מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לפרסום מודעות בעיתונים - דרושים/מכרזים/הקצאות/תכנון ובניה ובאתר אינטרנט, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת דובר העירייה, מירי חזן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2020 פרסום מודעות בעיתונים - דרושים/מכרזים/הקצאות/תכנון ובניה ובאתר אינטרנט" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, עד ליום ג', ה-28.7.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שרון דהאן, דובר העירייה לפקס 04-9956128, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 21.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.

פתיחת מעטפות ביום שלישי, 4.8.20 בשעה 12:30 באולם מועצת העירקרא עוד
15/07/2020
מסמכי ההליךמסמך א' - הזמנה להציע הצעת מחירמסמך ב' - הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב'/1 - הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב'/2 - הצהרת משתתף מקומי;
נספח ב'/3- הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו-2ב'/1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך ג' - חוזה ההתקשרות בין העירייה לספק.

קרא עוד
2/07/2020
מסמכי ההליך
מסמך א' - הזמנה להציע הצעת מחירמסמך ב' -הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב'/1 - הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב'/2 - הצהרת משתתף מקומי;
נספח ב'/3- הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו-2ב'/1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך ג' - חוזה ההתקשרות בין העירייה לספק.


קרא עוד
2/07/2020
1.1.1 עיריית עכו (להלן:"העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת מכולות כברזל" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה..2.הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.2. את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 117/2020 " – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 117/2020). עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח את ההצעה פעם נוספת. יש לוודא קבלת ההליך בטלפון 04-9956214.
קרא עוד
1/07/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניהול צוות חדשנות, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
מכרז זה רשאים להשתתף: יחידים, שותפויות או רשומות או תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים בכל התנאים המפורטים במכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ישירות ממחלקת הגבייה תוך הגעה פיזית או רכישה טלפונית במספר: 04-9956003 תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא.
יש להביא ידנית את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2020 " שירותי ניהול צוות חדשנות" ולהכניסן לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, לא יאוחר מיום א' ה- 12.7.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות למייל yonit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א ה- 5.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956124/5.
פתיחת מעטפות ביום רביעי 15.7.2020 בשעה 11:30 באולם המועצה בבניין העירייה.קרא עוד
28/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשירותי קהילה תומכת רווחה בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן מינהל הרווחה בעירייה, תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ₪), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 14/2020 קהילה תומכת רווחה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו, עד ליום א', ה - 23.7.20 עד 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל AmihaiC@akko.muni.il למנהל הפרויקט מר –עמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ד', ה - 1.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון:04-9956019

ניתנת הארכת הגשה למכרז זה עד ל 19/7/2020 בשעה 13:00 , כמפורט
בסעיף 13 במסמך א' להליך.

פתיחת מעטפות ביום שלישי, 4.8.20 בשעה 12:30 באולם מועצת העירקרא עוד
23/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות, הכולל מבנה בשטח של 21 מ"ר ושלוש חניות צמודות, הידועים כחלק מחלקה 104 בגוש 18021 וחלק מחלקות 126, 114 בגוש 18020. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים, בקומה א' בעיריית עכו, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת מבנה וחניות ברחוב הרצוג 28 להפעלת תחנת מוניות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ד', ה- 08/07/2020 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום א', ה- 28/06/2020, בשעה 10:00. סיור המציעים אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים- אליהו כהן לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-2/7/2020 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956263.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 15.7.2020 בשעה 11:30 באולם המועצה בבניין העירייה.קרא עוד
28/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת חנות בשטח של כ- 24 מ"ר בשוק הירקות העירוני בעכו והידועים כחלק מחלקה 144 בגוש 18105. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת נכסים, אצל אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים, בקומה א' בבניין העירייה, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת חנות בשוק העירוני, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ד', ה- 08/07/2020 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום א', ה- 28/06/2020, בשעה 09:00. סיור המציעים איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-2/07/2020 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956262.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 15.7.2020 בשעה 11:30 באולם המועצה בבניין העירייה.קרא עוד
18/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות להפעלת הסדר חניה מקומי באמצעות טלפון סלולארי בתחומי עיריית עכו. פנייה זו ממוענת לכלל הספקים הפועלים בתחום גביית אגרות חניה באמצעות טלפון סלולארי, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטים בקול קורא. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לקול קורא ותנאיו ניתן להפנות לגב' רחל פרטוש למייל Rachel@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 25.6.20 עד לשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956229. את ההצעות ניתן להגיש עד ליום א', ה- 5.7.20 עד לשעה 13:00 במשרדי מנהלת מחלקת החנייה בעירייה - רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העיריה, קומת הכניסה או לדוא"ל Rachel@akko.muni.il . יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04-9956229.
קרא עוד
17/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בעכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל עמיחי כהן, מנהלן הרווחה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2020 - הפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 2.7.2020 - עד לשעה 13:00. הבהרות ו/או בקשה ניתן להפנות בכתב בלבד אל מר עמיחי כהן למייל AmihaiC@akko.muni.il או לפקס 04-9956147 וזאת עד לא יאוחר מיום ב', ה- 22.06.2020, עד לשעה 13:00. על המשתתף ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת המייל / הפקס בפלאפון: 0525458288.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 15.7.2020 בשעה 11:30 באולם המועצה בבניין העירייה.קרא עוד
15/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לבניית תכנית אסטרטגית לחינוך עבור עיריית עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 18/2020 בניית תכנית אב אסטרטגית לחינוך עבור עיריית עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה.את המסירה יש לבצע עד ליום ב' ,20.7.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל או בפקס בלבד לגב' אורית אסייג, ראשת מינהל החינוך, עד ליום ב', ה- 29.6.20 עד לשעה 13:00, מס' פקס 049956050 /דואר אלקטרוני: orit_a@akko.muni.il. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956040.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 22.7.2020 בשעה 13:30 באולם המועצה בבניין העירייה .קרא עוד
15/06/2020
.1.1 עיריית עכו (להלן:"העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת קאיה סורנטו" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.1.2.הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.2.את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 109/2020 " – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 109/2020). עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח את ההצעה פעם נוספת. יש לוודא קבלת ההליך בטלפון 04-9956214. לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת הצעות מחיר תחתם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 18/6/2020 עד השעה 13:00 . הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת הצעות המחיר הממוחשבת או במשרדי מזכירות העירייה, מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.
קרא עוד
הוועדה מאשרת להוסיף את מגה 2000 פרינט ציוד היקפי לספר הקבלנים של העירייה.
החלטה מיום 18.3.2020קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת שופל ( יעה אופני)" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון הצעת מחיר מס' 90/2020 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 90/2020). את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מ- 04/06/2020 עד השעה 13:00. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מס' נייד 054-5532363.קרא עוד
25/05/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מדיה עבור תשדירי טלוויזיה למיתוג העיר, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרד דובר העירייה, שרון דהאן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2020 תשדירי טלוויזיה למיתוג העיר" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה, עד ליום ד', ה- 27.5.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לדובר העירייה לפקס 04-9956128 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 21.5.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.

פתיחת מעטפות ב-31.5 בשעה 11:00 באולם מועצת העיר עכו

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.5.2020 - חברה זוכה - חברת גלי שידור בע"מקרא עוד
17/05/2020
הגשת מסמכי המכרז נדחתה ל-10.5.20 עד השעה 13:00
פתיחת מעטפות ביום רביעי 13.5.20 בשעה 10:00 באולם המועצה.
קרא עוד
26/04/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות טיפול בחדקונית הדקל ותהלוכן האורן, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את חוברת המכרז ניתן לרכוש בעלות של 700 ₪ במנהל התפעול בשעות העבודה המקובלות בעיריית עכו. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2020 טיפול בחדקונית הדקל ובתהלוכן האורן עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ה- 25.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לנועם שגב לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 18.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956104.

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.3.2020 - הצעת יחיד של מדביר הצפון היא הזוכהקרא עוד
8/03/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן היסעים להכרת הארץ לעולים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת קליטה- אצל גב' ילנה נביליצין בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " פומבי 6/2020 – היסעים להכרת הארץ לעולים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הים במשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום חמישי, ה- 19.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף הקליטה למייל elena@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 12.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956171.

הגשת מסמכי המכרז נדחית ליום רביעי 01.04.2020 עד לשעה 13-00.
הכל בהתאם לסעיף 5 נספח א' למכרז.

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.5.20 - החברות הזוכות: טיולי מירא, אגד היסעים ומסיעי נסימיקרא עוד
8/03/2020
1.עיריית עכו מבקשת להפעיל תכנית פרויקט חונכות אישית לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ולתמיכה רגשית על ידי סטודנטים במוסדות אקדמיים המתוגמלים במלגות למימון לימודיהם.
2.לצורך הפעלת התוכנית, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם עמותת פרח המפעילה
תכנית כאמור לעיל. 3.התכנית תתבצע במסגרת בתי ספר ומסגרות חינוכיות נוספות בתחום העיר עכו. 4. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם עמותת פרח, להפעלת התוכנית כספק יחיד. 5.בידי העירייה חוות דעת של המועצה להשכלה גבוהה המאשרת את עמותת פרח כספק יחיד.6.אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל החינוך- גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, לפקס מספר04-9956050 וזאת עד ליום 8.3.20 עד לשעה 15:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956040.
7.לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

החלטת ועדת מכרזים מיום 21.6.2020- אישור מכון דוידסון כספק יחיד להפעלת תכנית פרח בעכוקרא עוד
5/03/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת משאית" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 41/2020 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 41/2020). את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 15/03/2020 עד השעה 13:00. ניתן להגיש גם לתיבת המכרזים שבמזכירות העירייה (אצל משה סעדה), בקומה השנייה בבניין עיריית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו בתיאום עם שלומי אלקריף 054-5532363.קרא עוד
3/03/2020
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד