מסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם בזאת מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי (עיריית עכו), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968,המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים.

הנחיות כלליות

על כל עסק בתחום עיריית עכו חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים, משטרה וכיבוי,משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - עיריית עכו.
המפרט האחיד של עיריית עכו מורכב משני חלקים –"דרישות כלליות מעסקים" ו –"דרישות פרטניות מעסקים".
בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:
שלב 1- קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסויים, המופיעים באתר ממשל זמין. 
שלב 2- קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עכו בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עכו בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

20 פריטי עיסוק שכלולים ברפורמה

1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

    1.1 בית מרקחת

    1.7 מעבדת שיניים

2 - דלק ואנרגיה

    2.1 ה' גז - תיקון מכלים

    2.2 א' דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק

3 - חקלאות, בעלי חיים

    3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה​

    3.4 ג' חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם​​

    3.6 ב' עיבוד פסדים

4 - מזון

    4.2 א' בית אוכל - בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

    ​4.7 א' קיוסק

    4.8 משקאות משכרים - פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

5 - מים ופסולת

    5.1 ב' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה

    5.3 ג' שפכים וקולחין - הובלתם במכליות​​

6 - מסחר ושונות

      6.9 ב' רוכלות בעסוק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו​

      6.9 ג' רוכלות אחרות​​

7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

    7.5 מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר

8 - רכב ותעבורה

    8.9 א' מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)​

    8.9 ד' מוסך, תיקון תקרים​​

    8.4 ב' הסעת נוסעים - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית​

9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמוש 

   9.1 ב' מטווח ירי

10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

  10.8 ב' חומרי חיטוי​​

דרישות כלליות מעסקים:

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

כללי

הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי , אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות. 
אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך. 
בעל עסק בתחומי העיר עכו, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
בעל עסק המבקש להתעדכן אודות דינים והנחיות שעשויים לחול עליו מטעם הרשות מופנה בזאת לאתר האינטרנט העירוני. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי כל דין.
מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו על אותו עסק גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לכל אחד מאותם עיסוקים.

דרישות פרטניות

הדרישות שבמפרט זה מבוססות על המסמך  מדיניות אישור תעסוקות/ תעשיות/ מלאכות ושימושים באזורי התעשייה ומלאכה בעיר עכו. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. 
בעל עסק המבקש להתעדכן אודות דינים והנחיות שעשויים לחול עליו מטעם הרשות – יתעדכו באתר האינטרנט העירוני.