ראובן ויצמן
גזבר העירייה
04-9956081/2

ראובן ויצמן, גזבר העירייהכתובת: ויצמן 35, ת"ד 2007, עכו 24100 
פקס: 04-9956083

יעדים ומשימות מרכזיים: 

מינהל כספים הינו גוף הממונה על מדיניותה וניהולה של מערכת הכספים בעירייה. 

היעדים המרכזיים הינם: 

 • הכנת התקציב השנתי ופיקוח עליו 
 • ייעוץ כלכלי ופיננסי למוסדות העירייה. 
 • הכנת דו"חות כספיים חודשיים, רבעוניים ושוטפים. 
 • תמיכה וסיוע ליחידות העירייה בתחום הכספי. 
 • הגדלת הכנסות העירייה. 
 • ייצוג העירייה בתחום הכספים מול יזמים, משרדי הממשלה, מוסדות וחברות עירוניות. 
 • בקרה רצופה על התקציב במגמת ריסון וחיסכון בעלויות. 
 • שיפור מסדי נתונים לצורך תכנון, חיזוי מגמות, ובקרה על מערכי התקציב. 
 • תגבור הבקרה הכספית על תפקוד גופי הביצוע של העירייה. 
 • העמקת הגביה תוך יישום שינויים מאושרים במערך הגבייה. 
 • סיוע בהכנת דו"חות כספיים מבוקרים. 
 • ניהול מו"מ עם מוסדות, בנקים ומשרדי ממשלה להשגת היעדים הכספיים של העירייה. 
 • ייצוג העירייה בפני גופים ציבוריים שונים. 

מינהל הכספים כולל את המחלקות הבאות: 

 • לשכת הגזבר. 
 • מחלקת שכר. 
 • מחלקת הנהלת החשבונות. 
 • מחלקת נכסים. 
 • מחלקת ביטוח. 
 • מחלקת גביה והכנסות העירייה. 
 • מחלקת רכש ואספקה. 

מחלקת הנהלת חשבונות: 

 • הכנת התקציב השנתי הרגיל וליווי תהליך אישורו בכל הרמות. 
 • מעקב, עדכון ובקרה שוטפת אחר ביצוע התקציב המאושר. 
 • הכנת דוחות כספיים חודשיים, רבעוניים והשנתיים. 
 • קיום מערך בקרה מול הבנקים, מוסדות ונותני שירותים שונים. 
 • הפקת דו"חות מצב הבנקים, תזרים מזומנים ועריכת התאמות הבנקים. 
 • טיפול בביטוחי העירייה. 
 • ביצוע פקודות תשלום וחשבונות נלווים ובקרתם: חוזית, תקציבית, חשבונאית. 
 • טיפול בערבויות ומשכונות לסוגיהן. 
 • שיפור מסדי הנתונים לצורך תכנון ובקרה תקציבית. 
 • ליווי המבקרים לבדיקת הדו"חות הכספיים, שנתמנו מטעם משרד הפנים. 
 • בדיקה חודשית של סעיפי הכנסות/הוצאות של יחידות הסמך של עירייה. 
 • בדיקת יתרות החובה/זכות בסעיפי התקציב השונים. 
 • טיפול בהגשת בקשות לתמיכות – ובדיקת הטפסים. 
 • קיום מערך בקרה של רישומי מערך הגביה השכר והנהלת החשבונות.

קבלת קהל: בתיאום טלפוני בלבד. 
ימים א' וג' בין השעות 10:00-13:00 
טל' : 04-9956088/9 
פקס: 04-9956219 

מחלקת ביטוח 

 • התקשרות עם חברות ביטוח לצרכי ביטוחים שונים. 
 • טיפול בתביעות העירייה מחברות ביטוח (רכוש ורכב). 
 • טיפול בתביעות צד ג' נגד עירייה. 
 • טיפול בתביעות ביטוח אחריות מעבידים.

קבלת קהל: 
ימים א' ועד ה' בין השעות 14:00 – 10:00 
טל' : 04-9956174 
פקס: 04-9956219 

מחלקת נכסים: 

 • טיפול מעקב ובקרה על רישום נכסי העירייה. 
 • הכנת חוזים לדיירים עבור שימוש בנכסי העירייה. 
 • הפקת חיובים עבור שכ"ד מוגן/לא מוגן. 
 • טיפול בהקצאות מקרקעין. 

קבלת קהל: 
ימים א' – ה' בין השעות: 14:00 – 08:00 
טל' : 04-9956084 
פקס: 04-9956083