מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת שלושה משאיות דחס אשפה 26 טון" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 78/2021" – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 78/2021). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 18/03/2021 עד השעה 13:00. יש אפשרות למסור את ההצעה לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף, מנהל אגף רכב בטל' נייד 054-5532363. / אלכס טרכטנברג קצין בטיחות בתעבורה טל' נייד 0533314324. ניתן לעיין בפרטי ההליך באתר העירייה.


קרא עוד
3/03/2021
זמן הגשת שאלות הבהרה הוארך עד 28/2/2021 עד לשעה 13:00הגשה הוארכה עד לתאריך 9/3/2021 עד לשעה 13:00

פתיחת מעטפות ביום א', 30.5.2021 בשעה 13:00 במשרדו של סגן ראש העיר אדהם ג'מלקרא עוד
24/02/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור ״מכירת שלושה משאיות דחס אשפה 26 טון" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה או יותר ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 62/2021 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 62/2021). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 25/02/2021 עד השעה 13:00. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ברחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מנהל אגף רכב 054-5532363. / אלכס טרכטנברג קצין בטיחות בתעבורה 0533314324.קרא עוד
18/02/2021
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון 04-9956003/5 תמורת תשלום של 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן יהיה לשלוח עד ליום ב', ה- 22/02/2021 עד השעה 13:00 בלבד לדוא"ל:mordekhay@akko.muni.il.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2021 ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה עד ליום ג', ה- 02/03/2021, עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות בזום למכרז 8-2021
פתיחת המעטפה הפנימית - הצעת המחיר, תתקיים ביום שני 12/04/2021 בשעה 14:00

:מצורף קישור לזום

https://zoom.us/j/99100163450?pwd=dFZHZDU4bEU1dTQ4S2EzUmg0OXhIUT09


קרא עוד
16/02/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעיל תכנית ללימודי המחשב והדיגיטל, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות מחלקת הגבייה, בטלפון 04-9956002/3/5 בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2021 הפעלת תכנית ללימודי המחשב והדיגיטל " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ב', ה- 1.3.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל youth.centr@akko.muni.il למנהל מרכז צעירים – אלי חביב עד לא יאוחר מיום ב', ה- 22.2.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9917477 שלוחה 9.
קרא עוד
14/02/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מדחנים חכמים המאפשרים תשלום בכרטיס אשראי. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף הביטחון והפיקוח, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2021 "השכרת מדחנים חכמים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 3.3.21 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי, ה- 17.2.21. הסיור יצא מקומת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 14:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, בכתובת אתר העירייה. השתתפות בסיור איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956222, לראש מנהל תפעול ואכיפה - שי אונגר עד לא יאוחר מיום ד', ה- 24.2.21 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956042.קרא עוד
11/02/2021
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לאספקת מעטפות ונייר לוגו- ספק שנתי (להלן: "הציוד"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 26/2021 אספקת מעטפות ונייר לוגו(להלן: "ההליך" או "הליך זה").
הזוכה יספק לעירייה ציוד, אשר יוזמן ממנו בכמות בהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת האספקה ובלבד שסך כל ההזמנות אשר תבוצענה מהזוכה מכוח זכייתו בהליך לא יעלה על 50,000 ₪ כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההארכה ככל שתהיה. את ההצעות נושאות ציון "הליך הצעות מחיר 26/2021 אספקת מעטפות ונייר לוגו " יש להגיש לתיבת מייל ממוחשבת boffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך) ולוודא קבלת המייל בטלפון 04-9956214. את ההצעות יש להגיש עד ליום חמישי ה-11/2/2021 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המייל הממוחשבת, מכל סיבה שהיא, עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – מר איציק בן שושן (להלן: "מנהל הפרויקט") למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 4/2/2021 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה. העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה, למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.קרא עוד
25/01/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לניהול והפעלת שני בתי הספר העל-יסודיים- "אורט מרום טכנולוגי" בטווח כיתות ט'- י"ב ו"בית ספר מח"ט (מרכז חינוך)" בטווח הכיתות י' עד י"ב. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, במספר 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבעת מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו יוגשו בכתב בלבד לראשת מנהל החינוך, אורית אסייג למייל: orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15.2.21, בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040/1. סיור מציעים יתקיים ביום ב', ה- 8.2.21 בשעה 10:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. הסיור יחל בחטיבות הביניים עליה שניה ורוז ברחוב בורלא 2 (בשער חטיבת הביניים רוז) השייכת לתיכון דרסקי ולאחר מכן ימשיך הסיור אל ביה"ס נשוא מכרז זה. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2021 להפעלת בית ספר אורט מרום טכנולוגי ובית ספר מח"ט (מרכז חינוך), עכו" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 1.3.21 עד לשעה 13:00. מועד פתיחת המעטפות יפורסם באתר העיריה ויתקיים באמצעות אפליקציית הזום. מציעים המעוניינים להיות נוכחים, מתבקשים לפנות לעירייה בטלפון 04-9956214


