מנהל המזכירות: קובי שמעוני

דליה עבודי
מזכירה
04-9956075

כתובת: ויצמן 35, ת"ד 207, עכו 24100 
פקס: 04-9956161

כללי:

המזכירות מעניקה שירותים מגוונים למחלקות העירייה. כגון:

 • שירותי מזכירות.
 • שירותי דואר.
 • התקשרות בין המחלקות בעירייה.
 • עבודה מול חברי המועצה.

תפקידי המזכירות

 • הפעלת כל ועדות המועצה, ישיבות מועצת העיר, כתיבת והפצת פרוטוקולים, מעקב אחר יישום החלטות מועצת העיר והוועדות השונות.
 • טיפול בדואר נכנס ויוצא, ביול דואר, משלוח והפצה למחלקות.
 • הכתבה וניסוח תשובות לפונים, למשרדי ממשלה ותושבי העיר.
 • עבודה מול משרדי הממשלה ומעקב אחר יישום החלטותיהם.
 • מעקב אחר ביצוע פרוייקטים ותקציבים.
 • מתן מענה לכל פונה והפנייתו למח' הרלוונטית.
 • מעקב אחר חוקי עזר, עריכת שינויים בהתאם מול הלשכה משפטית.
 • מעקב וביצוע חוק חופש המידע לציבור.
 • עבודה מול משרד מבקר המדינה.
 • הכנת מצגות, סקירות כלליות, דיווחים לדוברות, מתן נתונים לסטודנטים ולגורמים אחרים העורכים מחקרים ועבודות על עכו.