רות רוטנשטריך
מהנדסת העיר

כתובת: ויצמן 35, עכו 
פקס: 04-9956119

מנהל ההנדסה הינו גוף הנושא, מקדם ומנווט את פעילות הפיתוח והבניה בעכו. באחריות מנהל ההנדסה התכנון, הפיתוח והבקרה של הסביבה הפיזית העירונית.
למילוי תפקידו מעורב המנהל בתכניות ברמה הארצית, האזורית והעירונית.
מדיניות הפיתוח באה לידי מימוש בתכניות עיר סטטוטוריות, המהוות כלי עיקרי להכוונת הפיתוח העירוני והמהווה בסיס להוצאת היתרי בניה.

תפקידי מנהל ההנדסה

 • ליווי, מעקב והשתתפות בהכנת תכניות ארציות ואזוריות שיש להן השלכות על עכו.
 • ליווי, מעקב והשתתפות בהכנת תכניות האב והמתאר לעיר עכו.
 • הכנת מדיניות פריסת שימושי קרקע ותשתיות עירוניות לטווח ארוך.
 • הכנת תשתית תכנונית סטטוטורית לפיתוח מגורים, מסחר, משרדים, תעשיה ושירותים. שיפור איכות המגורים ע"י הכנת תכניות לשכונות חדשות, הרחבת דירות קיימות ותכניות לפריסת מוסדות ציבוריים ושטחים פתוחים.
 • הכנת מדיניות שימור ושיקום שכונות, ויישומה.
 • קביעת מדיניות מערכות תחבורה וחנייה.
 • הכנת תכניות לפיתוח ושיפור מערכות דרכים.
 • קביעת מדיניות להכנת תכניות לפיתוח ושימור שטחים פתוחים וגנים ציבוריים.
 • קביעת מדיניות פיתוח ותאום ביצוע של תשתיות על-קרקעיות ותת-קרקעיות.
 • הפעלת מערכות חשמל עירוניות.
 • תכנון ביצוע ופיקוח על הקמת מבני ציבור.
 • אחריות על מערך רישוי ופיקוח על הבניה.
 • ליווי פיקוח ובקרה על פרוייקטים הנדסיים בעיר בכל תחומי האחריות של העירייה.
 • חוקים, חוק מהנדסי רשויות מקומיות 1992 - המגדיר את אחריות מהנדס העיר כאחראי לכל פעילות התכנון, הביצוע והאחזקה של כל האינוונטר הפיזי העירוני העל-קרקעי והתשתיות התת- קרקעיות.
 • מהנדס העיר מאציל מסמכויותיו לעובדי המנהל לצורך מלוי מטלותיהם.
 • חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (ותקנות הבניה) - המסדיר את הנושאים הסטטוטוריים של אישור מעקב וקידום תכניות על-ידי גופי התכנון והוצאת היתרים לעבודות בתחום הרשות המקומית.  סמכות זו מוקנית למהנדס הועדה המקומית.
 • בעיריית עכו
 • מהנדס העיר הוא גם מהנדס הוועדה המקומית.
 • חוק התכנון והבנייה – תשכ"ה