פתיחת מכרז בזום ביום רביעי, 17.3.21 בשעה 10:30 באולם מועצת העיר

החלטת ועדת מכרזים מיום 7.6.2021 החברה הזוכה היא: רשת אורטקרא עוד
25/01/2021
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לניהול והפעלת בית הספר העל-יסודי- "מקיף דתי אמי"ת קנדי" בטווח כיתות י'- י"ג, סמל מוסד 240036, המצוי ברחוב בורלא 5 עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, במספר 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו יוגשו בכתב בלבד לראש אגף חינוך – גב' אורית אסייג (להלן: "מנהלת הפרויקט") למייל: orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15.2.21, בשעה 13:00 על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040/1. תשובות תימסרנה על ידי מנהלת הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה. העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה, למעט ממנהלת הפרויקט בכתב, והן לא יחייבוה. סיור מציעים יתקיים ביום ב', ה- 8.2.21 בשעה 10:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, בכתובת אתר העירייה. הסיור יחל בחטיבות הביניים עליה שניה ורוז ברחוב בורלא 2 (בשער חטיבת הביניים רוז) השייכת לתיכון דרסקי. לאחר מכן ימשיך הסיור לביה"ס נשוא מכרז זה. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2021 להפעלת בית ספר מקיף דתי אמי"ת קנדי, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 1.3.21 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד למועד ולשעה הנקובים לעיל- לא תתקבלנה ולא תדונה. מועד פתיחת המעטפות יפורסם באתר העיריה ויתקיים באמצעות אפליקציית הזום. מציעים המעוניינים להיות נוכחים, מתבקשים לפנות לעירייה בטלפון 04-9956214.


פתיחת מכרז בזום ביום רביעי, 17.3.21 בשעה 10:30 באולם מועצת העירקרא עוד
25/01/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לניהול והפעלת שני בתי ספר על-יסודיים- "מקיף אורט דרסקי עכו" בטווח כיתות ז'- י"ב ו"מקיף ערבי על שם חילמי שאפעי" בטווח הכיתות ז' עד י"ב. השירותים כוללים ניהול והפעלה של בתי הספר, כמשמעותן בפקודת החינוך [נוסח חדש] תשל"ח- 1978, בהתאם למכלול הוראות ההסכם ותנאיו ובהתאם לקבוע בכל דין ו/או חוזר ו/או הנחיות מנהליות ופדגוגיות מאת משרד החינוך ו/או ההוראות המנהליות של העירייה (ככל שהנחיות העירייה אינן סותרות את הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין, שכן במצב כזה גוברות הנחיות משרד החינוך והוראות הדין). את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, במספר 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו יוגשו בכתב בלבד לראש אגף חינוך – גב' אורית אסייג (להלן: "מנהלת הפרויקט") למייל: orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15.2.21, בשעה 13:00 על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040/1. סיור מציעים יתקיים ביום ב', ה- 8.2.21 בשעה 10:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, בכתובת אתר העירייה. הסיור יחל בחטיבות הביניים עליה שניה ורוז ברחוב בורלא 2 (בשער חטיבת הביניים רוז) ובאשכול הפיס ולאחר מכן ימשיך הסיור אל תיכון דרסקי וחילמי שאפעי. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2021 להפעלת בית ספר מקיף אורט דרסקי ובית ספר מקיף ערבי על שם חילמי שאפעי, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 1.3.21 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד למועד ולשעה הנקובים לעיל- לא תתקבלנה ולא תדונה. מועד פתיחת המעטפות יפורסם באתר העיריה ויתקיים באמצעות אפליקציית הזום. מציעים המעוניינים להיות נוכחים, מתבקשים לפנות לעירייה בטלפון 04-9956214

פתיחת מכרז בזום ביום רביעי, 17.3.21 בשעה 10:30 באולם מועצת העירקרא עוד
25/01/2021
1. עיריית עכו מעוניינת להתקשר עם חברת פלייזון אינטרקטיב | גיימינג | סלושונס
(להלן:" חברת פלייזון") לצורך הפקת תחרות גיימרים אונליין.
2. חברת "פלייזון" פיתחה את Oleague, מערכת ניהול טורנירים לגיימרים.
המערכת מאפשרת הרשמה, ניהול, יישום ובקרה על תחרות גיימרים.
הטכנולוגיה מאפשרת רישום שחקנים, ניהולם, ניהול הטורניר, הקלדת תוצאות ודירוג.
3. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם חברת "פלייזון" כספק יחיד, לשם הפקה וניהול כמפורט לעיל.
4. בידי עיריית עכו חוות דעת מקצועית, ממנה עולה כי חברת "פלייזון" היא הספק היחיד בארץ שברשותו מערכת Oleague.
5. אדם הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל הקהילה- גב' ליזו אוחיון, בכתב בלבד, למייל lizu@akko.muni.il או לפקס04-9956066 וזאת עד ליום ב', ה-25.1.21 עד לשעה 13:00.

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון 04-9956225.

6. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

ליזו אוחיון
ראש מנהל קשרי קהילה
קרא עוד
19/01/2021
עיריית עכו מבקשת להפעיל תכנית לקידום מצוינות בקרב ילדים מהפריפריה תלמידי בתי ספר יסודי וחט"ב בעלי פוטנציאל למצוינות בשאיפה לקדמם תוך התבססות על מודל הוליסטי המלווה את החניכים מגיל 8-28 החל מכיתה ג עד כיתה יב ואח"כ כבוגרים באקדמיה ובתעסוקה.
הפעילות מתקיימת במספר מוקדי העצמה בעיר ובהיקף שבין 5-12 שעות שבועיות..
לצורך הפעלת התוכנית, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם עמותת חינוך לפסגות המפעילה
תכנית כאמור לעיל. התכנית תתבצע במסגרת בתי ספר ועל רצף שעות היום בתחום העיר עכו.
בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם עמותת "חינוך לפסגות", להפעלת התוכנית כספק יחיד.
בידי העירייה חוות דעת של דלית שטאובר מנכ"לית משרד החינוך בשנים 2011-2013.
אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל החינוך- גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, למייל shoshio@akko.muni.il וזאת עד ליום 10.1.2021 עד לשעה 15:00.
באחריות הפונה לוודא קבלת המייל בטלפון 04-9956276.
לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.


אורית אסייג
ראש מנהל החינוךקרא עוד
31/12/2020
עיריית עכו מבקשת להפעיל תכנית לקידום החינוך המדעי טכנולוגי ע"י עמותת "אופנים – עמותה לקידום ילדים ונוער בישראל" (להלן: "העמותה").
לעמותה מודל פעילות ייחודי: אוטובוסים שהוסבו לשמש כמעבדות ניידות, המכילות ציוד למידה מתקדם וחדשני, המאפשר להגיע אל הילדים עם תכניות שנתיות ועם כל
התשתית הטכנולוגית והמדעית הנדרשת ללמידה חווייתית ומעשירה.
לצורך הפעלת התוכנית, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם עמותת חינוך לאופנים המפעילה תכנית כאמור לעיל.
בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם העמותה להפעלת התוכנית כספק יחיד.
בידי העירייה חוות דעת מקצועית אובייקטיבית על ייחודיות התכנית.
אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל החינוך- גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, למייל shoshio@akko.muni.il וזאת עד ליום 10.1.2021 עד לשעה 15:00.
באחריות הפונה לוודא קבלת המייל בטלפון 04-9956276.
לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

אורית אסייג
ראש מנהל החינוך
קרא עוד
31/12/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מועדונים מועשרים מופ"ת לקשישים הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר. את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 29/2020 – הפעלת מועדונים מועשרים מופ"ת לקשישים" ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 18.1.21 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום ד', ה- 6.1.21. הסיור יתקיים במועדון מופ"ת בכתובת ההגנה 1 בעכו העתיקה בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל AmihaiC@akko.muni.il עמיחי כהן מנהלן הרווחה עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.1.21 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 0525458288.
קרא עוד
29/12/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טנדר לאגף שפ"ע, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 או אצל גב' נורית אזולאי– מנהלת אגף אמרכלות תמורת תשלום בסך 300 ₪ , שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 37/2020 רכישת טנדר לאגף שפ"ע " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), עד ליום ד', ה- 30.12.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריף – מנהל מחלקת רכב לפקס 04-9551247 או למייל shlomi@akko.muni.il , עד לא יאוחר מיום ד', ה- 23.12.20 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון 0545532363.קרא עוד
16/12/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישה, אספקה והתקנת מעלית במרכז צעירים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 39/2020 רכישה, אספקה והתקנת מעלית במרכז צעירים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום שלישי ה- 22/12/2020 עד השעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שמיר מרדכי – מנהל אגף פרויקטים למייל mordekhay@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה – 17/12/2020 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 0529436786.קרא עוד
14/12/2020
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה. ש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה (קומה 2 בבניין העירייה) ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא את מס' ההליך. את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך 22/12/2020 בשעה 13:00.

יש לצרף קורות חיים למייל maya@akko.muni.il עד לתאריך 12/12/2020 בשעה 13:00.
בחינת ההצעות תתבצע על ידי איכות ומחיר. איכות – 50%. מחיר – 50%. ועדת איכות תכלול את ראש מנהל הרווחה, מנהלת מרכז לטיפול במשפחה ומנהלן הרווחה. יתבצע שקלול ותוגש המלצה לוועדת ההצעות מחיר. רק פניות מתאימות תעננה.
קרא עוד
6/12/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכרז פומבי 10/2020 להשכרת שטח בבניין שייבנה ברח' הרצל בעיר עכו. המכרז מציע להשכרה שטח בבניין שייבנה על חלק ממגרש 2611(י"ד) לפי תכנית ג/במ/18 ותכנית 213-0609222 הידוע גם כחלק מחלקה 107 בגוש 18001 . השטח המוצע להשכרה הינו כ- 700 מ"ר בקומת הקרקע של הבניין וכ- 850 מ"ר בקומה א' של הבניין וכן 30 מקומות חניה לשימוש בלעדי של הזוכה, הכל בכפוף להוראות חוזה השכירות ויתר מסמכי המכר. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הנכסים, אצל מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים, בקומה א' בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 700 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מספר 10/2020- השכרת שטח בבניין שיבנה ברח' הרצל בעיר עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. לאור מגפת הקורונה, מוצע לתאם הגעה מראש בטלפון שמספרו 04-9956262 (מודגש כי לא תינתן כל הקלה ולא תתקבל הצעה אשר לא תופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות הקבוע במכרז זה). את הגשת ההצעות יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום שלישי, ה- 19.1.2021 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום שלישי, ה- 8.12.2020, בשעה 11:00. ההשתתפות בסיור המציעים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום שלישי, ה-22.12.2020 עד לשעה 13:00.
באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956262.​קרא עוד
30/11/2020
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה, בטלפון 04-9956002/3/5, בין השעות 8:00-15:00, תמורת תשלום בסך של 400 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר העירייה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 36/2020 – ביטוח רכבי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל משה סעדה) ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום שלישי, ה- 8.12.20 עד לשעה 13:00.קרא עוד
24/11/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות, הכולל מבנה בשטח של 21 מ"ר ושלוש חניות צמודות. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים, בקומה א' בעיריית עכו, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת מבנה ו- 3 חניות ברחוב הרצוג 28 להפעלת תחנת מוניות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה- 13/12/2020 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום א', ה- ה 29/11/2020, בשעה 10:00. סיור המציעים אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה-06/12/2020 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956263.קרא עוד
24/11/2020
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד