מס' מכרז – 42/18 דרוש – אב בית

1/01/2019


דירוג מינהלי, דרגה 6-8
אחוז משרה – 100% משרה
\כפיפות – מנהל ביה"ס,
              אמרכל מוס"ח,
              ראש מינהל החינוך.

הגדרת תפקיד אב בית
הגדרת תפקיד - שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר.
תחומי אחריות:
תחזוקת תשתיות בית הספר.
אספקה והתקנת ציוד בבית הספר.
סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות:
תחזוקת תשתיות בית הספר
מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית הספר.
צילומים ושכפולים לכלל קהילת המורים בביה"ס.
טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר.
השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר.
פתיחה וסגירה של בית הספר (שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שירות).
וידוא קידום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה.
ימתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק, שליחויות מחוץ לביה"ס.

אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
אחסון הציוד במקומות הייעודים.
רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל בית הספר.

סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר.
ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב"ט.
הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.
תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
מאמץ פיזי.
עבודה עם ילדים.

תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה - עברית ברמה טובה מאוד; לפחות 11 שנות לימוד
ניסיון מקצועי – חובה
רישום פלילי - העדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו עד ה-20.1.19 עד לשעה 12:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד