מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות להפעלת מיזם לביטחון תזונתי כמפורט להלן.
כללי
1. המיזם יעניק סיוע ל- עד 100 משפחות בשנה, באמצעות:
1.1 חבילות מזון- כ- 100 חבילות בחודש בעלות מגוון וערך תזונתי. מימון העירייה עבור חבילות המזון לא יעלה על 55,000 ₪ בשנה.
1.2 חלוקת תלושים/כרטיסי רכישה ברשתות מזון מקומיות וחבילות מוצרי מזון יבש בשווי של כ- 500 ₪ לרכישת פירות וירקות במרכולים מידי חודש, במימון בשווי 455 ₪ מצד המציע.
2. המיזם נועד להבטיח נגישות פיזית וכלכלית לכמות מספקת של מזון בריא ומזין.
3. ההתקשרות הינה לשנה, עם אופציה להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
בנוסף העירייה רשאית בהתאם להתקדמות המיזם , להגדיל את מספר המשפחות שיקבלו סיוע כאמור לעיל.
רשאי להגיש הצעה כל העומד בתנאים הבאים במצטבר:
1. המציע מוכר כמלכ"ר ( מוסד ללא כוונת רווח).
2. המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהכנת ואספקת חבילות מזון.
3. המציע מעסיק נכון למועד הגשת ההצעה, עובד/ת סוציאלי/ת בהיקף של 50% משרה וזאת לטובת ריכוז והפעלת המיזם. יובהר כי מדובר בממון מלא של המציע וללא כל השתתפות מצד העירייה.
4. העדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א-1981.
העירייה רשאית להתקשר עם מציעים העומדים בתנאים ובדרישות לעיל ולהלן, וזאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים.
את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום 17.12.17 עד לשעה 13:00 במשרדי מזכירות העירייה- קומה 2 אצל מר משה סעדה, רחוב ויצמן 35 עכו.
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל, ובין היתר, אסמכתאות ליכולות גיוס התרומה/ אסמכתאות לקיום הון עצמי , אסמכתאות להוכחת הניסיון הנדרש לעיל, אישור המעיד על העסקתו של העובד/ת הסוציאלי/ת ואישור רואה חשבון בדבר העדר הרשעה ו/ או חקירה.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה אינה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.קרא עוד
5/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מזון למחלקות העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ההליך הינו מכרז מסגרת, במסגרתו יוזמנו מעת לעת על ידי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מזון בכמות ובהיקפים שלא יעלו על 350,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירי פרי- אחראית רכש, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 30/2017 – רכישת מזון למחלקות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 19/12/2017 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג', ה- 5/12/2017 בשעה 11:00, בחדר הוועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 12/12/2017 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084 / 049956093. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, בתאום מראש בטלפון 04-9956093, או באתר העירייה.קרא עוד
28/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע תחזוקת מצלמות ברחבי עכו העתיקה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף הביטחון בעירייה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 4.12.17 בחמ"ל העירייה- קומה מינוס 1 ברחוב ויצמן 35 עכו בשעה 13:00. לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 29/2017 תחזוקת מצלמות ברחבי העיר העתיקה, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע עד ליום ב', ה-25.12.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל החמ"ל – מר ולדי רבינוביץ' לפקס 04-5556222, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.12.17 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956042. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956042, אצל גב' לאה דרי

החלטה: חברת מים שקטים - זוכהקרא עוד
26/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות וביצוע תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 31/2017 – קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ה', ה- 21.12.17 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה- מקומת הכניסה - רחוב ויצמן 35 עכו ביום ד' , ה-29.11.17 בשעה 13:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאלון בלום, מנהל אגף חשמל לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 6.12.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים: חברה זוכה היא רם חשמלקרא עוד
21/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אחראית הביטוחים של העירייה – גב' שגית ברזני בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של 1000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל אחראית הביטוחים של העירייה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 35/2017 – ביטוח רכבי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל משה סעדה) ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 3.12.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תגענה מכל טעם שהוא לתיבת המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא תתקבלנה

החלטת הוועדה: לאור השינויים שבוצעו ע"י המציע היחיד, החריגה המשמעותית מהאומדן וחוו"ד של היועץ הביטוחי, הוועדה פוסלת את הצעת היחיד שהוגשה.קרא עוד
14/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקת והתקנת הצללות בגני שעשועים ( עבודות פרק א'), ובגני ילדים ובתי ספר ( עבודות פרק ב'), עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות מנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2017 – אספקת והתקנת הצללות בגני שעשועים, גני ילדים ובתי ספר " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה- 12.12.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים, יתקיים ביום ג' , ה- 28.11.17 בשעה 11:00. המפגש יתקיים באגף התפעול, בקומת הכניסה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. מפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. לאחר מכן במידת הצורך ובהתאם להחלטת העירייה, יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. סיור הקבלנים באתר איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר יניב פרץ לפקס 04-9956172, עד לא יאוחר מיום 5.12.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956055.

פתיחת מעטפות ביום שלישי, 12.12.17 בשעה 13:30 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: חברת פטורייז היא החברה הזוכהקרא עוד
14/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים ברחבי העיר עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2017 גיזום עצים ברחבי העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 05/12/2017 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 23/11/2017 בשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956104.

החלטה: הקבלן רז חקלאות הוא הזוכה
החלטה מיום 8.5.18 - פסילת הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרזקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור ייצור אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה בעכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות, בקומה 2, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (שבע מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2017 – ייצור, אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 28.11.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 14.11.17 במשרדו של סגן מהנדסת העירייה איגור מאיורסקי בקומה 2, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. מפגש הקבלנים אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר מאיורסקי לפקס: 04-9956158 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 21.11.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956121.

פתיחת מעטפות ביום שני, 4.12.17 בשעה 13:00 בחדר ועדות קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: חברת טופ שלטים היא החברה הזוכהקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טרקטור וסל הרמה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז פומבי 38/2017. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 38/2017 - רכישת טרקטור וסל הרמה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. עד ליום א', ה- 19.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום 13.11.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-55532363.
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ועבודות נלוות בהתאם לתנאי המכרז. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בענף ג'/200 – כבישים, תשתיות ופיתוח, סיווג 2 (לפחות). מפגש קבלנים יתקיים ביום א', ה- 05.11.17 בשעה 14:00. המפגש יתקיים בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי מקדים להגשת הצעה בהליך זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 2,500 ₪. את ההצעות, במעטפה סגורה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 22.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום א' 12.11.17 בשעה 13:00 בכתב בלבד לאינג' איגור מאיורסקי, לפקס: 04-9956158. על המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל': 04-9956122.

פתיחת מעטפות ביום א' 26.11.17 בשעה 13:00 בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה

החלטת הוועדה: מאושר הקבלן רזוק בילאל בע"מ בהנחה של 9% במחירון הקובע ומבקשים ממינהל התשתיות לפנות למובילי המרכז ולהציע להם להשוות את ההצעה ל-9% הנחה.קרא עוד
מכרז פומבי 7/2017 - אבטחת אירועים בעיר עכו - החלטת הוועדה: לפסול הצעת היחיד שהוגשה בשל היותה חורגת מן האומדן.קרא עוד
בהמשך להסכם שנחתם בין עיריית עכו לבין משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר להקמת יחידות דיור, מסחר ותעסוקה בעיר עכו מוקמת בחברה הכלכלית לעכו בע"מ ( להלן:" החברה") מנהלת ייעודית שתפקידה, בין היתר, ניהול כל פעולות התכנון, הביצוע והפיקוח על הפרויקט.
בהמשך לאמור, החברה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליווי להקמת וניהול המנהלת להסכם הגג עכו.
תנאי הסף:
• אדם פרטי ( יחיד), תושב ישראל.
• בוגר מוסד אקדמי מוכר באחד מהתארים הנ"ל: הנדסה אזרחית או הנדסה תעשייה וניהול או אדריכלות או תכנון ערים.
• בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בניהול עבודות תשתית ועבודות פיתוח בהיקף מצטבר של 200 מיליון ₪ ( לא כולל מע"מ).
• ניסיון בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על עבודות תשתיות ופיתוח ציבוריים בלבד בשכונות מגורים חדשות או בעבודות ביצוע כבישים / מחלפים/ מנהרות/ גשרים.
• בעל ניסיון מוכח בעבודה של ניהול פרויקטים אל מול משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה אחרים בתחום התשתיות והפיתוח.

השירותים יבוצעו עבור החברה בהיקף של 180 שעות חודשיות לפחות.
המציע שייבחר, על אף העסקתו במתכונת של נותן שירותים, לא יוכל לעסוק בכל עיסוק אחר בתקופת העסקתו בשירות החברה.
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טרקטור מכסחת דשא בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 140/2017 - רכישת טרקטור מכסחת דשא" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה-7.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף- מנהל מחלקת פינוי אשפה לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ג', ה-31.10.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-5532363.
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ מבני מגורים ושיקום שצ"פים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה – מכרז פומבי 19/2017. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל הפרויקט – יועץ רה"ע, מר דוד חזן בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית בסך 100,000 ש"ח (כולל מע"מ), שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 15.2.18 כמפורט במסמכי המכרז. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 31.10.17 בשעה 11:00. המפגש יתקיים במשרדו של מר חזן בקומה ראשונה בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. במידת הצורך יתקיים לאחר מכן סיור קבלנים. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור ככל שיתקיים, איננה חובה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2017 – מכרז מסגרת לשיפוץ מבני מגורים ושיקום שצ"פים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 15.11.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.קרא עוד
החברה הכלכלית לעכו בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר למכירת זכויות במקרקעין, הידועים כחלק מחלקה 56 בגוש 18008 וכחלק מחלקה 1 בגוש ארעי 60183, במגרש מס' 601 לפי תכנית מפורטת מס' ג'/7101 בשטח של כ- 2,050 מ"ר עליהם בנוי מבנה בן שתי קומות (קומת כניסה וקומה א') + קומת מרתף בשטח של כ - 1,250 מ"ר ברחוב ההגנה 2 בעכו, המוכר בשם מתחם MED. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך 1,000,000 ₪ (מליון ש"ח), במדויק, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 30.1.2018 כמפורט במסמכי המכרז. סיור מציעים יצא ממשרדי החברה ברח' אריה דושניצקי 2 עכו ביום ה', ה- 19.10.2017 בשעה 12:00 ההשתתפות בסיור איננה חובה.קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מסך תוצאות לאצטדיון העירוני בעכו, התקנת מערכת ניהול תוכן, הקמת מתקן המסך ומתן אחריות ל-36 חודשים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים בתמורה ל-1000 ₪ (אלף ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 28/2017 – אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה) בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 30.10.17 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים (חובה) באתר העבודה יתקיים ביום ב', 25.9.17. הסיור יצא מרחבת הכניסה לאצטדיון הכדורגל העירוני ברח' משמר הים בתאריך האמור בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות לאלון בלום לפקס. 04-9956158 עד לא יאוחר מה-16.10.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל. 04-9956122.

החלטת הוועדה: מאושר פה אחד הצעת יחיד של חברת פרוטאץקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות וביצוע תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 26/2017 – קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ב', ה- 4.9.17 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה- מקומת הכניסה - רחוב ויצמן 35 עכו ביום ב' , ה-21.8.17 בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאלון בלום, מנהל אגף חשמל לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 27.8.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.

פתיחת מעטפות: יום רביעי, 6.9 בשעה 12:00 בחדר ועדות, קומה שנייה בבניין העירייה
החלטת הוועדה: לאור הממצאים שהוצגו - פסילת כל ההצעות

קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לתכנון, הקמה, מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו-וולטאיים בהסדרת מונה בתחום העיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו, אצל יהודית דיאמנט- מזכירת אגף תשתיות, ברח' ויצמן 35 עכו , בימים א-ה בשעות 9:00-15:00. על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים) בנוסח המצורף למכרז. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30.1.18. מפגש מציעים יתקיים ביום ב', ה- 7.8.17 בחדר הוועדות של העירייה, בקומה 2 בשעה 11:00. לאחר מכן ככל שיידרש, יתבצע סיור במספר אתרים מדגמיים של הפרויקט. הנוכחות ביום המפגש ובסיור ככל שיערך, הינה חובה.
את מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של העירייה אשר במשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו ( בקומה 2- אצל משה סעדה), עד ולא יאוחר מיום ד', 30.8.17 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות : יום רביעי, 6.9 בשעה 12:00, חדר ועדות בבניין העירייה
חברה זוכה: חברת אלקטרהקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להקמת מבנים בחוף הצפוני בעכו. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בעל סיווג ג' 1 בענף 100 – בניה; בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של הקמת מבני ציבור בהיקף כספי שלא יפחת מ- 1,500,000 ₪ (מיליון וחמש מאות ש"ח) (לפני מע"מ) לפחות לכל עבודה, במהלך שלוש השנים האחרונות. סיור קבלנים יתקיים ב-6/6/17 במשרד סגן מהנדסת העיר איגור מאיורסקי, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00 השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זהתאריך הגשת המכרז - יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 15/06/17 עד לשעה 13:00 במזכירות העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 1,500₪. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי לפקס. 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 11/06/17 בשעה 14:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון : 04-9956121.

קבלן זוכה: א. נטורקרא עוד
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד