מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור מכירת רכב טויוטה HILUX N1 משא ב. אחוד פתוח –תא כפול (רכב אוטומט) שנת 2003 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 245/2019 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 245/2019). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 21/08/2019 עד השעה 13:00. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף -054-5532363.קרא עוד
13/08/2019
עיריית עכו (מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "קורס מפעילי מכונה ניידת " בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה. את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' "194/2019" – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 194/2019). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 19/08/2019 עד השעה 13:00. עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.קרא עוד
12/08/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על הארכת הגשת מסמכי מכרז עד ליום 27.8.19 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 5 למסמך א' למכרז.

קרא עוד
11/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנית משעול-תכנית ממוקדת שכונת צפון-קורצ'אק בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במינהל רווחה, אצל עמיחי כהן - מנהל הפרויקט תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2019 תכנית משעול-תכנית ממוקדת שכונת צפון-קורצ'אק" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה- 25.8.19 עד לשעה 13:00.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל: amihahaic@akko.muni.il לעמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ד', ה- 14.8.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 04-9956204.

פתיחת מעטפות ביום שני, 16.9.2019 בשעה 12:00 באולם המועצה.קרא עוד
6/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי הסעות מזדמנות למחלקת החינוך - כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך – מר ויליאם בן-עטר תמורת תשלום בסך 800 ₪ (שמונה מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל אחראית יחידת היסעים - גב' מירה בן שלוש למייל mirab@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה-12.08.2019 עד לשעה 13:00. על הפונה חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956226 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2019 – הסעות מזדמנות למחלקת החינוך", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המעטפות יש למסור עד ליום ה-19.08.2019, בשעה 13:00.
קרא עוד
4/08/2019
שינוי מועד הגשה + מענה לשאלות

פתיחת מעטפות ביום ראשון, 11.8.2019 בשעה 10:00 בלשכת סגן רה''ע מר אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים מיום 15.8.19: מאשרים את גאנדארק קמפניה כספק יחידקרא עוד
29/09/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת מעקות וגדרות - ספק שנתי, בהתאם לתנאים המפורטים בהליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 170/2019 – אספקת מעקות וגדרות " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה בעירייה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מיילboffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). את ההצעה יש להגיש עד ליום חמישי, ה-8/8/2019 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש, מר איציק בן שושן למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 30/7/2019 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
29/07/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת ציוד חשמל, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף חשמל בעירייה- אלון בלום, בקומה 2, תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2019– רכישת ציוד חשמל" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 20.8.19 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום 1.8.19 בשעה 11:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף חשמל לפקס: 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 8.8.19 בשעה 13:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 052-3863878.

פתיחת מכרזים: יום שני 16.9 בשעה 12:00 באולם המועצה

החלטת ועדת מכרזים: חברת ראש חשמל והצפון בע"מ היא הזוכהקרא עוד
25/07/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת שטח להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באגף נכסים, אצל מר אליהו כהן, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מקרקעין להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום 29.7.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לממונה הנכסים לפקס 04-9956261 עד לא יאוחר מיום 23.7.19 עד לשעה 13:00.באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.

פתיחת מעטפות ביום שני, 12.8.2019 בשעה 11:00 במשרדה של עו"ד סיון קמחי.קרא עוד
18/07/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף 11.1 למסמך א' , ביטול ערבויות המכרז ושינויים בהסכם.

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לשירותי תכנון מבני ציבור - הסכם מסגרת לתכנון מבני ציבור חדשים ו/ או לתכנון שיפוץ מבני ציבור קיימים כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה – מור גאון תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש מציעים יתקיים ביום ב', ה- 15.7.19, בשעה 11:00 בחדר הוועדות אשר בקומה ב' בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש המציעים איננה חובה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל מהנדסת העירייה - ד"ר מיכל סופר למייל aliza@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום ב', ה- 22.7.19 עד לשעה 13:00. על הפונה חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956118 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2019 - שירותי תכנון מבני ציבור - הסכם מסגרת, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (במשרדו של משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-5.8.19 עד לשעה 13:00.
*** תאריך מועד אחרון להגשה עודכן 20/08/2019 עד לשעה 13:00.

פתיחת מכרז ביום ראשון 25.8 בשעה 12:30 באולם המועצה.

החלטת ועדת מכרזים מיום 11.9.19- לא פוסלים את המציע לויטן אדריכלים בע"מ

החלטת ועדת מכרזים מיום 18.12.19: מאשרים את המציעים שעומדים בתנאי המכרז:
בסט אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים
אטלייה אדריכלים
דאטום מהנדסים בע"מ
אמסטרדם בן נון אדריכליםקרא עוד
3/07/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להיכלל ברשימת רופאים מומחים מתנדבים בתחום האורטופדיה ו/או הנוירולוגיה ו/או הכירורגיה ו/ או רופא כללי ו/ או רופא משפחה בעלי ניסיון (להלן :"הרופאים") אשר תשמש את העירייה לצורך אישור לחנייה אישית לנכה ( להלן :" השירותים").

א. השירותים כוללים:
בדיקת המסמכים האישיים שהוגשו על ידי המבקש לצורך אישור חנייה אישית.
החלטה בכתב האם הבקשה מאושרת או לא ונימוקיה.
השירותים יבוצעו בהנחיית נציג מנהל הנדסה של העירייה.

ב. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למר אהרון קוז'קרו לפקס 04-9956119 עד לא יאוחר מיום א', ה- 30.6.19 עד לשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956115.

ג. פנייה זו ממוענת לרופאים אשר עומדים במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות לפנייה זו, בכל התנאים שלהלן:
1. רישיון רופא מומחה בתחומים הנדרשים לעיל.
2. בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומים המפורטים לעיל.

ד. התחייבויות הרופאים שיבצעו את השירותים:
טיפול בבקשה שהועברה ומתן החלטה מנומקת, תוך 7 ימים ממועד העברת הבקשה לרופא.
חתימה על טופס שמירה על סודיות.
חתימה על שאלון והצהרה על מניעת ניגוד עניינים.

ה. את הגשת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להיכלל במאגר של רופאים מתנדבים בעיריית עכו" יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום ג', ה- 9.7.19 עד לשעה 13:00. את ההצעות יש להגיש למר משה סעדה, בקומה שנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל ע"י משה סעדה או ע"י המזכירה המתאימה בעירייה בשמה המלא וברישום השעה שהמעטפה נתקבלה וכל זאת על גבי המעטפה.

ו. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים שלעיל:
רישיון רופא מומחה.
המלצה אחת לפחות על ניסיון קודם.

ז. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת הרופאים פרטים נוספים ביחס למועמדותם, לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים, וזאת לצורך עמידתם בתנאי קול הקורא.
ח. העירייה תהיה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פניות נוספות לציבור, בבקשה להכליל מועמדים אחרים ו/או נוספים במאגר.
ט. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
י. עוד מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם רופא כלשהוא ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
יא. גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.קרא עוד
20/06/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי עדכון תכניות אב לניקוז, כבישים, תחבורה, שבילי אופניים ושירותי ייעוץ נוספים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2019 עדכון תכניות אב לניקוז, כבישים, תחבורה, שבילי אופניים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א', ה-30.6.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי, ראש מנהל תשתיות לפקס 04-9956119 עד לא יאוחר מיום א', ה- 23.6.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956118.

פתיחת מעטפות ביום חמישי 4.7 בשעה 11:30 בלשכת סגן רה''ע מר אדהם ג'מל, קומה 1 בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: לזמן לשימוע את המתכנן אוסמה ואז להגיש לוועדה נוספתקרא עוד
17/06/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להקמת מרכז שיטור קהילתי הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן תשתיות ופרויקטים, מורדי שמיר, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 6/2019 להקמת מרכז שיטור קהילתי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום חמישי, ה- 20.6.19 עד לשעה 13:00.
מפגש וסיור קבלנים בוצע.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר – מר מחול ריזק למייל QMEng@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום רביעי, ה- 12.6.19 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956238.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 26.6 בשעה 12:30 בחדר הוועדות, קומה 2 בבניין העירייה .

החלטת ועדת מכרזים - החברה הזוכה: מאריסתקרא עוד
4/06/2019
עיריית עכו מזמינה בזה קבלנים בענף הבניה בסיווג ג' 100 להליך להריסת בניה בלתי חוקית ופינויה.
סיור קבלנים באתרי העבודה יתקיים ביום ג', ה-04.06.2019 בשעה 10:00.
הסיור יצא ממינהל ההנדסה בקומה 2 בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו.
את הגשת ההצעה יש לבצע עד ליום 10/06/2019 עד לשעה 13:00 לתיבת דוא"ל בכתובת אימייל Boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין "הליך הצעות מחיר 152/2019 הריסת בניה לא חוקית ופינויה".קרא עוד
30/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת חנות בשטח של כ- 24 מ"ר בשוק הירקות העירוני, עכו הידועים כחלק מחלקה 144 בגוש 18105. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת נכסים, אצל אליהו כהן - מנהל מחלקת נכסים, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת חנות בשוק העירוני, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום א', ה- 23.6.19 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום א', ה- 2.6.19, בשעה 12:00. סיור המציעים איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל מחלקת נכסים- אליהו כהן ( להלן: "מנהל הפרויקט") לפקס: 04-9956261 עד לא יאוחר מיום ג', ה-11.6.19 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.קרא עוד
23/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- אמרכלית מינהל התפעול בעירייה תמורת תשלום בסך 4,000 ₪ (ארבעת אלפים ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2019 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ג', ה- 18.6.19 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ב- 3.6.19 במשרדי ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 11:00. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לראש מינהל תפעול ואכיפה – מר יניב אשור לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 11.6.19 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 26.6 בשעה 12:00 בחדר הוועדות, קומה 2 בבניין העירייה .

החלטת ועדת מכרזים מיום 15.8.19: חברת ש. ניר היא הזוכה

קרא עוד
22/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת לשכת מנכ"ל העירייה, הדס רבינוביץ, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 23/2019 יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ד', ה- 5.6.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' רות טל, מנהלת לשכת מנכ"ל לפקס 04-9956071, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 29.5.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956070

פתיחת מעטפות: יום שני 17.6.2019 בשעה 11:00 בחדר הוועדות, קומה 2 בבניין העירייה.

החלטת ועדת מכרזים: הזוכה הוא עבאס זכורקרא עוד
22/05/2019
1.עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם א.ע.ביואקולוגיה בפטור ממכרז כספק יחיד, לצורך קבלת שירותי פינוי וכילוי פגרי בעלי חיים ( להלן :"השירותים").
2.בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם א.ע.ביואקולוגיה כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת השירותים הנ"ל.
3.בידי העירייה התייחסות מקצועית של ד"ר מיכאל אטינגר, רופא הלשכה הווטרינרית המחוזית שמעידה שחברת א.ע.ביואקולוגיה הינה החברה היחידה שמספקת שירותי פינוי וכילוי בע"ח (בקר, צאן, כלבים) לשירותים וטרינרים במשרד החקלאות.
4.אדם הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לווטרינר העירייה- ד"ר איתן קליגלר, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956206 וזאת עד ליום 27.5.2019 עד לשעה 15:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956203.
5.לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.
ד"ר איתן קליגלר
מנהל השירות הווטרינרי העירוני
עיריית עכו

החלטת ועדת מכרזים מיום 17.6.19 - מכריזים על א.ע. ביולוגיה ספק יחידקרא עוד
20/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת שטח להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באגף נכסים, אצל מר אליהו כהן, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מקרקעין להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום 27.5.2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לממונה הנכסים לפקס 04-9956261 עד לא יאוחר מיום 22.05.19 עד לשעה 13:00.באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.

פתיחת מעטפות: יום שני 27.5.2019 בשעה 13:00 בחדר הוועדות.

החלטת ועדת מכרזים מיום 17.6.19 - פוסלים את הצעת היחיד שלא עמדה בתנאי המכרז.קרא עוד
16/05/2019
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד