דרושים - מכרזי כח אדם

כפיפות- ראש מינהל הרווחה
היקף משרה- 100%
דרוג ודרגה: דרוג עו"ס (ט'-ז')

תיאור המשרה:
ניהול שוטף של המרכז.
אחריות על יישום המדיניות שנקבעה לשירות וקבלת החלטות תוך התייעצות עם צוות המרכז.
הטמעת נהלי עבודה שתאפשר את הפעילות השוטפת של המרכז, כך שיעמדו בסטנדרטים שנקבעו.
פיקוח ובקרה על עבודת הצוות ותהליכי העבודה.
המנהל עובד מול הפיקוח המחוזי ותחת הנחיותיו.
חקירה והאבחון תוך עמידה בלוז.
קביעת מועדי פגישות, ישיבות וניהולן (למעט ישיבות מקצועיות יזומות, שינוהלו בידי יוזם הפגישה או אנשי מקצוע אחרים על פי החלטת הצוות).
אחריות על בקרת איכות של תהליך קבלת ההחלטות תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים והארגוניים ומתוך ראייה כוללת של כל הדיסציפלינות ביחד, כל זאת בחיבור עם המערכת המשפחתית, המקצועית והקהילתית.
הערכת מדיניות, פרוצדורות, נהלים ותוכניות.
אחריות על תקציב המרכז.
אחריות על הדרכה ותהליכי הלמידה של הצוות.
אחריות על בקרת בסיס הנתונים של מקבלי השירות במרכז.
אחריות ובקרה על רכישה, תחזוקה וניקיון של ציוד (אחריות ניהולית).
אחריות על הניהול הפיזי של המקום (אחריות ניהולית).
המלצות בנושא ציוד, מרחב פיזי וכ"א (אחריות ניהולית).
יקיים וינהל את ועדת ההיגוי של המרכז.
ישמש מתוקף תפקידו גם כעו"ס אלמ"ב.

דרישות התפקיד:
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר עבודה סוציאלית, עדיפות לבעל תואר שני.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
בעל ניסיון מעשי מוכח בתחום האלימות במשפחה.
בוגר קורס הכשרה לטיפול באלימות במשפחה של השירות לרווחת הפרט והמשפחה.
בעל ניסיון מעשי מוכח בניהול.


קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 29.11.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
12/11/2020
בתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976, מבקשת מועצת העיר עכו לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי העיר עכו הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות.

דרישות סף נוספות:
1. עורך/ת דין אשר עסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מן הדברים המנויים להלן:

1.1 עריכת דין;
1.2 שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים) תשל"ג- 1973;
1.3 הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים) תשל"ג- 1973;
2. בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.


סייגים למינויים:
1. לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של בניגוד עניינים בין תפקידו כחבר בוועדת הערר לבין עניין אחר שלו כמפורט בהנחיות משרד הפנים.
2. לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית עכו שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר כמפורט בהנחיות משרד הפנים.

על המועמד לצרף טופס שאלון לניגוד עניינים חתום על ידו בנוסח המצורף להזמנה זו כנספח א'.

משך המינוי:
המינוי יהיה לתקופה של 4 שנים עם אופציה להתמנות לתקופת כהונה נוספת של 4 שנים וכן עם אפשרות הפסקת הכהונה כמפורט בהנחיות משרד הפנים.


את הצעת המועמדות, אליהן יש לצרף קורות חיים, טופס שאלון לניגוד עניינים ממולא וחתום, אסמכתא המעידה על מגורים בעיר עכו ורישיון עו"ד בתוקף, יש לשלוח לכתובת המייל Boffers@akko.muni.il עד ליום ג', ה- 19.11.20 עד לשעה 13:00.
מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית עכו יוזמנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.קרא עוד
27/10/2020
דרגת משרה ודירוג: 6-9/ 39-36, מינהלי/מח"ר.
היקף משרה: 100%
ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכות החשמל של תאורת הרחוב ומוסדות ציבור ברחבי הרשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

הגדרת התפקיד:
תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת החשמל ברשות המקומית.
ביצוע עבודות תחזוקה ומנע של רשות המאור ברשות המקומית.
טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
איתור ותיקון תקלות ברשת המאור ובמבני הציבור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
הקפדה על נוהלי הבטיחות וגהות בעבודה.
מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל ובשלטון המקומי בפרט.
נכונות לעבודה לא שגרתית ומחוץ לשעות העבודה הרגילות כולל שבתות וחגים.
עריכת סיורים בלילות בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.
נכונות להיות כונן מחוץ לשעות העבודה, בלילות, שבתות וחגים.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
היעדר פחד גבהים, נכונות לעבודה מאומצת, חשיפה לתנאי מזג האוויר שונים בהתאם לעונות השנה (עבודת שטח), יכולת תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות.
תנאים מקדימים למינוי – תנאי סף:

השכלה:
תיכונית מלאה, בעל תעודה של חשמלאי מעשי מטעם משרד הכלכלה לפחות.

ניסיון מקצועי:
ניסיון בעבודות חשמל במשך כשנתיים לפחות, יתרון לתחום מבני הציבור ותאורת רחובות.

דרישות נוספות:
רישיון נהיגה ב' לפחות בתוקף.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-15/11/20. בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
27/10/2020
דרישות המשרה-
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר עבודה סוציאלית.רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות.
המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
השתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נערה במצוקה.ידיעת השפה הרוסית.
עבודה בשעות גמישות, גם אחה"צ.
קרא עוד
9/09/2020
היקף משרה – 100% משרה
העסקה – חוזה בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות – מהנדסת העיר


תיאור התפקיד:
אחראי/ת על יישום הוראות חוק התכנון והבניה בנושא רישוי הבניה.
אחראי/ת על עבודת הועדה המקומית ומחלקת הרישוי בתחומי המידע, הרישוי והכנת תיקים לוועדה.
ניהול תהליכי בדיקה של בקשות להיתר, דיון, החלטה והפקת היתרים.
השתתפות בוועדות משנה ובוועדות רישוי.
הטמעת תהליכי עבודה כמתחייב בחוק התכנון והבניה.
בקרת תשומות ותפוקות מחלקת רישוי.
טיפול בפניות הציבור: יזמים, עורכי בקשות ותושבים.
שותף לגיבוש הנחיות מרחביות כלליות ופרטניות לבקשה להיתר.
ליווי הליכי ערר בהיבטים התכנוניים המקצועיים.
טיפול בהליכים השונים הנלווים להליכי רישוי.
וידא שוטף של אתר האינטרנט של מחלקת רישוי, עדכון מידע וטפסים וכד'.

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים
הבאים: הנדסה, אדריכלות, או תכנון ערים.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע"ג-2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי-
עבור בעל תואר אקדמי- 4 שנות ניסיון בהנדסה.
עבור הנדסאי רשום- 5 שנות ניסיון בהנדסה.
עבור טכנאי רשום – 6 שנות ניסיון בהנדסה.

הכשרה
מהנדס/ת אזרחי רישוי/ה, אדריכל/ית רישוי/ה – בעל רישיון 5 שנים לפחות.

כישורים וניסיון:
היכרות מצוינת עם חוק התכנון והבניה ותקנותיו.
בקיאות וניסיון בהליכי הרישוי .
ניסיון של 3 שנים בעבודת רישוי בוועדה מקומית – יהווה יתרון.
הכרות מצוינת עם מערכת רישוי זמין
ידע וניסיון בניתוח מסמכי תכנון סטטוטוריים, הוראות ותשריטי תכניות.
הבנה תכנונית עמוקה של מערכות עירוניות.
יכולת ביטוי טובה מאוד בכתב ובעל פה בשפה העברית.
יכולת טובה מאוד לעבודה בצוות.
גישה שירותית.
בעל מאפייני עשייה: ארגון מידע וסדר, יסודיות.
יכולת טובה לעבודה במערכות ממוחשבות – תוכנות ניהול ועדה, אופיס, אוטוקד, וכד

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-24.9.20 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
7/09/2020
היקף משרה – 100% משרה
העסקה – חוזה 587, בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות-מנהל אגף תכנון / מהנדסת העיר

תיאור התפקיד:
גיבוש מדיניות תכנונית- הכנת ניירות עמדה וחוות דעת תכנונית על פי הנחיות מהנדס העיר.
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.
הכנה ובדיקת תכניות אב ופרוגרמות.
בדיקה תכנונית של תכניות המוגשות לוועדה המקומית, ברמות השונות (מקומית ומחוזית) ניסוח הערות למתכננים והנחיית
קידום תכניות שביוזמת הוועדה המקומית בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה המקומית,
ניהול צוותי תכנון לקידום ואישור תכניות בניין עיר שביוזמת העירייה.
ייצוג הוועדה המקומית בפני מוסדות התכנון בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה לרבות
ועדה מחוזית, מועצה ארצית וכל משרדי הממשלה הרלוונטיים.
מעקב ובקרה אחר קידום תכניות בניין עיר בוועדה המקומית והמחוזית.
הכנת חומר בנוגע לתכניות בניין עיר לקראת דיונים בוועדה המקומית ובוועדת משנה.
תיאום הליכי הפקעות ורישום נכסי ציבור.
בדיקת תשריטי איחוד וחלוקה
GIS - תיאום ואחריות על מערכת

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות, או תכנון ערים.

ניסיון מקצועי
עבור בעל תואר אקדמי- 4 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.
יתרון לבעלי תואר שני.
עבור הנדסאי רשום- 5 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.
עבור טכנאי רשום – 6 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.
יתרון לניסיון מוכח ברשויות מקומיות.

ניסיון ניהולי
שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

כישורים נדרשים:
יכולת תכנון ויצירתיות, תודעת שירות גבוהה, יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ, ידע בתכנון ערים, ידע בעבודה על תוכנות מחשב רלוונטיות, ניסיון בעריכה ו/או קידום תכניות בניין עיר - יתרון,ידע בתיב"מ בשימוש בתכנות שרטוט, אופיס וכו'.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-24.9.20 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
7/09/2020
דירוג ודרגה: דירוג עו"ס, דרגה י'א-ט'
היקף משרה- 100%
כפיפות- ראש מינהל הרווחה

תיאור המשרה-
אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה.
מטפל בנערות פרטניות ו/או קבוצתיות במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי.
מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, הכל בהתאם לצרכי הנערה.
מקיים קשר עם משפחת הנערה.
במידה וקיים צורך, מפנה את הנערה למסגרת חוץ ביתית ושומר על קשר עם הנערה, עם משפחתה ועם המסגרת אליה הופנתה.
מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערות.
מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
משתתף בוועדות ובדיונים הרלוונטיים לנושא בתאום ובהנחיית הממונים עליו.

דרישות המשרה-
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר עבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות.
המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
השתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נערה במצוקה.
ידיעת השפה הרוסית.
עבודה בשעות גמישות, גם אחה"צ.


קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 23/8/2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
6/08/2020
היקף משרה – 100% משרה
העסקה לפי דירוג – מנהלי מחלקות חינוך
כפיפות – ראשת מינהל החינוך

תיאור התפקיד:
תכלול והובלת תפיסת כוללנית של מערך השירותים והמענים לתחום הגיל הרך בעיר עכו.
הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרות הקדם יסודי, בדגש על התחומים הבאים:
ניהול מערך פעילות גני הילדים (גיבוש והתווית מדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשת"פ עם מנהלת המינהל ופיקוח משרד החינוך, הכנת תכנית עבודה רב שנתית בהיבטים פיזיים/פדגוגיים/תרבותיים/תקציביים. מעקב ובקרה תקציביים, זיהוי נחיצות לבינוי מוס"ח חדשים, קידום נושאי בינוי מול מינהל הפיתוח במשרד החינוך, בקרות שוטפות בגני הילדים, טיפול וקידום נושאי רכש למערך גני הילדים, הפקת דוחות רלוונטיים, ניהול מערך החינוך המיוחד בגיל הרך, בניית תכנית היסעים בשת"פ עם מרכזת התחום ברשות, הפעלת תכניות להארכת יום הלימודים בגני חובה וטרום חובה והפעלת תכנית ההזנה, טיפול בקולות קוראים ועבודה מול פורטל רשויות ומערכות משרד החינוך) רישום ושיבוץ לגני ילדים (שליחת פרסום להורים אודות תהליך הרישום ומועדיו, בנית מערך גבה מהורים בהתאם לתכניות השונות, וידוא תקינות הליך הרישום באופן מקוון ובקבלת קהל, פיקוח על התהליכים, קליטת ומיון בקשות ההורים ע"פ אזורי רישום ומדיניות הרשות, ניהול מערך הערעורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל), קידום מענים פדגוגיים וחברתיים (מעקב ובקרה אחר תהליכי טיפול והכלה סביב כלל ילדי הישוב בחינוך המיוחד והרגיל תוך שת"פ מלא עם נציגי משרד החינוך, ועדות בינמקצועיות/טרום זכאות וזכאות, ועדות תכנון וטיפול, פיקוח על תכניות עבודה שנתיות ועמידה ביעדים, קיום מפגשים מקצועיים לגננות ולסייעות, הפעלת "סל תרבות", הפעלת מרכז טיפולי ותכניות שונות במסגרת המרכז העירוני לגיל הרך, קיום טקסים מרכזיים כגון חגיגות יום העצמאות לגני ילדים וצעדות), ניהול מערך קייטנות הקיץ בגני הילדים (היערכות מקדימה עם כלל הגורמים המפעילים הרשותיים, ניהול מערך כוח האדם, שיבוצי כוח האדם בהתאם להסכמים קיבוציים), ניהול מערך ההון האנושי (ביצוע מעקב ובקרה על נוכחות סייעות וגננות בגני הילדים, יזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים בדגש על סייעות, גיוס/מיון ושיבוץ סייעות קבועות וממלאות מקום במהלך כל השנה, ניוד עובדים בהתאם לצורך, כינון פורום גיל רך רשותי), ניהול המרכז העירוני לגיל הרך (גיוס משאבים וניהול תקציב, ניהול מרכז טיפולי, ניהול וייזום תכניות לקידום תחום הגיל הרך והמשפחה בדגש על מענים של: איתור/טיפול/מניעה/העשרה, פנאי ותרבות, קידום ופיתוח רצף גילאי לידה-שמונה שנים).

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או -הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או -תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או - אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות
אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות
הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
בעל תעודת הוראה.
המנהל יחויב לסיים בהצלחה, קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור –
3 שנות ניסיון מקצועי לפחוקרא עוד
6/08/2020
100% משרה, דירוג – חינוך ונוער
כפיפות – מנהל היחידה לקידום נוער וראשת מינהל החינוך

תיאור התפקיד:
מאתר ויוצר קשר מתוך הדדיות ושותפות עם נערים בגילאי 13-18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד.
מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנער.
פועל בארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.
מבצע התערבויות חינוכיות – טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפול" פרטני מוסכם, מבצע מעקב והערכה מתמדת אחת התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד.
דרישות התפקיד:
השכלה:
תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.
הכשרה:
חובת השתתפות בהכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתיים הראשונות לעבודתו.
ניסיון:
יועדפו בעלי ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.
כישורים אישיים:
יכולת לתקשר עם נוער מנותק.
אמפתיה לנוער מנותק.
יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 17/8/2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
2/08/2020
דירוג-הנדסאים, דרגה 37-41 (41+)
היקף משרה – 100%.
כפיפות: מנהל אגף רישוי ופיקוח
תיאור התפקיד: בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים, קבלת קהל ומענה לפניות.
הכשרה נדרשת: מהנדס/ת בניין או אדריכל/ית רשום/ה, או הנדסאי/ת אדריכלות/בנין. עדיפות לבוגרי קורסים המיועדים לעובדי ועדות מקומיות ו/או בודקי בקשות להיתר בניה.
ניסיון נדרש: ניסיון של 3 שנים בתחומים הקשורים לתכנון ובניה. עדיפות לניסיון בתפקיד בודק/ת בקשות בוועדה המקומית.
קרא עוד
13/07/2020
דירוג המח"ר, דרגה 37-40
היקף משרה – 100%
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים
קרא עוד
13/07/2020
תיאור התפקיד:
עובד סוציאלי בתחום המשפחות.
טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ וטיפול ישיר.
פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען הלקוח.ביקורי בית.
בניית תוכנית טיפול ויישומה.
ניהול רישום ומעקב אחר תוכנית הטיפול ללקוח.
השתתפות בוועדות מקצועיות.

קרא עוד
8/07/2020

היקף משרה – 100%, משרה זמנית כפיפות – מנהלת אגף הקליטה תיאור התפקיד:
סיוע למשפחות העולים במהלך הקליטה מול הרשויות, כגון: משרדי הקליטה, פנים וכו'...
קיום קשר עם מנהלי בתי"ס הקולטים עולים.
סיוע בבעיות הפרט.
פיתוח פעילות תרבותית-קהילתית בתיאום עם הקהילה, משרד הקליטה, והעירייה.
הכוונת העולים להכשרות מקצועיות וסיוע בהשמה לתעסוקה.
קרא עוד
6/07/2020
היקף משרה – 50% משרהדירוג: פסיכולגים, דרגה – 37-42
כפיפות – מנהלת השירות הפסיכולוגי, מינהל החינוך
קרא עוד
5/07/2020
דירוג מינהלי, דרגה 7-9
היקף משרה – 100%
כפיפות- ראשת מינהל הרווחה


תיאור המשרה:
חישובי זכאות וסוגי העזרה המגיעים לפונה והעברתם לאישור הממונה.
הסברת כללי הזכאות ונוהלי הפנייה לכל דורש והדרכתו בהשגת המסמכים ומימוש זכויותיו, אחריות לביצוע החלטות הזכאות ולבדיקה חוזרת.
יישום החלטות ע"י מתן תושבה ודיווח למערכת מיכון.
העובד מבצע מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב ביחידתו, מדווח לממונה עליו על ההוצאות ועל המשמעויות.

דרישות המשרה:
השכלה תיכונית מלאה (12 שנות לימוד).
ניסיון בשירותי רווחה מוניציפליים או בהנהלת חשבונות לפחות שנתיים.
ידיעה של הכנת חומר למחשב.
כושר הבעה בכתב ובעל פה.
יכולת עבודה בצוות.
יכולת מגע עם קהל פונים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 7/7/2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
28/06/2020
תיאור התפקיד:
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת גן וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.קרא עוד
16/06/2020
היקף משרה – 100%
שכר- דירוג ודרגה או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות – מנכ"ל העירייה
תיאור התפקיד:
הפקת אירועים מרכזיים בעיר בתחום התרבות והאירועים.
הקמה וליווי מיזמים תרבותיים בעיר.
הפקת הטקסים והאירועים הרשמיים בעיר.
קידום, טיפוח ועידוד יצירה מקומית.

תחומי אחריות:
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות הרשות בנושא אירועים עירוניים.
ניהול ותפעול מכלול האירועים והפעילויות המוצעים לתושבי העיר.
פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
גיבוש אסטרטגיה ובניית תכניות עבודה שנתיות של האגף.

תנאי הסף-
השכלה:
בעל תואר אקמ דמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל,
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
השע"ג- 2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר
3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:
שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד:
ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות לא שגרתיות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 21.6.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
2/06/2020
העסקה בחוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף משרה – 100%
כפיפות- מהנדסת העיר/הוועדה

תיאור התפקיד:
אחראי/ת על יישום הוראות חוק התכנון והבניה בנושא רישוי הבניה.
אחראי/ת על עבודת הועדה המקומית בתחומי המידע והרישוי.
ניהול תהליכי בדיקה של בקשות להיתר, דיון, החלטה והפקת היתרים וליווי תהליך הבניה.
טיפול בפניות יזמים, עורכי בקשות ותושבים.
גיבוש הנחיות מרחביות כלליות ופרטניות לבקשה להיתר.
אחראי/ית על מתן מידע תכנוני.
ליווי הליכי ערר בהיבטים התכנוניים המקצועיים.
טיפול בהליכים השונים הנלווים להליכי רישוי.

הכשרה:
מהנדס/ת אזרחי רשוי/ה, אדריכל/ית רשוי/ה - בעל רישיון 5 שנים לפחות.

כישורים וניסיון:
היכרות מצוינת עם חוק התכנון והבניה ותקנותיו.
בקיאות וניסיון בהליכי הרישוי – ניסיון של 3 שנים בעבודת רישוי בועדה מקומית.
ידע וניסיון בניתוח מסמכי תכנון סטטוטוריים, הוראות ותשריטי תכניות.
הבנה תכנונית עמוקה של מערכות עירוניות.
יכולת ביטוי טובה מאוד בכתב ובעל פה בשפה העברית.
יכולת טובה מאוד לעבודה בצוות
גישה שירותית
יכולת טובה לעבודה במערכות ממוחשבות – תוכנות ניהול ועדה, אופיס, אוטוקד, ארקויו וכד'..

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 16.3.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
1/03/2020
היקף משרה- 100%
העסקה לפי חוזה בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות: מנכ"ל העירייה

תיאור התפקיד:
ריכוז וטיפול בענייני התפעול והאכיפה השוטפים,
בניית תוכניות עבודה וכתיבת נהלים לאגפי ומחלקות המינהל השונים.
הכנת תקציב שנתי בהתאם לנתונים וזיהוי צרכים.
מעקב אחר תוכניות העבודה והנהלים יישומם והטמעתם במינהל.
בקרה ופיקוח על מערך העבודות השוטפות בעיר (ניקיון, אחזקה,
פינוי אשפה, תברואה, גינון, רכב, פיקוח, רשות החניה).
תיאום וסנכרון בין האגפים והמחלקות השונות במינהל והעירייה.
פיקוח על עבודות קבלניות בהיקפים שונים ובקרה על צוות העובדים במינהל.
ניהול תחום הביטחון בשוטף ובאירועים עירוניים.

כישורים נדרשים:
השכלה-
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
או – הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים, התשע"ג-2012.
או- תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או – אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל,
שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות
שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי-
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום
העיסוק הרלוונטי.
עבור הנדסאי רשום, שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי-
שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
ניסיון פיקודי מבצעי מוכח (לפחות 4 שנים).
ניסיון מוכח בניהול ובקרה תקציבית בהיקפים גדולים.
יכולת וניסיון מעשי בניהול עבודת מטה וצוות עובדים.
רצוי ניסיון ניהולי ברשות מקומית בתפקיד ניהולי בכיר.
יכולת תכנון, ארגון, תיאום פיקוח ובקרה.
יכולת טיפוח יחסי אנוש תקינים.
ידע וניסיון בעבודה עם מחשב ותוכנית אופיס.
ניסיון מוכרח בעבודה ובניהול קבלנים.
זמינות מלאה לעבודה כולל סופ"ש וחגים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 16.3.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
1/03/2020
היקף משרה 100%, דירוג מינהלי 6-8
כפיפות: מנהל מחלקת רכב

רישיון מכונה ניידת – חובה. ניסיון של לפחות 3 שנים.
רישיון עד 12 טון – חובה. תינתן עדיפות לנהג מחפרון, שופל ובובקט.
השכלה תיכונית של 10 שנות לימוד.
התמדה, כושר, נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיות.
עבודה בחגים ושבתות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 23.2.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
5/02/2020
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד