מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר
עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה: www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים, תמורת תשלום בסך 3,000₪
(שלושת אלפים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות נושאות
ציון "מכרז פומבי 15/2021 למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר עכו", יש
להגיש ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין
העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א', ה- 20.6.21 עד לשעה 13:00. כל בקשת
הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל הגב'
שגית בן גוזי- ממונה נכסים והכנסות לכתובת דוא"ל: sagitb@akko.muni.il וזאת
עד לא יאוחר מיום א', ה- 6.6.21 עד לשעה 13:00. על הפונה חובה לוודא טלפונית,
בטלפון 04-9956187 את קבלת הדוא"ל.

הודעת על דחיית מועד הגשה למכרז עד לתאריך 27/6/2021 עד השעה 13:00.קרא עוד
25/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על דחיית הגשת מסמכי המכרז עד ליום א 30.5.2021 לשעה 13:00
והכל כמפורט במכרז.

פתיחת מכרז: יום א 30/05/2021 13:15 במשרד סגן ראש העיר, אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים מיום 7.6.2021 החברה הזוכה היא: טורנדו

זום לפתיחת המכרז: https://zoom.us/j/91747574878?pwd=a2kxQThXZmxFdGl6UVFwcWR1SDdidz09קרא עוד
20/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על דחיית מועד הגשה עד ליום 27/5/21 בשעה 13:00
והכול כמפורט במכרז .

החלטת וועדת מכרזים מיום 3.10.21, החברות הזוכות הן:
או. די. קונסלטינג,
לוטם,
ד"ר גלעד ארנון,
א"ש,
וכוורת יועצים
הזוכים במכרז.קרא עוד
19/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת כי יתקיים מפגש ספקים נוסף ביום ראשון ה 23/5/2021 בשעה 12:00 בהיכל התרבות, רחוב גיבורי סיני 24 עכו. ההשתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת ההצעה.

פתיחת מכרז: ביום ראשון 13.06.2021 בשעה 11:30-12:00 באולם המועצה

החלטת ועדת מכרזים מיום 24.6.21 - זוכה - חב' א.פ. נירוסטה סנטר תעשיות 2004 בע"מ
קישור לזום: https://zoom.us/j/93424562351?pwd=TkkxRGlHMEphNmU1QkYxbWlQcmJJdz09


קרא עוד
18/05/2021
העירייה מודיעה על הארכת מועד הגשת ההצעה עד ליום 31.5.2021 בשעה 13:00קרא עוד
13/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות שירותי יחסי ציבור לפסטיבל עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון :04-9956003/5 תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי 26/2021 " שירותי יחסי ציבור לפסטיבל עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-30.5.21 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שרון דהאן למייל dover@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 20.05.2021 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956064/0526189850.

פתיחת מכרז ביום רביעי, 2.6 בשעה 12:00 באולם מועצת העיר
https://zoom.us/j/99380330372?pwd=VTNLdmVUSkFpZi9HeTYybm4yY3Jtdz09

החלטת ועדת מכרזים מיום 7.6.2021 החברה הזוכה היא: רן רהב יח"צ בע"מ

קרא עוד
13/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מתחם בית קפה של כ- 290 מ"ר באודיטוריום החדש שנבנה בעיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא
יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מתחם בית קפה באודיטוריום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום חמישי, ה- 3.6.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום א', ה- 23.5.21, בשעה 11:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים, אליהו כהן למייל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-27.5.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263. קרא עוד
13/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מערכת כרטוס להיכל התרבות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 25/2021– מערכת כרטוס להיכל התרבות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 25.5.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף התרבות, מאור בנזינו למייל : maor-b@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 18.5.21 עד לשעה 13:00.

פתיחת מכרז ביום רביעי, 2.6 בשעה 10:00 באולם מועצת העיר
https://zoom.us/j/97664395577?pwd=WDRmK09ZbXRwaDJMNldabHV5cWpVUT09

החלטת ועדת מכרזים מיום 13.6.2021 - חברת סמארט טיקס היא החברה הזוכהקרא עוד
10/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על ביטול תנאי סף 5.3 במכרז פומבי מס' 18/2021- רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה - ספק שנתי. מסמכי מכרז מעודכנים נמצאים באתר העירייה.

קרא עוד
10/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לריהוט היכל התרבות - אודיטוריום עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2021- ריהוט היכל התרבות - אודיטוריום עכו " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 10.6.21 עד לשעה 13:00. סיור משתתפים יתקיים ביום ג', ה- 18.5.21 בשעה 11:00, בהיכל התרבות, רחוב גיבורי סיני 24 עכו. השתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות ופרויקטים- איגור מאיורסקי למייל : Yehudit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 27.5.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956122.קרא עוד
6/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על דחיית הגשת מסמכי המכרז עד ליום ג', ה- 11.5.21 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 5 למסמך א' במכרזקרא עוד
3/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מדחנים חכמים המאפשרים תשלום בכרטיס אשראי בעיר עכו הכוללים בין היתר, אספקת והתקנת מדחנים ותפעולם (להלן: "השירותים"), הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2021 השכרת מדחנים חכמים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 19.5.21 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום רביעי, ה- 5.5.21 באגף הבטחון, קומת הכניסה, בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות בסיור איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956242, מנהל אגף ביטחון ופיקוח - מר יחיאל מקיאס (עד לא יאוחר מיום ד', ה- 12.5.21 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956060.

פתיחת מכרז: יום א 30/05/2021 13:00 במשרד סגן ראש העיר, אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים מיום 22.6.21 - חברת מילגם זוכה (הצעת יחיד)קרא עוד
27/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים, פסטיבלים עירוניים ופסטיבל עכו שיוזמנו מעת לעת ובלבד שסך ההזמנה השנתי לא יעלה על 350,000 ₪ כולל מע"מ. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון :04-9956003/5 העבודה הרגילות תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2021 אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים, פסטיבלים עירוניים ופסטיבל עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-2.5.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון, ראש מנהל קשרי קהילה למייל sagit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 28.4.21 עד לשעה 13:0. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956225.

בהגשת הערבות נפלה טעות בבקשה לציון המדד. יש להגיש ערבות עפ"י מדד מרץ ולא כפי שנרשם עפ"י מדד אפריל

פתיחת מעטפות בחדרו של סגן ראש העיר, אדהם ג'מל ביום א', 2.5.21 בשעה 13:00

קרא עוד
27/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. השירותים יכללו בין היתר: ייעוץ ארגוני, פיתוח צוות, ייעול תהליכים בדגש על הטמעת מתן שירות איכותי, הנחיית תכניות פיתוח וייעוץ למנהלים בכירים וזוטרים בעירייה, עריכת סקרים פנים וחוץ ארגוניים, כתיבת נהלי עבודה, הטמעת תכניות עבודה מקושרות תקציב ובניית תהליכי ליבה באגפים כגון: משאבי אנוש, כספים, הנדסה, שפ"ע, חינוך, רווחה, חירום וביטחון וכדומה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2021 – מכרז מסגרת למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו עד ליום חמישי, ה- 20.5.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות
בכתב בלבד ליונית סמולש, מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות למייל: yonit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 6.5.21 עד לשעה 13:00.באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956093.
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. השירותים יכללו בין היתר: ייעוץ ארגוני, פיתוח צוות, ייעול תהליכים בדגש על הטמעת מתן שירות איכותי, הנחיית תכניות פיתוח וייעוץ למנהלים בכירים וזוטרים בעירייה, עריכת סקרים פנים וחוץ ארגוניים, כתיבת נהלי עבודה, הטמעת תכניות עבודה מקושרות תקציב ובניית תהליכי ליבה באגפים כגון: משאבי אנוש, כספים, הנדסה, שפ"ע, חינוך, רווחה, חירום וביטחון וכדומה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2021 – מכרז מסגרת למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו עד ליום חמישי, ה- 27.5.21עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות
בכתב בלבד ליונית סמולש, מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות למייל: yonit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 6.5.21 עד לשעה 13:00.באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956093.באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2021 – מכרז מסגרת למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו עד ליום חמישי, ה- 20.5.21 עד לשעה 13:00.

פתיחת מכרז ביום 2.6 בשעה 10:15

החלטת ועדת קרא עוד
26/04/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף 6.4 למסמך א' ושינויים נוספים ( אחוזי עמלה, רכיבי איכות ועוד). מסמכי מכרז מעודכנים מפורסמים באתר העירייה.

קרא עוד
25/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור שירותי אספקת מים מינרלים לעיריית עכו, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 114/2021 – שירותי אספקת מים מינרלים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה-18/5/2021 עד לשעה 13:00. ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מייל boffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש, איציק בן שושן למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 3/5/2021 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
22/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה בהתקשרות עם ספק שנתי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 18/2021 אספקת מזגנים- ספק שנתי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א', ה- 23.5.21 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים בעירייה יתקיים ביום חמישי, ה- 29.04.21 בחדר המועצה, בקומה 1 בבניין העירייה, במועד האמור בשעה 11:00 בהתאם לתו הירוק. השתתפות במפגש הקבלנים איננה חובה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאיציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 6.5.21 עד לשעה 13:00. על הפונה ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956084.

פתיחת מעטפות ביום א' 30/05/2021, 13:15 במשרדו של סגן ראש העיר אדהם ג'מלקרא עוד
20/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבלים שיוזמנו מעת לעת ובלבד שסך ההזמנה השנתי לא יעלה על 350,000 ₪ כולל מע"מ, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון :04-9956003/5 העבודה הרגילות תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2021 " אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבלים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-26.4.21 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון, ראש מנהל קשרי קהילה למייל sagit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 20.4.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956225.קרא עוד
12/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לפרויקטים של M21 וחדרי הכלה עבור בית ספר שזר, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון 04-9956003/5 תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2021פרויקטים של M21 וחדרי הכלה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה-11.5.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יתקיים ביום ג', ה- 20.4.21 בשעה 11:00 בבית ספר שזר, רחוב הזית בעכו וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, באתר העירייה. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל חינוך בעירייה, מר יוסי לוזון למייל: lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 27.4.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון מספר 0523863954.

פתיחת מעטפות ביום ד' 26/05/2021, 11:30 במשרדו של סגן ראש העיר אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים מיום 30.6.21 - זוכה - גן משחקים בע"מקרא עוד
8/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לניהול מערך הגבייה של עיריית עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגביה בטלפון 04-9956003/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 5,000 ₪ (חמשת אלפים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 6/2021 – ניהול מערך הגבייה של עיריית עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומת השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ג', ה- 27.4.21 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 05/05/2021 בין השעות 13:00-14:00באולם המועצה (בזום)
קרא עוד
25/03/2021
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד