956234 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19.12.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון:04-9956058. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956058 או באתר העירייה: www.akko.muni.il

החלטה: פסילת שני המציעים

קרא עוד
7/12/2017
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. לעמוד הבא
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד