מכרזים

פתיחת מעטפות מכרז פומבי מס' 28/2019 מסגרת שיפוצים יום שני 12.2019 בשעה 13:00 באולם המועצהקרא עוד
25/11/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור חווד דעת שמאית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה לתוכנית 213-0282770 - עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 310/2019- חווד דעת שמאית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה לתוכנית 213-0282770 - עכו" יש למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תחם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה והתאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך310/2019
עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד 26/11/2019 שעה 13:00 למייל qmeng@akko.muni.il
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל boffers@akko.muni.il עד ליום 02/12/2019 עד לשעה 13:00.
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה במשרדי מזכירות העירייה או במייל, עד התאריך והשעה הנקובים לעיל, מכל טעם שהוא, לא תובאנה לדיון.
קרא עוד
21/11/2019
היקף משרה – 100%
תנאי העסקה: דירוג המח"ר 39-41
כפיפות: ראשת מינהל קשרי קהילה תיאור התפקיד:
אחראיות לטיפול ומעקב על הקשר עם התושבים.
טיפול בפניות הציבור.
קיום קשר שוטף עם הקהילה והתושבים, בכתב, בע"פ ובמדיה.
קידום והובלת פרויקטים של האגף.
ליווי עבודות ופרויקטים, כגון: "המטרונית".
קרא עוד
20/11/2019
עיריית עכו מודיעה על דחיית הגשת המועד למכרז 28/2019 עקב שינוי נספח הביטוח.
המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ל 25/11/2019 בשעה 13:00.
הנוסח המעודכן מופיע באתר העירייה.


קרא עוד
14/11/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה טכנית חומרים וכלים - ספק שנתי, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 39/2019 אספקה טכנית חומרים וכלים- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ב', ה- 2/12/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 13/11/2019, בשעה 13:00 בלשכת ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן למייל : izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 24/11/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
6/11/2019
1. עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם חברת אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ ( להלן: "חברת אגם") בפטור ממכרז כספק יחיד המתחזקת מערכות השקיה קיימות מתוצרת "אגם" , ברחבי העיר עכו.

2.בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר חברת אגם בפטור ממכרז.

3.בידי העירייה חוות דעת מקצועית הממליצה לאשר את חברת אגם כספק יחיד לשירות והפעלה של מערכות בקרה תוצרת "אגם" קיימות בעיר עכו.

4.אדם הסבור כי קיימת חברה אחרת או מציע אחר אשר עונה על דרישות העירייה כמפורט לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל התפעול והאכיפה- מר יניב אשור, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956172וזאת עד ליום 5/11/19 עד לשעה 15:00.

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956055.

5. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.


יניב אשור
ראש מנהל תפעול ואכיפה


החלטת ועדת מכרזים: אישור החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכות גינון.קרא עוד
31/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן ייעוץ וליווי משפטי לפרויקטים כלכליים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל סימה אסרף, מזכירת המחלקה המשפטית, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 30/2019 ליווי משפטי לפרויקטים כלכליים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה. את ההצעות יש להגיש עד ליום ב', ה- 18.11.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד ליועצת המשפטית - עו"ד כנרת הדר למייל orit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.11.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956124/5.

החלטת ועדת מכרזים: מינוי ועדת איכות לניקוד הצעות המשתתפים
החלטת ועדת מכרזים מיום 18.12.19 - כהן וילצ'ק ושות' הוא הזוכה.קרא עוד
31/10/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי בדיקה והשבה של כספים ששולמו ביתר למוסד לביטוח לאומי במסגרת תשלום דמי פגיעה וכן למוסדות ממשלתיים (להלן- " השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר מס 282/2019 (להלן: "ההליך" או "הליך זה"). את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 282/2019 – למתן שירותי בדיקה והשבה של כספים ששולמו ביתר למוסד לביטוח לאומי במסגרת תשלום דמי פגיעה וכן למוסדות ממשלתיים " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה בעירייה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. לחילופין ניתן להגיש את ההצעה לתיבת מייל boffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך).
את ההצעה יש להגיש עד ליום ב' ה-4/11/2019 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה או תשלחנה במייל, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגזבר העירייה , ראובן ויצמן להלן:
"מנהל הפרויקט") למייל shirly@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 24/10/2019 בשעה 14:00.
תשובות תימסרנה באמצעות המייל על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
קרא עוד
10/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שיפוצים בבניינים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר מורדי שמיר – מנהלן, מנהל תשתיות באגף הנדסה תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2019 – מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 18.11.19 עד לשעה 13:00. כנס קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 28.10.19 בשעה 11:00 בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. שילוט לגבי מיקום מדויק יפורסם ביום סיור הקבלנים בכניסה הראשית לבניין העירייה. ההשתתפות בכנס הקבלנים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום ב', ה- 4.11.19 בשעה 13:00 בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר אינג' ריזק מחול למייל QMEng@akko.muni.il. על המשתתף האחריות הבלעדית לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04-9956238.

החלטת ועדת מכרזים: הזוכה הוא הוא ניסים גוסטהקרא עוד
10/10/2019
ניתנה הארכה להגשת מסמכי המכרז עד ליום חמישי, ה – 31/10/2019 עד השעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 5 למסמך א' למכרז.

פתיחת מעטפות ביום שני , 4.11.2019 בשעה 10:00 בלשכת סגן רה''ע אדהם ג'מאל , (קומה 1 בבניין העירייה ) .

החלטת ועדת מכרזים: יש לחזור לוועדה לאחר החלטת ועדת איכותקרא עוד
10/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור אספקת מוצרים להכנת כריכים לתלמידים בסיכון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 2019/ 281- אספקת מוצרים להכנת כריכים לתלמידים בסיכון "יש למסור לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך 281/2019.
עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל עד ליום ראשון ה -8.10.19 עד לשעה 13:00.קרא עוד
2/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי חשבות למינהל החינוך בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת גזבר העירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. לשאלות הבהרה ופרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל ראש מינהל חינוך – הגב' אורית אסייג למייל orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 3.10.19 עד השעה 13:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית, בטל' : 04-9956040 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 40/2019 – שירותי חשבות למינהל החינוך, עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 24.10.19- עד לשעה 13:00.קרא עוד
22/09/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור פינוי פסולת אלקטרונית מבניין העירייה מוסדותיה ושטחיה בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי ההליך המצויים באתר העירייה www.akko.muni.il. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 242-2019 - פינוי פסולת אלקטרונית מבניין העירייה, מוסדותיה ושטחיה" יש למסור לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, עד 12/9/2019 בשעה 13:00. לחילופין ניתן לשלוח את ההצעה במייל: boffers@akko.muni.il ובשורת הנושא לציין הליך 242-2019. לפרטים משרדי הרכש 04-9956123.קרא עוד
4/09/2019
1. עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם מכון אדלר בפטור ממכרז כספק יחיד, המפעיל מיזם משותף עם קרנות הביטוח הלאומי, "מדברים הורות בקהילה" ( להלן: "המיזם").

2. מטרת המיזם להקנות מענה להורים צעירים בגילאי 18-40, המתמודדים עם אתגרי ההורות ומוצאים עצמם פעמים רבות חסרי ידע, כלים, הדרכה, ליווי ותמיכה הנדרשת בתהליכי הכניסה לשלבי ההורות.

3. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם מכון אדלר כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת המיזם.

4. אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל הרווחה- גב' עדי מקל, בכתב בלבד,
למייל adi-m@akko.muni.il וזאת עד ליום א', ה- 8.9.19 עד לשעה 15:00.

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956204.

5. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

החלטת ועדת מכרזים מיום 11.9.19 - מאשרים את מכון אדלר כספק יחידקרא עוד
3/09/2019
עיריית עכו מבקשת להתקשר בהסכם שיתוף פעולה עם גוף מפעיל לצורף הקמת והפעלת תכנית משולבת בתחום מערך ההתנדבות בעיר עכו המפעילה בעיר מסגרות שונות בהן משתתפים 150 חניכים לפחות. גוף המבקש להפעיל בשיתוף פעולה עם העירייה את התכנית מוזמן להגיש הצעתו במסגרת קול קורא זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לקול קורא זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד, לראש מינהל חינוך – אורית אסייג במייל osnat@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום 8.9.2019 בשעה 11:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040. גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים באתר העירייה יגישו הצעתם על גבי טופס ההצעה למסמכי קול קורא זה, עד ליום א' ה- 15.9.2019 בשעה 12:00 לדוא"ל osnat@akko.muni.il. הוועדה המקצועית תנקד את ההצעות בהתאם להערכתן על ידה ותמליץ לוועדת המכרזים של העירייה על המציעים המומלצים להתקשרות על-פי אמות המידה המפורטות במסמך ב'. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעות עליהן המליצה הוועדה המקצועית או הצעה כלשהי.

החלטת ועדת מכרזים: מרכז מעשה הוא הזוכה.קרא עוד
1/09/2019
פתיחת מעטפות מכרז פומבי מס' 13/2019 הסעות מזדמנות למחלקת החינוך יום רביעי 4.9 בשעה 13:00 באולם מועצת העירקרא עוד
28/08/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על פרסום תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו על ידי המשתתפים השונים בנוגע למכרז שפורסם.
שאלות שהגיעו לאחר המועד שנקבע לכך בהליכי המכרז לא נענו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז המוגשים לעירייה, כשהוא חתום על ידי המציע.
לתשומת לב המשתתפים במכרז, מצ"ב מסמך ב' להצעת המשתתף ובו התווספה שורה לטבלת הצעות המחיר.
בסעיף 107 לטבלה יש לתמחר עלות לפני מע"מ עבור שעת סדרן (נא לא להתייחס לכותרת העמודה המדבר על מחיר נסיעה ל-2 כיוונים)

החלטת ועדת מכרזים: חברת אמנון מסילות היא הזוכהקרא עוד
25/08/2019
1. עיריית עכו (להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד של משרד התחבורה, על חברת יפה נוף לביצוע תשתיות תחבורה ציבורית בעיר עכו. (להלן: "השירותים").
2. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם חברת יפה נוף כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת השירותים, בהיותה החברה היחידה בעלת הרשאה ממשרד התחבורה לביצוע תשתיות תחבורה ציבורית בעיר עכו והסדרת תחנות האוטובוס במימון המשרד.
3. כל הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות למר מורדי שמיר מנהלן הנדסה, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956158 וזאת עד ליום 10.09.2019 עד לשעה 15:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956122.
4. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

החלטת ועדת מכרזים מיום 15.8.19 - מאשרים את יפה נוף כספק יחיד לביצוע עבודות תחנות אוטובוסקרא עוד
22/08/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מתווכי דירות להיכלל במאגר מתווכים (להלן: "המאגר") שישמש משפחות "עולים חדשים" המגיעות ארצה, לצורך קבלת שירותי תיווך להשכרת דירת מגורים בעיר עכו.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף קליטה בעירייה –הגב' ילנה נביליצין (להלן: "מנהלת הפרויקט") לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום 18.08.2019 בשעה 13:00.
א. פנייה זו ממוענת למתווכים אשר עומדים במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות לפנייה זו, בכל אלה:
1. בעלי רישיון תיווך בתוקף.
2. בעלי משרד תיווך בתחום העיר עכו.
3. בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 שנים האחרונות במתן שירותי תיווך דירות להשכרה ו/או למכירה בתחום העיר עכו.
4. דוברי השפה הרוסית ו/או לרשותם עומד לפחות עובד אחד בעל הכשרה בתחום התיווך ודובר השפה הרוסית.
ב. את הצעת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להצגת מועמדות להיכלל במאגר מתווכי דירות להשכרה עבור משפחות עולים חדשים" עד ליום31.08.2019 בשעה 13:00 יש למסור ידנית למנהלת הפרויקט, במשרדי מחלקת הקליטה בקומה הראשונה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל ע"י המזכירה המתאימה בעירייה בשמה המלא וברישום השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
ג. על המציע לצרף להצעת מועמדותו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציעים פרטים נוספים ביחס למועמדותם, לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים, לשביעות רצונה של העירייה.
ד. העירייה תהיה רשאית, בכל עת, לפנות שוב לציבור בבקשה להכללת מועמדים אחרים ו/או נוספים במאגר.
ה. בנוסף העירייה תהא רשאית בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, למחוק מהמאגר רישומו של מתווך כלשהו ו/או לצמצם את היקף המאגר ו/או להזמין את שירותי התיווך הנ"ל בכל דרך אחרת.
ו. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים שאינם יחולו על פנייה זו וכי העירייה לא תהא ערבה ו/או אחראית לקיום התקשרות כלשהי בין משפחות העולים לבין מתווך כלשהו שירשם במאגר ואין בפנייה זו כדי להטיל על העירייה כל חובה ו/או התחייבות כלשהן ו/או כדי להוות מצג כלשהו מצד העירייה.
ז. גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.קרא עוד
15/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע שירותי גניזה וארכיב של תיקים ומסמכים הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף מערכות מידע, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 34/2019" אספקת שירותי גניזה וארכיב" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 4.9.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למיקי אילוז מנהל מערכות מידע למייל miki@akko.muni.il, עד לא יאוחר א', ה- 25.8.19 עד לשעה 13:00, על הפונה ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956036

פתיחת מעטפות ב- 25.9.2019 בשעה 11:00 בלשכת סגן ראש העיר אדהם ג'מל.

החלטת ועדת מכרזים: בית ארכיב בע"מ הוא הזוכהקרא עוד
15/08/2019
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד