המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של העיר. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם וכמובן גם על הסדר הציבורי.

המועצה, כפי שמתחייב ממשמעות שמה: "חבר אנשים שנבחרו או נתמנו להיוועד, להתייעץ ולהחליט בעניינים הנתונים לסמכותם". המועצה הינה גוף פוליטי-דמוקרטי. במועצה מיוצגות, באופן יחסי לתוצאות הבחירות, כל הרשימות או הסיעות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי העיר.

מועצת העירייה הינה גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר ולייזום.
מועצת העירייה דנה במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, תבונן במדיניות שראש העיר מבקש להתוות ולחוות דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התכניות והתקציבים.

מועצת העירייה בהתכנסותה היא המקום שאליו מתנקזות כל הצעות חברי מועצת העיר והוועדות ושם מתקבלות החלטות הנוגעות וקשורות בניהול העיר.
בישיבת מועצת העירייה מוצאים נבחרי הציבור - חברי המועצה - במה להצגת עמדות, השמעת דברי תמיכה או ביקורת, זהו פורום שבו מתגלים ומתבררים - בנאומים, בשאילתות, בקריאות ביניים ובהצעות לסדר יום, כל השותפויות או הפילוגים, כל ההסכמים וכל ההתנגדויות.

מעל בימת המועצה יכולים הנבחרים להעלות נושאים מוניציפאליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. זו הזירה לדרוש ולקבל מראש הרשות הסבר על פעולות הרשות ולבקר את הגורמים המחליטים והמבצעים. בכל ישיבת מועצה רשאי חבר המועצה לשאול את ראש הרשות 2 שאילתות בלבד ועליהן מקבל תשובה. כמו כן בכל ישיבת מועצה עולות לדיון 4 הצעות לסדר. כאשר חבר מועצה מעלה נושא לדיון נערכת הצבעה. במידה וההצעה מתקבלת חייב ראש העיר תוך 2 ישיבות מועצה לדון בהצעה לסדר שהועלתה.

מועצת העירייה שואבת את כוחה מן הסמכויות שניתנו לה, אך השפעתה תלויה, קודם כל, ביכולתם של חבריה להפוך את הזכויות שמעניק להם החוק, כחברים בבית הנבחרים המקומי, לכלי העבודה המהותיים שלהם.