עריית עכו
חינוך
חינוך
רווחה וקהילה
רווחה וקהילה
הנדסה ותכנון
הנדסה ותכנון
גביה ותשלומים
גביה ותשלומים
תרבות ואומנות
תרבות ואומנות
תיירות
תיירות
עיר ירוקה
עיר ירוקה
מפת העיר
מפת העיר
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
תשלומים באינטרנט
עכו העתיקה
לתשלום דוחות חניה הקלק כאן
רישום לגני ילדים - הקלק כאן
Share/Bookmark

עיריית עכו - עמוד הבית

מכרזים

מכרז פומבי מס' 7/2017 - אבטחת אירועי אבטחה - מעודכן

ישנם מספר שינויים להלן השינויים:

• שינוי בסעיף 26 להסכם ההתקשרות (מסמך ג') לפיו נוסחו החדש של סעיף כדלקמן:
"כל אירוע מעל 10 אנשים, ילווה ע"י מפקחים מטעם החברה...............
• יחד עם זאת תינתן למשתתפי המכרז הארכה להגשת הצעתם עד ליום 22/06/17 בשעה 14:00 (במקום בתאריך 14/06/17)

מכרז 15/2017 – אספקת והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מסך תוצאות לאצטדיון העירוני בעכו, התקנת מערכת ניהול תוכן, הקמת מתקן המסך ומתן אחריות ל-36 חודשים בהתאם לתנאי המכרז. את ממסכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים בתמורה ל-1000 ₪ (אלף ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 15/2017 – אספקת והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה) בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 25.6.17 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים (חובה) באתר העבודה יתקיים ביום א', 11.6.17. הסיור יצא מרחבת הכניסה לאצטדיון הכדורגל העירוני ברח' משמר הים בתאריך האמור בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות לאלון בלום לפקס. 04-9956158 עד לא יאוחר מה-18.6.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל. 04-9956122. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.muni.il
5/06/2017

מכרז פומבי מס 16/2017 - הקמת מבנים בחוף הצפוני

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להקמת מבנים בחוף הצפוני בעכו. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בעל סיווג ג' 1 בענף 100 – בניה; בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של הקמת מבני ציבור בהיקף כספי שלא יפחת מ- 1,500,000 ₪ (מיליון וחמש מאות ש"ח) (לפני מע"מ) לפחות לכל עבודה, במהלך שלוש השנים האחרונות. סיור קבלנים יתקיים ב-6/6/17 במשרד סגן מהנדסת העיר איגור מאיורסקי, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00 השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זהתאריך הגשת המכרז - יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 15/06/17 עד לשעה 13:00 במזכירות העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 1,500₪. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי לפקס. 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 11/06/17 בשעה 14:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון : 04-9956121.

פתיחת מעטפות: יום ראשון, 18.6.17 בשעה 12:00 בחדר ועדות
29/05/2017

מכרז פומבי 11/2017 – אספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה - הארכה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה ל 24- חודשים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ )אלף ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2017 – אספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 1/6/17 עד לשעה13:00 . להלן שינוי בתנאי המכרז - ערבות טיב בשיעור של 2.5% מסך התמורה בגין הטרקטור (במקום 5%).
23/05/2017

מכרז פומבי מס 17/2017 - הקמת מבני מעונות יום ברח' גיבורי סיני ובת שבע בעכו

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע הקמת מבני מעונות יום ברחובות גיבורי סיני ובת שבע בעכו. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בעל סיווג ג' 2 בענף 100 – בניה; על המשתתף להיות בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של חיזוק מבני ציבור ו/או הקמת מבני ציבור בהיקף כספי שלא יפחת מ-5,000,000 ₪ (חמישה מיליון ש"ח) (לפני מע"מ) לפחות לכל עבודה, במהלך שלוש השנים האחרונות. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ראשון, ה-28.5.17. הסיור יתקיים במשרד סגן מהנדסת העיר איגור מאיורסקי, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 2500 ₪. את ההצעות יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 18/06/17 עד לשעה 13:00 במשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי לפקס. 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 08/06/17 בשעה 14:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון : 04-9956121.

פתיחת מעטפות: יום רביעי, 21.6.17 בחדר ועדות בשעה 12:00

מכרז פומבי 6/2017 – אספקת צבעים – הארכה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ )אלף ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי6/2017 - אספקת צבעים" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה )אצל מר משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 4.6.2017 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים (חובה) יתקיים ביום 23.5.17 בשעה 12:00 בחדר הוועדות בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אינוונטר מר איציק בן שושן לפקס 04- 9956095 עד לא יאוחר מיום 30/5/17 בשעה 12:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון 04- 9956093. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

15/05/2017

מכרז פומבי 6/2017 – אספקת צבעים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ )אלף ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי6/2017 - אספקת צבעים" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה )אצל מר משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 28.5.17 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים (חובה) יתקיים ביום 11.5.17 בשעה 11:00 בחדר הוועדות בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אינוונטר מר איציק בן שושן לפקס 04- 9956095 עד לא יאוחר מיום 18/5/17 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון 04- 9956093

מכרז פומבי 8/2017 - חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה – ביה"ס מקיף ערבי בעכו

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה - ביה"ס מקיף ערבי ברח' שני אליהו 7 בעכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, מירית דרוקמן תמורת תשלום בסך 2,500 ₪) אלפיים חמש מאות ש"ח (שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2017 חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה – ביה"ס מקיף ערבי בעכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה )אצל מר משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 4.6.17 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים (חובה) באתר העבודה יתקיים ביום שני, ה-15.5.17. הסיור יצא מרחבת הכניסה לבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בעל סיווג ג' 2 בענף 100 – בניה. על המשתתף להיות בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של חיזוק מבני ציבור ו/או הקמת מבני ציבור בהיקף כספי שלא יפחת מ-4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ש"ח) (לפני מע"מ) לפחות לכל עבודה, במהלך שלוש השנים האחרונות. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר אינג' מחול ריזק (להלן: "מנהל הפרויקט") לפקס 04-9956119, עד לא יאוחר מיום 24.5.17 בשעה 14:00.

מכרז פומבי מס' 1/2017 מכירת זכויות במקרקעין במתחםMED בעכו

מכרז פומבי 4/2017 שירותים משפטיים בתחום הגבייה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להענקת שירותים משפטיים בתחום הגבייה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת הלשכה המשפטית בעירייה תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ )אלפיים וחמש מאות ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. הבהרות ו/או בקשה בכל הנוגע לפרטי המכרז ניתן להפנות בכתב בלבד אל יועמ"ש העירייה –עו"ד כנרת הדר לפקס. 04-9956167 וזאת עד לא יאוחר מיום 20.4.17 בשעה 14:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית בטל' 04-9956124/5 את קבלת הפקס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2017 שירותים משפטיים בתחום הגבייה" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה( אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 30.4.17 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות ביום חמישי 4.5.2017 בשעה 10:00 בחדר הוועדות בבניין העירייה
5/04/2017

מכרז פומבי 11/2017 – אספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה ל 24- חודשים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ )אלף ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2017 – אספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום30/4/17 עד לשעה13:00 . שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לשלומי אלקריאף לפקס. 04-9551247 עד לא יאוחר מיום 19.4.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 054-5532363.

פתיחת מעטפות ביום חמישי 4.5.2017 בשעה 10:00 בחדר הוועדות בבניין העירייה
4/04/2017

מכרז פומבי מס' 13/2017 – פינוי אשפה כולל הפעלת דחסן בעכו עתיקה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ואשפה מכל סוג בכל רחבי עכו העתיקה, מבתים, עסקים ומוסדות, פינוי אשפתונים כולל פינוי פסולת בניין בדרכים ושטחי ציבור והצבת שקיות באשפתונים כולל הפעלת הדחסן, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מפגש וסיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום ה', ה-6.4.17 בשעה 11:00 במשרדו של גבי יאיר, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים בקומת הכניסה בבניין העירייה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2017 – פינוי אשפה כולל הפעלת הדחסן בעכו עתיקה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה בקומה ב' בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו (אצל משה סעדה) עד ליום ה' ה-27.4.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בנוגע להליך זה ותנאיו יש להפנות בכתב בלבד לגבי בן יאיר בפקס. 04-9956172 לא יאוחר מיום 19.4.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956058/7.


פתיחת מעטפות ביום חמישי 4.5.2017 בשעה 10:00 בחדר הוועדות בבניין העירייה
26/03/2017

הליך הצעות מחיר 2/2017 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים - הארכה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור שירותי אירוח ולינה ארעיים ומתחלפים, למטרות פנאי ונופש לפרקי זמן קצובים ושירותים נלווים, לרבות הסעדה בשעות הבוקר, בילוי ופנאי, בתחום העיר עכו, עבור משפחות עולים חדשים המגיעות ארצה במטרה לעשות "עלייה לארץ ישראל" הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 2/2017 - "שירותי אירוח ולינת עולים חדשים" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 30.4.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין לפקס 04-9956073 עד לא יאוחר מיום 25.4.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956171. ניתן לעיין בפרטי ההליך המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
22/03/2017

הקצאת דירות בשיכון הציבורי- עיריית עכו

עיריית עכו מבקשת לקבל פניות מסטודנטים המעוניינים לשכור דירות בשיכון הציבורי(דירות עמידר).
זאת בהמשך להחלטת ממשלה להקצאת דירות בשיכון הציבורי בנגב ובגליל לצורך אכלוס סטודנטים התורמים לקהילה.
הסטודנטים להם יוקצו הדירות יחויבו בביצוע פעילות קהילתית בעיר בהיקף שלא יפחת מ6 שעות שבועיות. יש להגיש בקשה עד ה12.03.2017 יום א', בשעה 13:00 למחלקת נכסים לפקס 04-9956095
יש לוודא קבלה בשלוחה 04-9956093. יש לצרף להצעה מסמך המעיד על מסגרת לימודית והתחייבות לביצוע התנדבות בקהילה. מוסד המגיש עבור סטודנטים יצרף התייחסות לפעילות הנוכחית הקהילתית של הסטודנטים.

מכרז פומבי מס' 2/2017 - ליקויי בטיחות אולמות ומגרשי ספורט

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות ליקויי בטיחות באולמות ומגרשי ספורט בעכו. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף אמרכלות מינהל החינוך בעירייה, איריס מורנו תמורת 1000 ₪ (אלף ₪), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. על המשתתף להיות מי שברשותו אישור ממכון התקנים הישראלי, כי הינו מורשה לביצוע אספקה והתקנה של מתקני ספורט על פי ת"י 5515 ובעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של אספקה והתקנה של מתקני ספורט בהיקף כספי שלא יפחת מ-50,000 ₪ בתוספת מע"מ לפחות לכל פרויקט, במהלך 3 השנים האחרונות. סיור קבלנים (השתתפות אינה חובה) ייערך ביום 07/02/17 בשעה 10:00 במשרדו של סגן מהנדסת העיר מחול ריזק (קומה ב') בבנין העירייה אשר ברחוב וייצמן 35 עכו. את ההצעות, במעטפה סגורה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (קומה ב' אצל משה סעדה) עד ל-22.2.17 עד לשעה 13:00. בירורים בכתב עד ליום 13/02/17 בשעה 13:00 לפקס מס':04-9956119. יש לאשר קבלת הפקס במס' 04-9956160. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה בכתובת: www.akko.muni.il
1/02/2017

מכרז פומבי 13/2016 – השכרת נכס באצטדיון עכו – הארכה

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת נכס באצטדיון, גוש 18039, חלק מחלקות 52,6,5,4 בעכו, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות גזברות העירייה, קומה א' ברח' ויצמן 35 עכו, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום על סך 1000 ₪, שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם בגזברות או באתר עיריית עכו. כנס מציעים וסיור (חובת השתתפות) ייערך ב-19.2.17 בשעה 13:00 בחדר ועדות קומה 2. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון" מכרז פומבי מס' 13/2016 - השכרת נכס באצטדיון,עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', 19.3.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר, לרבות דואר רשום, ותגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל, מכל טעם שהוא, לא תידונה.הזמנה להציע הצעות- שירותי ייעוץ וניהול לקידום קשרי תרבות ומסחר עם סין

החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה להגיש הצעות מחיר לשכ"ט למתן שירותי יועץ וניהול פרויקט לקידום קשרי יחסי המסחר והתרבות בין העיר נאנג'ינג בסין לבין העיר עכו (להלן: "השירותים").

על המציע המבקש להגיש הצעה לעמוד בתנאים הנ"ל:

1.1 בעלה השכלה אקדמית הרלוונטית לתפקיד.
1.2 דובר השפה הסינית ושפות נוספות.
1.3 על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במצטבר, בין השנים 2010-2016 במתן שירותי יעוץ וניהול יחסים בינלאומיים. וכן בעל ניסיון של שנה לפחות, בין השנים 2010-2016 במתן שירותי יעוץ וניהול יחסים בינלאומיים וקשרים מסחריים ועסקיים עם סין.

תיאור התפקיד:

1. על היועץ לארגן ולנהל את פרויקט קשרי המסחר והתרבות שבין העיר נאנג'ינג בסין לבין העיר עכו.
1.1 יצירת ועדות מסחר ותרבות בעכו ובסין.
1.2 עריכת ימי עיון משותפים בין עכו לסין בנושא מסחר ותרבות.
1.3 הקמת פסטיבלים משתופים בעכו ובסין.
1.4 יצרת קשרי עבודה לפרויקט בסין ובישראל.
1.5 שילוב הפרויקט בתחומים שונים בעיר.
2. על היועץ לבנות קונספט ותכנית אסטרטגית לשיווק הפרויקט בישראל ובסין.
3. על היועץ לגייס גורמים מסחריים ותרבותיים לטובת הפרויקט מישראל ומסין.


ניתן לעיין ולקבל את מסמכי ההליך, אצל מזכירת החכ"ל, ברחוב דושינצקי 2 עכו, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:30.
שאלות הבהרה בקשר למסמכי ההליך ניתן יהיה לשלוח עד ליום 24.1.2017 עד השעה 16:00 לכתובת דוא"ל : calcalit@akko.muni.il .
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, במסירה אישית, בתיבת הליכי הצעות מחיר שבמשרדי החכ"ל, עד ליום 29.1.2017 עד השעה 14:00.מכרז פומבי 13/2016 – השכרת נכס באצטדיון עכו

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת נכס באצטדיון, גוש 18039, חלק מחלקות 52,6,5,4 בעכו, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה אצל שירלי שיינהולץ במזכירות הגזברות- קומה ראשונה ברחוב ויצמן 35 עכו, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום על סך 2000 ₪, שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם בגזברות או באתר עיריית עכו. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון" מכרז פומבי מס' 13/2016 - השכרת נכס באצטדיון,עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל . יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה
המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', 28.2.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר, לרבות דואר רשום, ותגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל, מכל טעם שהוא, לא תידונה.
16/01/2017

מכרז פומבי מס' 16/2016 – שירותי ניקיון במוסדות רווחה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע שירותי ניקיון במוסדות רווחה הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל הרווחה בעירייה, תמורת תשלום בסך 500 ₪ )חמש מאות ש"ח (שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון" מכרז פומבי 16/2016 שירותי ניקיון במוסדות רווחה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו) אצל משה סעדה( עד ליום א', ה-29.1.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים (חובה) יתקיים ב-12.1.17 בשעה 11:00 במשרדי חשבת המינהל בקומה מינוס 1 בבניין העירייה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס. 04-9956147 לחשבת המינהל, לילך ורדי עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-19.1.17 בשעה 13:00. יש לוודא קבלת הפקס בטל. 04-9956017. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956017 אצל לילך ורדי או באתר העירייה: www.akko.muni.il

8/01/2017

מכרז פומבי מס' 4/2016 – פינוי אשפה כולל הפעלת דחסן בעכו עתיקה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ואשפה מכל סוג בכל רחבי עכו העתיקה, מבתים, עסקים ומוסדות, פינוי אשפתונים כולל פינוי פסולת בניין בדרכים ושטחי ציבור והצבת שקיות באשפתונים כולל הפעלת הדחסן, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מפגש וסיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום ה', ה-5.1.17 בשעה 11:00 במשרדו של גבי יאיר, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים בקומת הכניסה בבניין העירייה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2016 – פינוי אשפה כולל הפעלת הדחסן בעכו עתיקה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה בקומה ב' בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו (אצל משה סעדה) עד ליום א' ה-22.1.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בנוגע להליך זה ותנאיו יש להפנות בכתב בלבד לגבי בן יאיר בפקס. 04-9956172 לא יאוחר מיום 12.1.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956058/7.

עדכון:

1.ניתנה הארכה להגשת שאלות הערות או בקשות/ הבהרות עד ליום 18/1/2017 בשעה 13.00 הכול בהתאם לסעיף 3 למסמך א' .
2.בהתאם לזאת את המסירה יש לבצע עד ליום חמישי 26/1/2017 בשעה 13.00 הכול בהתאם לסעיף 3 למסמך א' .

  1. לעמוד הבא
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד